Instytut

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTET RZESZOWSKI

ul. Moniuszki 10

35–015 Rze­szów

tel: +48 17 872 15 81

fax: +48 17 872 15 90

e-mail:

sekretariat@archeologia.rzeszow.pl

iarch@univ.rzeszow.pl

Biblio­teka:

tel. (017) 872 15 82

e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

Dyrektor:

dr hab. Andrzej Roz­wałka prof. UR

Zastępca Dyrek­tora:

dr Kata­rzyna Trybała-Zawiślak

Kie­rownik Stu­dium Doktoranckiego:

dr hab. Andrzej Peli­siak prof. UR 

Sekre­ta­riat:

mgr Joanna Ber­dowska