dr Damian Wolski

Dane kontaktowe

Adres e-mail: dmn.wolski@gmail.com

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/DamianWolski

 

 

 

Wykształcenie 

2005-2010 Studia magisterskie na kierunku archeologia (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski) – dyplom z wynikiem bardzo dobrym, obrona 09.2010; temat pracy magisterskiej: “Sposoby użytkowania narzędzi krzemiennych przez holoceńskie grupy łowów-zbieraczy na przykładzie obozowiska mezolitycznego”

2010-2014 Studia doktoranckie na kierunku archeologia (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski) – średnia ocen: 4,5

2017 Uzyskanie stopnia naukowego doktora  nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia (Uniwersytet Rzeszowski) – dyplom z wynikiem bardzo dobrym, obrona 04.2017; temat rozprawy doktorskiej: “Źródła krzemienne z wczesnej epoki brązu w świetle analizy traseologicznej wybranych materiałów z obszaru Małopolski” (promotor: dr hab. prof. UMCS Jerzy Libera, recenzenci: dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, dr hab. Jerzy Kopacz)

Stypendia krajowe i zagraniczne

2007 Leonardo da Vinci (Universität Wien) (kilkumiesięczne prace wykopaliskowe) – opieka naukowa: dr Alois Stuppner; dr Maciej Karwowski

2009 Most (Uniwersytet Wrocławski) (edukacja m.in. w zakresie traseologii) – opieka naukowa: dr Bernadetta Kufel-Diakowska; dr. hab. prof. UWr Andrzej Wiśniewski

2011/2012 Erasmus (Universität Kiel) (kompletowanie literatury, udział w zajęciach dydaktycznych i warsztatach) – opieka formalna: prof. dr. phil. Ulrich Müller

 

Projekty badawcze – ukończone

1. 2011-2012 Opracowanie narzędzi krzemiennych z wybranych zespołów oryniackich z obszaru Polski (kierownik: mgr A. Nowak, dotacja celowa MNiSW, Uniwersytet Rzeszowski, nr IA-08/2011/508).
Charakter udziału: wykonawca analizy traseologicznej.

2. 2013-2014 Analiza traseologiczna wybranych wczesnobrązowych narzędzi bifacjalnych z Małopolski (dotacja celowa MNiSW, Uniwersytet Rzeszowski, nr IA-07/2013/508).
Charakter udziału: kierownik.

3. 2014-2015 Badania nad surowcami krzemionkowymi używanymi w pradziejach na terenie Polski południowo-wschodniej (projekt Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr DN-5121/6/2014).
Charakter udziału: organizator/uczestnik wypraw terenowych.

 

Projekty badawcze – w realizacji/przygotowaniu

1. (2016+) Litoteka – badania petroarcheologiczne krzemieni wieku kredowego ze wschodniej Małopolski (oraz zachodniej Ukrainy).
Charakter udziału: główny wykonawca (współwykonawcy: mgr A. Nowak, mgr D. Kurek, lic. M. Czarnik).

2. 2017-2019  Schyłek epoki kamienia na wzgórzu Stranska skala w Brnie – produkcja krzemieniarska czy “optymalizacja”? (kierownik: dr hab. J. Kopacz, konkurs Opus 9, nr 2015/17/B/HS3/00016).
Charakter udziału: wykonawca analizy traseologicznej/konsultant merytoryczny.

3. Elementy psychologii społecznej w badaniach nad zachowaniami technologicznymi i użytkowaniem narzędzi przez społeczności przełomu epok neolitu i brązu.
Docelowy charakter udziału: kierownik.

 

Udział w badaniach wykopaliskowych

1. Lubotyń 11, 2006-2008
Lokalizacja: woj. opolskie
Chronologia: paleolit
dr hab. prof. UR Marta Połtowicz-Bobak (IA UR)

2. Sowin 7, 2009
Lokalizacja: woj. opolskie
Chronologia: paleolit
dr hab. Andrzej Wiśniewski (IA UWr)

3. Oberleiserberg, 2007
Lokalizacja: Dolna Austria
Chronologia:okres lateński, późny antyk
dr Alois Stuppner (Institut für Ur- und Frühgeschichte Universität Wien)
dr Maciej Karwowski (IA UR)

4. Odenthal-Altenberg, 2012-2013
Lokalizacja: Nadrenia Północna-Westfalia
Chronologia: średniowiecze, nowożytność
MA Manuel Hofmann (firma archeologiczna Archaeonet GbR, Bonn)

 

Ważniejsze referaty, wystąpienia 

1. „The 16th SILESIAN ARCHAEOLOGICAL MEETINGS” (27-29.05.09, Karłów)
POSTER: Sposoby użytkowania krzemiennych drapaczy przez grupy ludzkie doby holocenu na przykładzie obozowiska mezolitycznego Otmuchów 28.

2. „Am Grünen Tisch” (16.10.12, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln)
REFERAT: Die Methodik der Gebrauchsspurenanalyse an Steinartefakten. Am Beispiel paläolitischer, neolithischer und bronzezeitlicher Inventare aus Polen.

3. „18. KWARTÉR” (23.11.12, Ústav geologických věd PřF MU Brno, współautor: A. Nowak)
POSTER: Rdzenie do wiórków czy narzędzia? Problematyka karenoidalnych form oryniackich w świetle analiz traseologicznych artefaktów krzemiennych.

4. „Przestrzeń – Władza – Religia” (27.11.12, Wydział Humanistyczny AGH Kraków)
REFERAT: Technologie krzemieniarskie w świetle wybranych koncepcji psychologii społecznej.

5. XXIX Rzeszowska Konferencja Sprawozdawcza (23-24.04.13, Rzeszów)
POSTER: Analiza traseologiczna sierpów bifacjalnych z epoki brązu na przykładzie znalezisk z Boratyna 17 i Orlisk Sokolnickich 1.

6. „PRÄGES trifft KNSA. Aktuelle archäologische Forschungen aus Köln und Rzeszów” (08.06.13, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln)
REFERAT: Sozialpsychologie und die Untersuchungen von frühbronzezeitlichen bifaziellen Silexartefakten aus Polen. Neue theoretische Ansätze.

7. „PRÄGES trifft KNSA. Aktuelle archäologische Forschungen aus Köln und Rzeszów” (08.06.13, Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln, współautorzy: A. Nowak, A. Wiktor)
POSTER: Frühbronzezeitliche bifazielle Silexartefakte aus Kleinpolen im Licht der Gebrauchsspurenanalyse.

8. „Archeologia Kotliny Sandomierskiej” (Stalowa Wola, 04.12.2015, współautorzy: M. Czarnik, D. Kurek, A. Nowak, J. Trąbska, P. Witalis)
REFERAT: Przyczynek do petroarcheologicznych badań surowców krzemionkowych ze wschodniej Małopolski.

 

Wyróżnienia i nagrody, stypendia

2006-2010 Stypendia za wyniki w nauce – kilkukrotnie w trybie nieprzerwanym
2009/2010 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2013/2014 Stypendium Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Doświadczenie dydaktyczne

2012/2013 – Formalizacja klasyfikacji i typologii (współprowadzenie części zajęć pod kierunkiem prof. dr hab. S. Kadrowa)

2013/2014 – Metodologia i historia archeologii (współprowadzenie części zajęć pod kierunkiem prof. dr hab. S. Kadrowa)

 

Działalność studencka i popularyzatorska

2006-2014 – Koło Naukowe Studentów Archeologii UR, zajmowane funkcje: 2007-2008 przewodniczący, 2009 zastępca, 2010 sekretarz

2007-2013 – przedsięwzięcia naukowe i popularnonaukowe – wybór:
– 2007-2008 – współorganizacja i udział w wycieczkach badawczych: Rumunia (opieka naukowa: dr. hab. prof. UR Marcin Wołoszyn; dr Maciej Dębiec); Berlin (opieka naukowa: dr Maciej Karwowski); Moguncja (opieka naukowa: dr Maciej Karwowski)
– 2008 – współorganizacja i udział warsztatach pt. Zastosowanie metod GIS z wykorzystaniem technologii GPS w archeologicznych badaniach powierzchniowych (Baborów, Wyżyna Głubczycka; opieka naukowa: dr hab. prof. UR Marta Połtowicz-Bobak, mgr Dariusz Bobak)
– 2008 – współorganizacja i udział w studencko-doktoranckiej konferencji interdyscyplinarnej pt. Zmienność mody na przestrzeni wieków (Uniwersytet Rzeszowski)
– 2008 – współorganizacja festynu archeologicznego I Rzeszowskie Dni Archeologa (Uniwersytet Rzeszowski)

2011/2012 – Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na II termin na studia licencjackie i uzupełniające magisterskie, kierunek archeologia

2013 – współorganizacja wraz z Prӓhistorische Gesellschaft Köln e.V. warsztatów doktorancko-studenckich „PRÄGES trifft KNSA. Aktuelle archäologische Forschungen aus Köln und Rzeszów” (Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu Köln)

2011-2014 – członek Rady Doktorantów UR

 

Publikacje

1. Wolski D. 2011. (rec.) Grzegorz Osipowicz, Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na Ziemi Chełmińskiej. Studium traseologiczne. Sprawozdania Archeologiczne 63, 387-406.

2. Wolski D. 2012. Sposoby użytkowania krzemiennych drapaczy przez grupy łowiecko-zbierackie w holocenie na przykładzie obozowiska mezolitycznego Otmuchów 28 w powiecie nyskim. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 54, 79-86.

3. Wolski D. 2013. Early Bronze Age flint materials from Lesser Poland — their research problems and suggestions for their interpretation. Sprawozdania Archeologiczne 65, 145-193.

4. Wolski D. 2014. Technologie krzemieniarskie w świetle wybranych koncepcji psychologii społecznej – na przykładzie wczesnobrązowych narzędzi bifacjalnych z Małopolski. Studia Humanistyczne AGH 13/2, 153-160.

5. Nowak A. and Wolski D. 2015. Core-shaped forms – endscrapers, burins, cores? The analysis of the Aurignacian artefacts from the Kraków Spadzista site. Sprawozdania Archeologiczne 67, 113-137.

6. Wolski D. and Kalita M. 2015. An attempt to interpreting untypical modifications on flint arrowheads: an experimental and use-wear perspective. Sprawozdania Archeologiczne 67, 301-314.

7. Wolski D., Trąbska J., Nowak A., Kurek D., Czarnik M. 2018. Przyczynek do badań petroarcheologicznych krzemieni wieku kredowego ze wschodniej Małopolski i zachodniej Ukrainy – projekt „Litoteka”. In Archeologia Kotliny Sandomierskiej, t. II (w druku).

8. Wolski D. 2018. Krzemieniarstwo wczesnobrązowe w Małopolsce w świetle analizy wybranych źródeł. Perspektywa traseologiczna (monografia w przygotowaniu).