dr Józef Niedźwiedź

Dane kontaktowe

Adres e-mail: jozefniedzwiedz@interia.pl

Strona www: http://jozefniedzwiedz.cba.pl/

 

Życiorys naukowy

Rocznik 1962. Absolwent Technikum Geodezyjnego w Żelechowie oraz studiów na kierunku archeologia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1982-1987. Tytuł magistra na podstawie pracy „Cmentarzysko kultury łużyckiej w m. Łuszczów, gm. Uchanie, woj. zamojskie”. Od 1987 roku praca w Wojewódzkim Ośrodku Archeologiczno-Konserwatorskim w Zamościu jako geodeta i archeolog, po likwidacji WOA-K-u przeniesiony do Państwowej Służby Ochrony Zabytków jako inspektor wojewódzki. Od sierpnia 1992 roku w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (potem pod nazwą Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) w Lublinie. Początkowo jako specjalista, potem główny specjalista i wreszcie kierownik biura w Zamościu. W latach 1992-2000 praca także w Muzeum Regionalnym w Hrubieszowie na stanowisku kustosza.

W 2007 roku, po rezygnacji z pracy w ROBiDZ w Lublinie, prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie badań archeologicznych. Jego firma PROFIL – Józef Niedźwiedź istnieje od 1997 roku.

W trakcie pracy zawodowej prowadził samodzielnie badania wykopaliskowe na kilkudziesięciu stanowiskach archeologicznych. Początkowo, zgodnie z zainteresowaniami, badał stanowiska kultury łużyckiej (Łuszczów-Kolonia, st. 1; Gródek, st. 1B; Komarów-Osada, st. 9; Podlodów, st. 59; Teptiuków, st. 6; Pniówek, st. 15 i Bortatycze-Kolonia, st. 4). Potem, w ramach działalności własnej firmy, prowadził badania wykopaliskowe na stanowiskach wielokulturowych w różnych regionach Polski (woj. lubelskie, mazowieckie, podlaskie, łódzkie, wielkopolskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Często były to badania szerokopłaszczyznowe o powierzchni nawet do kilku hektarów.

Wyniki swoich prac publikował w wydawnictwach archeologicznych. Był organizatorem lub współorganizatorem 3 konferencji naukowych (Hrubieszów 1996, Bortatycze 1996, Zamość 1998) oraz kilku wystaw archeologicznych (Komarów-Osada 1992, Hrubieszów 1992, 1993, 1994, 1996, 1999).
Obok badań wykopaliskowych prowadził także badania powierzchniowe na ponad 20. obszarach, a także wspólnie z geodetą uprawnionym wykonał ponad 200 planów sytuacyjno-wysokościowych dla stanowisk archeologicznych, w tym z własną formą terenową (grodziska, kurhany).

Drugim nurtem jego zainteresowań badawczych jest historia osadnictwa Zamojszczyzny. W tej dziedzinie opublikował samodzielnie lub w zespole kilkanaście artykułów i książek, m.in. „Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego” (2003), „Honiatycze. Dzieje miejscowości” (2012) oraz cykl „Dzieje gmin Zamojszczyzny” (16 tomów – gmin).

Od 2014 roku doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; praca doktorska „Stosunki kulturowe i osadnicze od środkowej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza w Kotlinie Zamojskiej i na Roztoczu Środkowym”, pod kierunkiem naukowym dr hab. Elżbiety Kłosińskiej. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia otrzymał w 2019 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Zainteresowania badawcze

– epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Lubelszczyźnie;
– historia osadnictwa i stosunki własnościowe na Lubelszczyźnie, a w szczególności na terenie powiatów hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego

Realizowane projekty badawcze, stypendia

 

Wspólnie z dr hab. H. Taras opracował i zrealizował program badawczy „Pogranicze chronologiczne kultury trzcinieckiej i łużyckiej na Lubelszczyźnie”. Program ten obok badań na kilku stanowiskach (Teptiuków, st. 6 i 7, Hrubieszów-Podgórze, st. 5) zawierał także organizację konferencji naukowych (Bortatycze 1996, Zamość 1998) i został uwieńczony wydawnictwem książkowym „Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu”, Lublin 2006.

 

Badania terenowe

Wykaz badań terenowych

 

Publikacje

Wykaz publikacji