mgr Klaudia Karpińska

Dane kontaktowe

Adres e-mail: klaudia.karpinska@khm.uio.no,

                     klaudiakarpinska@daad-alumni.de

Strona www: https://www.khm.uio.no/english/about/organisation/archaeology-department/staff/klaudik/index.html

Życiorys naukowy

 

Klaudia Karpińska jest doktorantką w Muzeum Historycznym Uniwersytetu w Oslo. Obecnie pracuje nad dysertacją doktorską zatytułowaną “On Wings to the Otherworld: Bird Remains in Viking Age Graves from Scandinavia and the British Isles”. Niniejsza praca będzie omawiać znaczenie różnych gatunków ptaków w praktykach pogrzebowych w epoce wikingów w Skandynawii i na Wyspach Brytyjskich.

W listopadzie 2018 roku w Muzeum Historycznym w Sztokholmie, Klaudia przeprowadziła krótki projekt badawczy zatytułowany “Eggs and Bones: Bird Remains in Viking Age Cremation Graves from Sweden”. Działania w ramach tego projektu zostały wsparte finansowaniem Viking Society for Northern Research.

Od lipca do września 2017 roku, w ramach projektu zatytułowanego „Birds in Viking Age Mortuary Practices” (Pol. Ptaki w praktykach pogrzebowych epoki wikingów) wspartego finansowaniem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst [DAAD]), Klaudia w Instytucie Archeologii Prehistorycznej i Protohistorycznej Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii zbierała informacje dotyczące grobów z szczątkami ptaków, jak również przedstawień tych zwierząt w sztuce oraz ich opisów w średniowiecznych źródłach pisanych.

We wrześniu 2016, Klaudia Karpińska obroniła swoją pracę magisterską zatytułowaną „Uzbrojenie z IX – XI wieku z terenu północno-zachodniej Polski w kontekście wodnym”.

 

Wykształcenie 

 

Październik 2017 – lipiec 2018: studia w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ w Instytucie Archeologii Pre- i Protohistorycznej Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii, Kilonia, Niemcy.

Październik 2014 – wrzesień 2016: studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Polska. Tytuł pracy magisterskiej: Uzbrojenie z IX – XI wieku z terenu północno-zachodniej Polski w kontekście wodnym. Praca magisterska została obroniona 8. września 2016 roku.

Kwiecień 2015 – lipiec 2015: studia w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ w Instytucie Archeologii Pre- i Protohistorycznej Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii, Kilonia, Niemcy.

Październik 2010 – czerwiec 2014: studia licencjackie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Polska. Tytuł pracy licencjackiej: Materiały pradziejowe ze stanowiska nr 1 w Wołodzi, pow. Brzozowski, w świetle badań z 1999 r. Praca licencjacka została obroniona 25. czerwca 2014 roku.

Zainteresowania badawcze

 

Główne zainteresowania badawcze: archeologia funeralna, archeologia wczesnego średniowiecza, archeologia epoki wikingów, epoka wikingów w Skandynawii, archeologia śmierci, archeologia kremacji, archeologia inhumacji, archeologia rytuałów i wierzeń, archeologia eksperymentalna, archeologia publiczna, archeologia podwodna, archeologia pradziejowa.

Zagadnienia w obrębie archeologii epoki wikingów: praktyki pogrzebowe w epoce wikingów, zwierzęta w grobach z epoki wikingów, ptaki w grobach z epoki wikingów, zwierzęta w wierzeniach epoki wikingów, ptaki w wierzeniach epoki wikingów, sztuka epoki wikingów, zwierzęta w epoce wikingów, zabiegi magiczne w epoce wikingów, wikińska diaspora, tożsamości w epoce wikingów, uzbrojenie epoki wikingów.

Inne zainteresowania badawcze: Słowianie Zachodni we wczesnym średniowieczu, wczesnośredniowieczne uzbrojenie, broń w kontekście wodnym, wierzenia i rytuały w pradziejach, epoka brązu w Skandynawii, odtwórstwo historyczne, biografia rzeczy, dziedzictwo kulturowe, edukacja muzealna.

 

Realizowane projekty badawcze, stypendia

 

01.10.2019-30.09.2022  Projekt doktorski zatytułowany “On Wings to the Otherworld: Bird Remains in Viking Age Graves from Scandinavia and the British Isles” realizowany obecnie w Muzeum Historycznym Uniwersytetu w Oslo, Norwegia.

11.11.2018-17.11.2018: Grant Viking Society for Northern Research na realizację krótkiego projektu badawczego zatytułowanego “Eggs and Bones: Bird Remains in Viking Age Cremation Graves from Sweden”, który został przeprowadzony w Muzeum Historycznym w Sztokholmie, Szwecja. Celem niniejszego projektu było zebranie i opracowanie grobów ciałopalnych z szczątkami ptaków odkrytych w Szwecji i datowanych na epokę wikingów.

 

01.07-30.09.2017: Grant Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) na realizację trzymiesięcznego projektu badawczego „Birds in Viking Age Mortuary Practices” realizowanego w Instytucie Archeologii Pre- i Protohistorycznej, Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Kilonia, Niemcy). Celem projektu było opracowanie większości grobów z epoki wikingów z terenu Skandynawii i Wysp Brytyjskich, w których odkryto szczątki ptaków, jak również przedstawień tych zwierząt w sztuce tego okresu i ich opisów w średniowiecznych źródłach pisanych.

 

Informacje dodatkowe

 

Publikacje i wystąpienia konferencyjne

Aktualne informacje dotyczące wystąpień konferencyjnych i publikacji Klaudii Karpińskiej zostały umieszczone na poniższych stronach:

Strona Muzeum Historycznego w Oslo: https://www.khm.uio.no/english/about/organisation/archaeology-department/staff/klaudik/index.html

Blog naukowy Viking Age Birds: https://vikingagebirds.wordpress.com/

Academia.edu: https://uio.academia.edu/KlaudiaKarpi%C5%84ska

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Klaudia_Karpinska2

 

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

Od 2017: Członek Viking Society for Northern Research

Od 2015: Członek European Association of Archaeologists (EAA)