mgr Klaudia Karpińska

Dane kontaktowe

Adres e-mail: klaudiakarpinska@daad-alumni.de

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/KlaudiaKarpinska

 

 

Życiorys naukowy

 

Klaudia Karpińska jest doktorantką w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska) i byłą stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD). Obecnie pracuję nad swoją dysertacją doktorską omawiającą znaczenie ptaków w praktykach pogrzebowych epoki wikingów.

Od lipca do września 2017 roku, w ramach projektu zatytułowanego „Birds in Viking Age Mortuary Practices” (Pol. Ptaki w praktykach pogrzebowych epoki wikingów) wspartego finansowaniem DAAD, Klaudia Karpińska w Instytucie Archeologii Prehistorycznej i Protohistorycznej Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii zbierała informacje dotyczące grobów z szczątkami ptaków, jak również przedstawień tych zwierząt w sztuce oraz ich opisów w średniowiecznych źródłach pisanych.

We wrześniu 2016, Klaudia Karpińska obroniła swoją pracę magisterską zatytułowaną „Uzbrojenie z IX – XI wieku z terenu północno-zachodniej Polski w kontekście wodnym”.

 

Wykształcenie 

Październik 2014 – wrzesień 2016: studia magisterskie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Polska. Tytuł pracy magisterskiej: Uzbrojenie z IX – XI wieku z terenu północno-zachodniej Polski w kontekście wodnym, promotor: prof. UR dr hab. Marcin Wołoszyn, recenzent: dr Michał Dzik. Praca magisterska została obroniona 8. września 2016 roku.

Kwiecień 2015 – lipiec 2015: studia w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ w Instytucie Archeologii Pre- i Protohistorycznej Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii, Kilonia, Niemcy.

Październik 2010 – czerwiec 2014: studia licencjackie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Polska. Tytuł pracy licencjackiej: Materiały pradziejowe ze stanowiska nr 1 w Wołodzi, pow. Brzozowski, w świetle badań z 1999 r., promotor: prof. dr hab. Sylwester Czopek, recenzent: dr Katarzyna Trybała-Zawiślak. Praca licencjacka została obroniona 25. czerwca 2014 roku.

Wrzesień 2004 – czerwiec 2010: Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Rzeszowie, Rzeszów, Polska. Specjalizacja: reklama wizualna, design. Praca dyplomowa: album z fotografiami z koncertów rockowych. Tytuł pracy dyplomowej: Muzyka zaklęta w fotografii koncertowej.

Zainteresowania badawcze

 

Główne zainteresowania badawcze: archeologia funeralna, archeologia wczesnego średniowiecza, archeologia epoki wikingów, epoka wikingów w Skandynawii, archeologia śmierci, archeologia kremacji, archeologia inhumacji, archeologia rytuałów i wierzeń, archeologia eksperymentalna, archeologia publiczna, archeologia podwodna, archeologia pradziejowa.

Zagadnienia w obrębie archeologii epoki wikingów: praktyki pogrzebowe w epoce wikingów, zwierzęta w grobach z epoki wikingów, ptaki w grobach z epoki wikingów, zwierzęta w wierzeniach epoki wikingów, ptaki w wierzeniach epoki wikingów, sztuka epoki wikingów, zwierzęta w epoce wikingów, zabiegi magiczne w epoce wikingów, wikińska diaspora, tożsamości w epoce wikingów, uzbrojenie epoki wikingów.

Inne zainteresowania badawcze: Słowianie Zachodni we wczesnym średniowieczu, wczesnośredniowieczne uzbrojenie, broń w kontekście wodnym, wierzenia i rytuały w pradziejach, epoka brązu w Skandynawii, odtwórstwo historyczne, biografia rzeczy, dziedzictwo kulturowe, edukacja muzealna.

 

Realizowane projekty badawcze, stypendia

 

01.10.2017-31.07.2018: Stypendium Erasmus+ na studia w Instytucie Archeologii Pre- i Protohistorycznej, Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii, Kilonia, Niemcy.

 

01.07-30.09.2017: Grant Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) na realizację trzymiesięcznego projektu badawczego „Birds in Viking Age Mortuary Practices” realizowanego w Instytucie Archeologii Pre- i Protohistorycznej, Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii (Kilonia, Niemcy). Celem projektu było opracowanie większości grobów z epoki wikingów z terenu Skandynawii i Wysp Brytyjskich w których odkryto szczątki ptaków, jak również przedstawień tych zwierząt w sztuce tego okresu i ich opisów w średniowiecznych źródłach pisanych.

01.04.2015-31.07.2015: Stypendium Erasmus+ na studia w Instytucie Archeologii Pre- i Protohistorycznej, Uniwersytetu Christiana-Albrechta w Kilonii, Kilonia, Niemcy.

 

Informacje dodatkowe

 

Udział w konferencjach

Wykaz konferencji

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

Od 2017: Członek Viking Society for Northern Research

Od 2015: Członek European Association of Archaeologists (EAA)

 

Publikacje

Wykaz publikacji