dr Dariusz Król

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 2 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: poniedziałek, godz. 12:00 – 14:00

Telefon: 17-872-15-83

Adres e-mail: kroldrk@gmail.com

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/DariuszKrol

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie

2009 – magisterium „Bezkomorowe grobowce w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych” (promotor dr hab. prof. UR M. Rybicka)

2016 – doktorat „Cmentarzyska z grobowcami bezkomorowymi: grupa wschodnia i południowo-wschodnia kultury pucharów lejkowatych. Zróżnicowanie, datowanie i geneza” (promotor dr hab. prof. UR. M. Rybicka)

 

Zatrudnienie

2016 – 2019 – adiunkt w Zakładzie Archeologii Epoki Kamienia, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów,

2019 – obecnie – adiunkt w Katedrze Archeologii Pradziejowej, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 

Zainteresowania badawcze

Neolit Europy Środkowo-Wschodniej w okresie IV tys. p.n.e., a w szczególności problem genezy i funkcji fenomenu monumentalnych grobowców megalitycznych i niemegalitycznych  oraz zagadnienia wzorów osadnictwa i relacji międzyregionalnych kultury pucharów lejkowatych, kultury trypolskiej i kultury badeńskiej na przedpolu Karpat – pomiędzy terytorium południowo-wschodniej Polski, a północną Mołdawią.

Realizowane projekty badawcze, stypendia

2015 – obecnie – wykonawca grantu badawczego „Między zachodem a wschodem”. Dynamika przemian społeczno-osadniczych od Karpat po Wyżynę Naddniestrzańską w IV i początkach III tys. BC” kierowanego przez dr. hab. prof. UR M. Rybicką (NCN OPUS 8 nr 2014/15/B/HS3/02486).

2016 – 2017 – wykonawca grantu badawczego „Skołoszów, stan. 7 – Miejsce obrzędowe z neolitu i epoki brązu” kierowanego przez dr hab. prof. UR M. Rybicką (MKIDN nr 1788/16/FPK/NID).

2017 – obecnie – kierownik grantu badawczego „Dynamika osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na lessach Podgórza Rzeszowskiego” (NCN MINIATURA 1 nr DEC-2017/01/X/HS3/00510).

Informacje dodatkowe

 

Przeprowadzone badania wykopaliskowe

Wykaz badań wykopaliskowych

 

Udział w konferencjach

Wykaz konferencji

 

Publikacje

Wykaz publikacji