dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 19 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: czwartek, godz. 12:00 – 13:30

Telefon: 17-872-15-94

Adres e-mail: agares@univ.rzeszow.pl

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/AgnieszkaReszczynska

 

Życiorys naukowy

Dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska jest absolwentką archeologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którą ukończyła obroną pracy magisterskiej, dotyczącej zabytków bursztynowych w kulturze wielbarskiej i w grupie masłomęckiej, napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Kokowskiego. Po ukończeniu studiów przez kilka miesięcy uczestniczyła w nadzorach i badaniach w obrębie Starego Miasta w Lublinie, między innymi na Placu Łokietka (Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych w Lublinie). W latach 1997-1998 pracowała jako archeolog w Republice Czeskiej, prowadząc badania terenowe i naukowe z ramienia Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech w Mostě. Od roku 2001 jest pracownikiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym w 2010 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych.

 

Zainteresowania badawcze

Specjalizuje się w archeologii okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum. Jej zainteresowania badawcze związane z kulturą Swebów-Markomanów, znalazły odzwierciedlenie w pracy doktorskiej, odnoszącej się do osadnictwa germańskiego we wczesnym i starszym okresie rzymskim na terenie północno-zachodnich Czech. Obecnie realizowane tematy badawcze skupiają się wokół szeroko pojmowanej problematyki relacji kulturowych pomiędzy obszarami zajmowanymi przez plemiona swebskie a ziemiami polskimi w okresie rzymskim.

 

Realizowane projekty badawcze 

Dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska w ramach współpracy z Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie brała udział w wykopaliskach z okresu rzymskiego na stanowiskach w Masłomęczu i Drążgowie. Już jako pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w 2001 r. wspólne ze studentami uczestniczyła w badaniach na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej i osadzie kultury pucharów lejowatych w Gródku nad Bugiem, prowadzonych pod kierownictwem prof. Andrzeja Kokowskiego. W 2003 r. wspólnie z P. Miturą kierowała pracami wykopaliskowymi na osadzie kultury przeworskiej w Olchowej na Podkarpaciu. Od 2004 r. w ramach współpracy zagranicznej z ośrodkami czeskimi wraz z grupą studentów brała udział w badaniach wykopaliskowych na obszarze Czech i Moraw.

Obecnie realizowane są dwa projekty:

1. Projekt „Zamiechów, stan. 1. Osady kultury mierzanowickiej, przeworskiej, wczesnosłowiańskiej oraz z X-XIII w.” realizowany z ramienia Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych (nr zadania 02436/17). Zadaniem projektu jest publikacja wyników badań wykopaliskowych na stanowisku nr 1 w Zamiechowie, gmina Chłopice, pow. jarosławski. Wymienione badania były prowadzone w związku z budową autostrady A4 na terenie woj. podkarpackiego. Opisywany projekt ma służyć prezentacji wszystkich materiałów archeologicznych pozyskanych w czasie badań przedinwestycyjnych w latach 2009-2010.

2. Badania wykopaliskowe oraz opracowania materiałów z okresu rzymskiego z cmentarzyska w miejscowości Nezabylice w północno-zachodnich Czechach. Projekt realizowany w ramach umowy międzynarodowej, zawartej pomiędzy Instytutem Archeologii UR a Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech w Mostě oraz Oblastním muzeum w Chomutově.

 

Informacje dodatkowe

Częścią realizowanych tematów badawczych jest udział wraz z grupą studentów IA UR w wykopaliskach archeologicznych na obszarze Republiki Czeskiej, prowadzonych w latach 2002-2017:

1. W ramach współpracy międzynarodowej z Archeologickim Centrum Olomouc współudział w prowadzeniu badań terenowych na trasie budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu na obszarze Moraw: badaniach na wielokulturowym stanowisku osadowym w miejscowości Loučka (2004 r.), na cmentarzyskach ludności kultury pucharów dzwonowatych i w badaniach obiektów osadowych z okresu rzymskiego w Hulínie (lata 2005, 2007 i 2008), Stříbrnicach (2006 r.) oraz Pravčicach (2009-2010), a także na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Hulínie (2007 r.).

2. We współpracy z Sekcją Archeologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu udział w badaniach na cmentarzysku z okresu rzymskiego w miejscowości Jevičko (2011 r.) na pograniczu czesko-morawskim.

3. We współpracy z Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech w Mostě: udział wraz z grupą studentów IA UR w badaniach wykopaliskowych na cmentarzysku ludności kultury bylańskiej w Lovosicach (2002 r.) oraz w 2012 roku rozpoczęta została realizacja nowej umowy z Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech w Mostě oraz Oblastním muzeum w Chomutově, dotyczącej badań w Nezabylicach.

 

Publikacje

Wykaz publikacji