dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 5 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: wtorek, godz. 11:00 – 12:30

Telefon: 17-872-15-95

Adres e-mail: arozwalka@archeologia.rzeszow.pl

 

Życiorys naukowy

 

MENTE ET RUTRO – MYŚLĄ I ŁOPATĄ
Urodziłem się 2 lipca 1956 r. w Strzyżewicach, woj. lubelskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1971 r. zdałem egzamin i zostałem przyjęty do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Lublinie. W roku szkolnym 1974/75 wziąłem udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej dochodząc do szczebla centralnego. W roku 1975 zostałem przyjęty na kierunek – Archeologia Powszechna i Polski UMCS w Lublinie. W trakcie studiów zajmowałem się działalnością kulturalną (byłem członkiem teatru “Grupa Chwilowa” na UMCS) i naukową w ramach Koła Naukowego Studentów Archeologii. Na III roku zostałem prezesem tego Koła. W roku 1978 zostałem wytypowany do uczestnictwa w VII Międzynarodowej Sesji Studentów Archeologii w Werbkowicach i wygłoszenia referatu p.t. Chronologia wczesnej epoki brązu na podstawie tarczek-medalionów. Referat został uhonorowany III nagrodą i listem gratulacyjnym rektora UMCS a także wydrukowany w streszczeniach Sesji. Po ukończeniu studiów w 1980 r. odbyłem roczną służbę wojskową. Po jej zakończeniu obroniłem pracę magisterską. Przed powołaniem do wojska zatrudniłem się w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Lublinie, w Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej. We wrześniu 1981 roku wznowiłem pracę w P.P. PKZ. W Pracowni prowadziłem samodzielne badania archeologiczne i opracowania dokumentacyjne Starego Miasta w Lublinie i w trakcie dwóch sezonów Starego Miasta w Rydze na Łotwie. W lipcu i sierpniu 1986 r. uczestniczyłem w zajęciach Letniego Uniwersytetu Muzealnictwa i Konserwatorstwa w Egerze na Węgrzech, zakończonych certyfikatem. Za pracę w P.P. PKZ otrzymałem dyplom uznania i brązowy Krzyż Zasługi. W listopadzie 1989 r. przystąpiłem do konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Archeologii UMCS. Po wygraniu konkursu zostałem zatrudniony i rozpocząłem zajęcia naukowe i dydaktyczne. W Katedrze Archeologii (od 2003 roku Instytucie Archeologii) zajmowałem się badaniami średniowiecznego i wczesnonowożytnego Lublina, i Lubelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem przemian urbanistycznych i urbanizacyjnych a także badań sieci osadniczej, a przede wszystkim sieci parafialnej. Dotychczas ogłosiłem drukiem ponad 80 prac związanych z tymi problematykami, w tym dwóch książek i trzeciej we współautorstwie. Etap dotyczący samego Lublina zakończyłem w roku 1994 obroną pracy doktorskiej p. t. Rola wzgórza staromiejskiego w Lublinie w procesie formowania się średniowiecznego miasta. Po zmianach redakcyjnych doktoratu w roku 1997 ukazała się książka Lubelskie wzgórze staromiejskie w procesie formowania średniowiecznego miasta, za którą otrzymałem nagrodę II-go stopnia rektora UMCS.

W latach 1994-95 poza pracą na uniwersytecie byłem zatrudniony w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Lublinie, na stanowisku Konserwatora Zabytków Archeologicznych woj. lubelskiego. Po zakończeniu pracy w PSOZ byłem wielokrotnie konsultantem d.s. archeologicznych na prośbę Miejskiego Konserwatora Zabytków. Współpracuję również z historykami sztuki – za pracę zbiorową Wartości kulturowe obszaru zlewni rzeki Ciemięgi wraz z J. Teodorowicz-Czerepińską, A. Obrębską i J. Studzińskim otrzymałem w roku 1996 wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki.

W roku 1996 czynnie uczestniczyłem w VI Międzynarodowym Kongresie Archeologii Słowiańskiej w Nowogrodzie w Rosji, gdzie przedstawiłem referat Średniowieczny Lublin – proces przekształceń zespołu osadniczego, opublikowany następnie w tomie I materiałów Kongresu p.t. Problems of slavs archeology, Moscou 1997. Od 1999 do 2005 roku prowadziłem wykłady z cyklu Archeologia ziem polskich dla studentów pierwszego roku historii KUL. W czerwcu 2001 roku zostałem powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzeczoznawcę w dziedzinie ochrony zabytków archeologicznych. Na podstawie wydanej drukiem rozprawy Sieć osadnicza archidiakonatu lubelskiego w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne, Lublin 1999, przeprowadziłem kolokwium habilitacyjne a w marcu 2002 r. otrzymałem zatwierdzenie habilitacji. W ciągu całego roku 2003 byłem konsultantem archeologicznym prac przygotowujących studium wartości kulturowych Lublina do planu zagospodarowania przestrzennego miasta p.t. Lublin 2010.

W latach 2007-2011 byłem kierownikiem Zakładu Nauk Wspierających Archeologię w Instytucie Archeologii UMCS. W ramach działalności Zakładu wraz z prof. Wandą Kozak-Zychman przygotowałem ogólnopolską sesję naukową n.t. Rola nauk pomocniczych archeologii, której materiały, przy mojej współredakcji, ukazały się drukiem w sierpniu 2006 roku. W latach 1999-2005 byłem kierownikiem lubelskiej części grantu p.t. Polska na przełomie tysiącleci, grantu realizowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN pod kierunkiem prof. Przemysława Urbańczyka. Efektem grantu jest monografia pod moją redakcją p.t. Wczesnośredniowieczny Lublin. Studium rozwoju przestrzennego, która została opublikowana jako pierwszy tom serii syntez 22 polskich miast wczesnośredniowiecznych p.t. Origines Polonorum.

We wrześniu 2002 r. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego zostałem powołany w skład Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie, a w styczniu 2006 r. Rady Muzeum w Chełmie. Byłem prezesem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Lublinie, a obecnie jestem członkiem: Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, członkiem redakcji rocznika „Archeologia Polski Środkowowschodniej” i stałym recenzentem krakowskich „Sprawozdań Archeologicznych”.

W dniu 12 maja 2008 r. zostałem mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. W dniu 28 października 2009 r. Rektor UMCS powierzył mi funkcję Kuratora Zakładu Archeologii Wczesnośredniowiecznej od dnia 1 listopada 2009 roku. Od 11 lutego 2010 r. z nominacji prezydenta Miasta Lublin jestem członkiem Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Lublinie. Od 30 września jestem profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Poza pracą zawodową interesuję się muzyką klasyczną, szczególnie operową, ale nie unikam jazzu i klasycznego rocka. Lubię również poezję, a moi ulubieni poeci to Krzysztof Kamil Baczyński, Zbigniew Herbert i Thomas Stearns Eliot. Poza tym uwielbiam historyczną kartografię, szczególnie tę dotyczącą miast wschodniej Polski.

Etapy pracy zawodowej

1. Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ):
– od 1.IV.1980 do 31.08.1989 -młodszy asystent, asystent, starszy asystent.

2. Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie:
– od 27.XI.1989 do 31.V.1994 – asystent
– od 1.VI.1994 – adiunkt
– kwiecień 2002- kwiecień 2008 – adiunkt habilitowany
– od 1.V.2008 – stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Nauk Wspierających Archeologię
– od 14.VI.2006 – kierownik Zakładu Nauk Wspierających Archeologię
– od 1.XI.2009 – kurator Zakładu Archeologii Wczesnośredniowiecznej.

3. Uniwersytet Rzeszowski:

– od 30.09.2011 – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego
– 2012-2015 – Prodziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR
– 2015-obecnie – Dyrektor Instytutu Acheologii UR.

Realizowane projekty badawcze

– 1994-1995 udział w grancie pod kierunkiem doc. J. Gurby p.t. Formowanie się wczesnośredniowiecznego osadnictwa Polski środkowowschodniej;
– 1999-2005 kierownik lubelskiej części grantu p.t. Polska na przełomie tysiącleci, (grant PBZ-KBN 11/H01/99/04) grantu realizowanego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN pod kierunkiem prof. P. Urbańczyka;
– Udział w projekcie Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego. Konferencja Tworzenie warunków dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi poprzez waloryzację i ochronę dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Lublin 2008;
– 2007 indywidualny grant prorektora UMCS d.s. Nauki. Tytuł grantu: “Osadnictwo na terenie parafii wschodniego pogranicza ziemi lubelskiej w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne”.

 

Informacje dodatkowe

 

Członkostwo w stowarzyszeniach i radach naukowych

– od 1997 członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
– wrzesień 2003 r. – wrzesień 2006 – członek Rady Muzeum Lubelskiego
– od 6 stycznia 2006 r. w Radzie Muzeum przy Muzeum Chełmskim w Chełmie,
– 2001-2007 r. prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
– od 2008 r. członek Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej
– od 2010 r. członek Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki
– od 2011 r. członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Oddział w Lublinie

 

Publikacje

Wykaz publikacji

Wersje pdf wybranych publikacji