dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 18 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: poniedziałek, godz. 13:30 – 15:00

Telefon: 17-872-15-86

Adres e-mail: marta.pb@archeologia.rzeszow.pl

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/MartaPołtowiczBobak

                     https://www.researchgate.net/profile/Marta_Poltowicz-Bobak

Życiorys naukowy

Urodzona w Krakowie. Absolwentka Instytutu Archeologii UJ (praca magisterska 1994, praca doktorska 2000). Od 2001 zatrudniona w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (wcześniej WSP w Rzeszowie).  W 2014 uzyskała stopień dr hab. na Wydziale Socjologiczno-Historycznym UR. Od 2015 roku na stanowisku profesora UR.

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce  górnego i  schyłkowego paleolitu, przede wszystkim okresu II pleniglacjału ostatniego zlodowacenia i starszej fazy schyłkowego plejstocenu. Głównym przedmiotem badań jest kompleks magdaleński w Środkowej Europie a także  starsza epoka kamienia na Śląsku  oraz w Polsce południowo-wschodniej.

Realizowane projekty badawcze

GRANT NCN, Opus 16, nr 2018/31/B/HS3/03125, dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR:

“Środowisko i kultura zbieraczy i łowców graweckich i epigraweckich w dolinie środkowego Dniestru”

Informacje dodatkowe

Od 1997 prowadzi badania terenowe (wykopaliskowe i powierzchniowe) na Płaskowyżu Głubczyckim  (badania wykopaliskowe na stanowiskach w Dzierżysławiu (we współpracy z IA UJ), Lubotyniu i Pilszczu  oraz we współpracy z Instytutem Archeologii UWr – Pietraszynie), a także na terenach Polski południowo-wschodniej (stanowiska w Wierzawicach i Świętem).

 

Publikacje

Autorka kilkudziesięciu prac, w tym 2 monografii. Redaktor serii wydawniczej wydawanej przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

Wykaz wybranych publikacji