dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR


Dane kontaktowe

Nr pokoju: 20 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: środa, godz. 15:00 – 16:30

Telefon: 17-872-15-94

Adres e-mail: tbochnak@univ.rzeszow.pl

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/TomaszBochnak

Życiorys naukowy

1997 r. – tytuł magistra uzyskany na podstawie pracy p.t. Metalurgia metali nieżelaznych na terenie osady z okresu wpływów rzymskich w Jakuszowicach, gm. Kazimierza Wielka, w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor dr hab. P. Kaczanowski).

2002 r. – tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskany na podstawie rozprawy p.t. Uzbrojenie ludności kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor prof. dr hab. P. Kaczanowski).

2015 r. – tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie archeologia, specjalność: okres lateński, nadany uchwałą rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego, cyklu 6 artykułów i monografii pt. Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i w kulturze oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim. Zróżnicowanie – drogi napływu – kontekst kulturowy.

 

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze Tomasza Bochnaka obejmują obecnie cztery częściowo zazębiające się zagadnienia: oddziaływania kultury celtyckiej na ziemiach polskich, metalurgię metali nieżelaznych w ostatnich wiekach przed Chrystusem, militaria kultur zlatenizowanych na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem importów celtyckich, a także relacje ziem polskich z terenami zajętymi przez krąg dacki. Tomasz Bochnak jest redaktorem dwóch książek, a także autorem ponad 80 prac naukowych, w tym dwóch monografii. Jego prace były publikowane w Polsce, Bułgarii, Francji, Litwie, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

 

Realizowane projekty badawcze

Od 2014 roku Tomasz Bochnak jest wykonawcą grantu badawczego kierowanego przez prof. dr. hab. Wojciecha Nowakowskiego (Instytut Archeologii UW) pt. Relacje kultury przeworskiej i lateńskiej na Mazowszu. Wnioski z badań cmentarzyska przeworskiego w Legionowie CSP (NPRH (moduł badawczy 1.1 nr 82).

 

Informacje dodatkowe

Tomasz Bochnak jest członkiem XXX Komisji IUSPP/UISPP (International Union for Prehistoric and Protohistoric Studies): Mortuary Practices in Prehistory and Protohistory oraz członkiem The International Association of Thracian Studies. Posiada status Chercheur associé étranger w ekipie ARTeHIS “Archéologie-Terre-Histoire-Sociétés”, Société gauloise, romanisation, sociétés impériales, Université de Bourgogne et de Franche-Comté-CNRS-Culture. Jest też członkiem rady naukowej serii Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz rady naukowej serii Via Archaeologica Ressoviensia, a także stałym recenzentem Sprawozdań Archeologicznych.

Promotor dwudziestu pięciu obronionych prac licencjackich i dziesięciu prac magisterskich, promotor trzech dysertacji doktorskich, recenzent rozprawy doktorskiej obronionej na Université de Bourgogne w Dijon oraz jeden z koordynatorów międzynarodowego seminarium doktoranckiego Ecole Européenne de Protohistoire de Bibracte.

Tomasz Bochnak współpracuje z Małym Uniwersytetem Rzeszowskim oraz z Uniwersytetem Dzieci (oddział w Krakowie) i Dziecięcym Uniwersytetem w Krzeszowicach, a także prowadzi prelekcje w szkołach podstawowych i licealnych.

 

Uczestnictwo w konferencjach

Wykaz konferencji

Publikacje

Wykaz publikacji

Wersje pdf wybranych publikacji