Dr Joanna Rogóż

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 9 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Telefon: 17-872-15-88

Dyżur: czwartek, godz. 9:30 – 11:00 

lub

Pracownia Zakładu Nauk Przyrodniczych i Archeometrii (USMA, ul. Siemieńskiego 17c, 35-203 Rzeszów)

                                            Telefon: 17-863-60-94

                                            Adres e-mail: rogoz.joanna@gmail.com

                                                                  jrogoz@ur.edu.pl

                                            Strona www: https://rzeszow.academia.edu/JoannaRogóż

                                           Informacje w języku angielskim: ENGLISH VERSION

ORCID iD icon orcid.org/0000-0003-2538-2204

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie 

2013 stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinie biologii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Morfologia kości skroniowej jako wyznacznik płci u człowieka”,

2008 – 2013 studia doktoranckie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Kraków,

2008 tytuł zawodowy magistra biologii w zakresie antropologii na podstawie pracy magisterskiej pt. „Analiza antropologiczna populacji z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego z Wawrzeńczyc (XI-XII w.)”,

2003 – 2008 studia magisterskie dzienne, kierunek: biologia, specjalizacja: antropologia; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Kraków

 

Zatrudnienie

2013 – 2017 – adiunkt w Zakładzie Archeologii Protohistorycznej, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów,

2017  – obecnie – adiunkt w Zakładzie Nauk Przyrodniczych i Archeometrii, Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

 

Doświadczenie zawodowe w zakresie antropologii

Dr Joanna Rogóż podejmuje badania antropologiczne ludzkich szczątków kostnych pochodzących z różnoczasowych pochówków szkieletowych i ciałopalnych, głównie z obszaru Podkarpacia. Uczestniczy w eksploracji pochówków na stanowiskach archeologicznych, dokonuje też eksploracji popielnic. W 2009 roku była uczestnikiem Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu na stanowisko Tell el-Farcha w Egipcie. W chwili obecnej ma na koncie opracowania m.in. przepalonych szczątków ludności tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, przeworskiej, jak też pochówków szkieletowych kultury ceramiki sznurowej, wczesnośredniowiecznych, nowożytnych i pierwszowojennych (pojedynczych i zbiorowych). Analizy te uwzględniają m.in. kompleksowe metody oceny płci i wieku, cechy metryczne i niemetryczne, patologie kośćca.

Powoływana na biegłego antropologa przez Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów oraz Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Lublinie.

Wykaz opracowań antropologicznych szczątków kostnych

Zainteresowania badawcze

Obecnie zainteresowania badawcze skierowane są głównie na ciałopalne pochówki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, kultury przeworskiej, jak też na pochówkach szkieletowych z okresu I wojny światowej. Ponadto w kręgu zainteresowania pozostaje tematyka paleopatologii, uzębienia oraz rozwoju człowieka w ontogenezie.

 

Realizowane projekty badawcze, stypendia

1. 2018-2019, dofinansowanie z dotacji celowej “508” na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; projekt pt. „Wieloaspektowe badania urn i kości przepalonych przy zastosowaniu zaawansowanych metod badawczych”; nr projektu: IA-22/2018/508.

2. 2014-2015, dofinansowanie z dotacji celowej “508” na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego; projekt pt. „Wstępne badania antropologiczne przepalonych szczątków kostnych z cmentarzysk kurhanowych kultury kusztanowickiej na terenie zachodniej Ukrainy”, Zakarpackie Muzeum Przyrodnicze w Użhorodzie, Ukraina; nr projektu: IA-25/2014/508.

3. 2011, roczne stypendium dla doktorantów mających otwarty przewód doktorski, przyznane w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu „Podkarpacki Fundusz Stypendialny dla Doktorantów” na okres od października 2010 do września 2011.

 

Informacje dodatkowe

 

Wyjazdy zagraniczne, studyjne, staże

1. 2009, uczestnik Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu na stanowisko stanowisko Tell el-Farcha w Egipcie.

2. 2014, staż krajowy krótki „Wymiana doświadczeń kadry akademickiej UR” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”, skierowany do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych UR w celu wymiany doświadczeń przydatnych do pracy dydaktycznej; staż odbył się w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Udział w konferencjach

Dr Joanna Rogóż była współorganizatorem Ogólnopolskich Studenckich Konferencji Antropologicznych w Krakowie. Udzielała się na Salonie Naukowym Towarzystwa Doktorantów UJ w Krakowie.

Od 2006 roku wzięła czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach polskich i międzynarodowych o tematyce antropologicznej, archeologicznej, medycznej oraz interdyscyplinarnej.

Wykaz konferencji

 

Wyróżnienia i nagrody

1. III 2015, Nagroda Miasta Stalowej Woli „Gałązka sosny” w dziedzinie kultury za współautorstwo książki pt. „I wojna światowa nad Sanem” (artykuł: Kurek D., Rogóż J., 2014, Ekshumacja mogiły zbiorowej z czasów I wojny światowej w Zdziarach (pow. Nisko) [w:] I wojna światowa nad Sanem, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Wydawnictwo BERNARDINUM: 109-117).

2. IX 2011, wyróżnienie za najlepszy plakat prezentowany przez młodych naukowców na XLIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Wrocław (plakat: Rogóż J., Morfologia kości skroniowej jako wyznacznik dymorfizmu płciowego).

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

Od 2012 członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska

Działalność dydaktyczna rozpoczęła w 2010 roku, poprzez prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. Zakres tematyki dydaktycznej obejmuje antropologię fizyczną, elementy anatomii i fizjologii człowieka, osteologię, a także auksologię i rozwój biopsychiczny człowieka. Dla studentów uczestniczących w programie ERSMUS+ zagadnienia antropologii fizycznej omawiane są w języku angielskim.

Dr Joanna Rogóż chętnie podejmuje też działalność popularyzatorską, skierowaną szczególnie do dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły, Festiwal Nauki i Techniki). Była m.in. współorganizatorem cyklu spotkań dla licealistów „Archeologia nieznana” (2015/2016 r.), czy pikniku archeologicznego „Spotkanie z archeologią” (2015 r.). Wywiad z jej udziałem został włączony w czasową wystawę Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (2014 r.), poświęconą badaniom szczątków żołnierzy ekshumowanych w 2014 roku w Zdziarach.

 

Publikacje

Wykaz publikacji

Wersje pdf dostępne na Academia.edu

 

Działalność naukowa i popularyzatorska – Galeria Zakładu Nauk Przyrodniczych i Archeometrii