dr Michał Dzik

Dane kontaktowe

Numer pokoju: 10

Dyżur: wtorek, godz. 8.30 – 10.00

Telefon: 17 -872-15-87

Adres e-mail: mdzik@ur.edu.pl

                                             Strona www:   https://rzeszow.academia.edu/MichalDzik

Życiorys naukowy

Studia magisterskie na kierunku Archeologia odbyłem w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2000-2005. W roku ukończenia studiów zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych IA UW. W 2006 roku przeszedłem na studia doktoranckie na Wydziale Historycznym tej uczelni. Dysertację przygotowywałem pod opieką naukową prof. dr hab. Elżbiety Kowalczyk-Heyman. Praca ta, obroniona z wyróżnieniem w 2012 roku, poświęcona jest przemianom w zwyczajach pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi, w okresie od XI do XV wieku.

Od 2006 roku organizuję i prowadzę badania wykopaliskowe, na których praktyki terenowe odbywali studenci archeologii z Instytutu Archeologii UW (2006-2013), Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012-2015) oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (od 2014 r.). W latach 2006-2017 prowadziłem zajęcia dydaktyczne w Instytucie Historycznym UW, a od 2013 roku także w Instytucie Archeologii UR.

Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii UR.

 

Zainteresowania badawcze
 • Archeologia wczesnego i późnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem pogranicza polsko-ruskiego;
 • Problematyka zwyczajów pogrzebowych w średniowieczu i czasach nowożytnych;
 • Metody datowania w archeologii;
 • Architektura mieszkalna Libanu w okresie późnorzymskim i wczesnobizantyńskim;
 • Architektura mieszkalna Nubii w okresie wczesnośredniowiecznym.

 

Realizowane projekty badawcze

 

1. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko z grobami w obudowach kamiennych, w Sasinach, woj. podlaskie – badania dofinansowane przez WUOZ w Białymstoku.

2. Polsko-libańska Misja Archeologiczna Chhim-Jiyeh, udział od 2013 r.; kierownik: dr hab. Tomasz Waliszewski (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego UW).

Informacje o projektach

http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/projekty/liban/jiyeh/

http://www.pcma.uw.edu.pl/pl/projekty/liban/chhim/

https://www.facebook.com/excavatelebanon

3. Banganarti (Sudan), udział od 2015 r.; kierownik projektu: dr hab. Bogdan Żurawski (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN).

 

Przeprowadzone badania wykopaliskowe

 1. Niemirów, pow. siemiatycki (osada, epoka brązu, wczesne średniowiecze i okres nowożytny, 2006-2007) – organizator badań, współkierownik prac terenowych;
 2. Twarogi Lackie, pow. siemiatycki (cmentarzysko płaskie birytualne, wczesne i późne średniowiecze, 2007-2008, 2011) – organizator badań, współkierownik i kierownik prac terenowych;
 3. Aleksandrowo, pow. siemiatycki (cmentarzysko płaskie szkieletowe, wczesne średniowiecze, 2008-2009) – organizator badań, kierownik prac terenowych;
 4. Korzeniówka Mała, pow. siemiatycki (cmentarzysko kurhanowe birytualne, wczesne średniowiecze, 2009-2010) – organizator badań, kierownik prac terenowych;
 5. Chodlik, pow. opolski (cmentarzysko kurhanowe ciałopalne oraz osada, wczesne średniowiecze, 2010, 2012, 2013) – kierownik odcinka badań;
 6. Barycz, pow. pabianicki (osada, okres przedrzymski, 2012) – kierownik prac terenowych;
 7. Mielnik, pow. siemiatycki (grodzisko średniowieczne, cmentarzysko nowożytne, osada z okresu wpływów rzymskich, 2012-2013) – współorganizator badań, kierownik prac terenowych;
 8. Świlcza, pow. rzeszowski (osada z okresu wędrówek ludów, 2014) – współorganizator badań, kierownik prac terenowych;
 9. Mielnik, pow. siemiatycki (rynek miasta, późne średniowiecze i okres nowożytny, 2015) – współorganizator badań, kierownik prac terenowych;
 10. Sasiny (Bystre), pow. bielski (cmentarzysko z grobami w obudowach kamiennych, wczesne średniowiecze, 2016) – organizator badań, kierownik prac terenowych;
 11. Myczkowce, pow. leski (osada, wczesne średniowiecze i okres nowożytny, 2017) – organizator badań, kierownik prac terenowych;
 12. Banganarti, Sudan (ufortyfikowana osada wczesnośredniowieczna, 2015-2017) – kierownik prac terenowych.

 

Publikacje

Wykaz publikacji