prof. dr hab. Andrzej Pelisiak

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 1 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: czwartek, godz. 12:00 – 13:30

Telefon: 17-872-15-83

Adres e-mail: a.pelisiak@gmail.com

Życiorys naukowy

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae english version

Andrzej Pelisiak urodził się w Łodzi w 1955 roku. W latach 1974-1980 studiował Archeologię w ówczesnej Katedrze Archeologii (obecnie Instytut Archeologii) w Uniwersytecie Łódzkim. W 1980 roku obronił pracę magisterską. Od 1981 roku pracował w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. W 1989 roku obronił pracę doktorską w ówczesnym Instytucie Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN). W 2001 roku rozpoczął pracę w Instytucie Archeologii w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. W 2005 roku habilitował się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2005 roku jest Profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowieniem z dnia 25.10.2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2005-2008 był Prodziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Od roku 2008 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2014 roku jest kierownikiem Studiów Doktoranckich w Instytucie Archeologii UR. Od początku roku akademickiego 2019-2020 pełni funkcję Kierownika Katedry Archeologii Pradziejowej w Instytucie Archeologii UR.

 

Zainteresowania badawcze

Główne zainteresowania profesora Andrzeja Pelisiaka koncentrują się na problematyce społeczności wczesnorolniczych, neolicie Starego Świata, archeologii środowiska, archeologii krajobrazu, zagadnieniach tożsamości kulturowej, badaniach populacji pradziejowych oraz kontaktach i interakcjach w społecznościach wczesnorolniczych, archeologii gór oraz problematyce wykorzystywania surowców krzemionkowych.

Realizowane projekty badawcze

 

Grant N 304 013 32/0935

Przemiany środowiska naturalnego pod wpływem kultur pradziejowych na Pojezierzu Gostynińskim. N 304 013 32/0935 (kierownik: M. Ralska-Jasiewiczowa, A. Pelisiak, M. Rybicka).

Grant N N109 178134

Dorzecze górnego Dniestru w pradziejach jako pomost między centrami kulturowymi środkowoeuropejskim i bałkańsko-nadczarnomorskim (kierownik A. Pelisiak).

Grant nr 2H01H 031 25

„Międzyrzecze Sanu i Dniestru jako strefa kontaktów kulturowych i etnicznych w pradziejach i wczesnym średniowieczu (kierownik S. Czopek).

 

Informacje dodatkowe

 

Badania

(1) Neolit i wczesna epoka brązu w dorzeczu Grabi – centralna Polska.

(2) Eksploatacja i dystrybucja surowców krzemionkowych w neolicie i wczesnej epoce brązu z dorzecza Krztyni (środkowa część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej).

(3) Zapis holoceńskich zmian środowiska i klimatu w osadach warwowych(kierowany przez M. Ralską-Jasiwiczową).

(4) Eksploatacja i dystrybucja surowców krzemiennych z regionu Strzegowej (środkowa część Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej).

(5) Górna część dorzecza Dniestru w pradziejach. Neolit i wczesna epoka brązu.

(6) Osadnictwo w neolicie i wczesnej epoce brązu w Kotlinie Sandomierskiej i wschodniej części Karpat Polskich.

(7) Aktywność człowieka w neolicie i wczesnej epoce brązu i środowisko naturalne na Pojezierzu Gostynińskim.

(8) Neolit w centralnej i południowo-wschodniej Europie.

(9) Archeologia gór.

(10) Surowce krzemionkowe w centralnej Europie. Występowanie, wydobycie, dystrybucja i wykorzystywanie.

Wykaz badań terenowych

 

Nagrody i wyróżnienia

W 2004 roku otrzymał  Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za pracę „Osadnictwo. Gospodarka. Społeczeństwo. Studia nad kulturą pucharów lejkowatych na Niżu Polskim”.

 

Członkostwo w Komitetach Redakcyjnych

Był Redaktorem Analecta Archaeologica Ressoviensia, zasiadał w kolegium redakcyjnym  czasopisma Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, jest członkiem komitetu redakcyjnego serii Collectio Archaeologica Ressoviensis.

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

European Association of Archaeologists

Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego

Rada Partnerów Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach – powołany od 28.09.2018

 

Publikacje

Wykaz publikacji