prof. dr hab. Michał Parczewski

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 14 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Telefon: 17-872-15-92

Adres e-mail: parm9@interia.pl

 

Życiorys naukowy

Curriculum Vitae

Urodzony 23.11.1946 r. w Lęborku, syn Jana, cichociemnego AK. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Lęborku, Kwidzyniu i Dukli, gdzie w 1964 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące. W latach 1964-1969 studiował archeologię w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Stopnie naukowe

1969 – mgr (Katedra Archeologii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego; praca magisterska „Osadnictwo wczesnośredniowieczne na Słowacji”, promotor prof. dr hab. Rudolf Jamka);

1978 – dr (Instytut Archeologii UJ; praca doktorska „Płaskowyż Głubczycki we wczesnym średniowieczu”, promotor prof. dr hab. Marek Gedl);

1989 – dr hab. (Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ; rozprawa habilitacyjna „Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce”)

 

Zatrudnienie

– od 1.10.1969 do 30.09.2010 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim (w Katedrze Archeologii Polski, przekształconej w 1971 r. w Instytut Archeologii), na stanowisku kolejno: asystenta-stażysty, od 1970 asystenta, następnie starszego asystenta, od 1978 adiunkta, od 1990 docenta i od 1993 profesora nadzwyczajnego;

– od 1.10.1998 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (od 2001 r. Uniwersytet Rzeszowski) na stanowisku profesora nadzwyczajnego, początkowo w Instytucie Historii, a od jesieni 1999, po utworzeniu Instytutu Archeologii – w tymże Instytucie; w 1999 mianowany profesorem zwyczajnym.

Tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał 18 października 1993.

Mistrzowie: Prof. Prof. Kazimierz Godłowski, Marek Gedl, Rudolf Jamka, Helena Zoll-Adamikowa.

 

Pełnione funkcje
– wicedyrektor Instytutu Archeologii UJ (1990-1996);
– kierownik Zakładu Archeologii Średniowiecza Instytutu Archeologii UJ (1995-2005);
– kierownik Zakładu Archeologii Średniowiecza Instytutu Archeologii UR (1999-2017);
– kierownik studium doktoranckiego w zakresie archeologii w Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (2006-2013)

Zainteresowania badawcze

1. Etnogeneza Słowian oraz dzieje i kultura Słowian w V-VII w. n.e., 2. Kształtowanie się podziału Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni, 3. Wczesnośredniowieczne osadnictwo słowiańskie w Polsce południowej, na Słowacji i na Ukrainie, 4. Problematyka etniczna jako przedmiot badań archeologii, 5. Obce wtręty etniczne w środowisku słowiańskim we wczesnym średniowieczu, 6. Archeologia Karpat, 7. Posąg Światowida ze Zbrucza, 8. Ślady pobytu chrześcijan w dorzeczu Wisły i Odry przed r. 966.

Realizowane projekty badawcze

Kierownik dwóch zrealizowanych grantów badawczych KBN i MNiSW (0457/P1/92 oraz 1 H01H 017 16)

 

Informacje dodatkowe

 

Kształcenie kadry i awanse naukowe
– wypromowanie 68. magistrów archeologii (47 w UJ i 21 w UR), a także 13 licencjuszy (w UR); 20 prac dyplomowych zostało częściowo lub w całości opublikowanych, kolejne w przygotowaniu;
– wypromowanie 7. magistrów historii (w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie);
– wypromowanie 6. doktorów (Marcin Wołoszyn 2003, Andrzej Kukliński 2008, Przemysław Sikora 2009, Michał Wojenka 2010 – Uniwersytet Jagielloński; Joanna Podgórska-Czopek 2008, Piotr Kotowicz 2017 – Uniwersytet Rzeszowski); opieka nad doktorantami (w tym 3 otwarte przewody doktorskie);
– recenzje w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora – 11 (Andrzej Buko 1999, Helena Zoll-Adamikowa 1999, Przemysław Urbańczyk 2000, Ryszard Grygiel 2007, Marian Rębkowski 2008, Zbigniew Kobyliński 2010, Hanna Kóčka-Krenz 2011, Wojciech Dzieduszycki 2013, Jerzy Maik 2013, Sławomir Moździoch 2013, Zbigniew Pianowski 2014);
– recenzje w związku z ubieganiem się o stanowisko profesora nadzwyczajnego – 1 (Jacek Poleski, prof. UJ, 2008);
– recenzje w przewodach habilitacyjnych – 11 (Zbigniew Pianowski – Politechnika Krakowska 1996; Dušan Čaplovič – Archeologický ústav SAV w Nitrze 1999; Marek Dulinicz – Instytut Archeologii i Etnologii PAN 2001; Peter Šalkovsky – Archeologický ústav SAV w Nitrze 2004; Jacek Poleski – Uniwersytet Jagielloński 2004; Krzysztof Jaworski – Uniwersytet Wrocławski 2005; Joanna Kalaga – Uniwersytet Warszawski 2007; Kazimierz Grążawski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 2010; Marcin Wołoszyn – Uniwersytet Jagielloński 2014; Adriana Ciesielska – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2014; Wiera Hupało – Instytut Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy Lwów 2015);
– recenzje w przewodach doktorskich – 8 (Edelgarda Foltyn – Uniwersytet Śląski 1993; Gabriel Fusek – Archeologický ústav SAV w Nitrze 1993; Dominik Abłamowicz – Uniwersytet Śląski 1994; Agnieszka Urbaniak [z d. Dudek] – Uniwersytet Łódzki 2002; Dariusz Niemiec – Uniwersytet Jagielloński 2009; Marcin Weinkauf – Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2011; Michał Dzik – Uniwersytet Warszawski 2012; Zbigniew Robak – Uniwersytet Jagielloński 2015)

 

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2012)

 

Członkostwo w Radach i Komitetach Naukowych
– Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (od 1996; 2011-2015 r. wiceprzewodniczący Komitetu);
– Komitet Słowianoznawstwa PAN (od 1996);
– Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (od 2009; w latach 2010-2015 członek Prezydium Komitetu);
– Członek-korespondent Instytutu Archeologicznego Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze (od 2011 r.);
– Komisja Wczesnych Dziejów Słowian przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów;
– Komisja Prehistorii Karpat PAU (wiceprzewodniczący do 2016 r.);
– Komisja Archeologiczna przy Oddziale PAN w Krakowie;
– Rada Muzeum przy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (od r. 2007; wiceprzewodniczący Rady w latach 2012-2016);
– członek Rad lub Komitetów Redakcyjnych czasopism: „Acta Archaeologica Waweliana”, Kraków; „Acta Militaria Mediaevalia”, Kraków-Sanok; „Analecta Archaeologica Ressoviensia”, Rzeszów; „Archeologični doslidžennja Lvivs’koho uniwersytetu”, rocznik wydawany przez Uniwersytet im. I. Franko we Lwowie; „Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie” (nieregularna seria wyd.); „Collectio Archaeologica Resoviensis”, Rzeszów; „Fortecja. Zbirnyk zapovidnyka Tustań”, Lwów; „Materiały Archeologiczne”, Kraków; „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, Rzeszów; „Slovenska Archeológia”, Nitra; „Studia Historia”, czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Inne
– twórca i redaktor serii wydawniczej „Archaeoslavica” (redakcja 3. kolejnych tomów w latach 1991-1998);
– w latach 2001-2011 redaktor serii polskiej „Moravia Magna. Seria Polona”, międzynarodowego wydawnictwa publikowanego równolegle w kilku krajach środkowoeuropejskich pod patronatem Międzynarodowej Unii Akademii, Międzynarodowej Unii Nauk Pre- i Protohistorycznych oraz Polskiej Akademii Umiejętności (ukazały się 4 tomy);
– sporządził kilkadziesiąt recenzji wydawniczych i grantowych (KBN, MNiSW, NCN);
– w latach 2001-2004 rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacje

Wykaz publikacji