prof. dr hab. Sylwester Czopek

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 17 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: środa, godz. 13:30 – 15:00

Telefon: 17-872-15-91

Adres e-mail: sycz@archeologia.rzeszow.pl

 

Życiorys naukowy

 

Stopnie naukowe

1981 – ukończone z wyróżnieniem studia archeologiczne – UMCS w Lublinie (praca magisterska: „Kultura pomorska w Kotlinie Chodelskiej”)
1989 – doktorat – IHKM PAN Warszawa (rozprawa: Południowo-wschodnie pogranicze kultury pomorskiej”)
1996 – habilitacja – UJ Kraków (na podstawie książki: „Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem”, Rzeszów 1996)
2003 – tytuł profesora

 

Praca zawodowa, pełnione funkcje
1981-2008 – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (w latach 1991-2008 Dyrektor)
Od 1997 Wyższa Szkoła Pedagogiczna, obecnie (od 2001) Uniwersytet Rzeszowski (1999-2008) Dyrektor Instytutu, 2008-2012 – Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego, 2015 p.o. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2016 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego)

Realizowane projekty badawcze

 

2000-2001 – Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu i żelaza (KBN: 1H01H03119) – kierownik i wykonawca
2003-2006 – Międzyrzecze Sanu i Dniestru jako strefa kontaktów kulturowych i etnicznych w pradziejach i we wczesnym średniowieczu – etap I badania terenowe (MNiSW; 0159/H01/2003/25) – kierownik i wykonawca
2007-2008 – Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach, cz. I opracowanie materiałów ze stanowiska Warzyce, pow. Jasło (MNiSW N10900732/0291) – kierownik i współwykonawca
2008-2011 – Dorzecze górnego Dniestru w pradziejach jako pomost między centrami kulturowymi środkowoeuropejskim i bałtyjsko-pontyjskim (MNiSW: N N109 178134) – współwykonawca; grant realizowany we współpracy polsko-ukraińskiej
2013-1018 – Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny, (NCN nr 2013/09/B/HS3/04277) – kierownik i współwykonawca; grant realizowany we współpracy polsko-ukraińskiej.
2018-2021 – Na granicy dwóch światów. Aglomeracja chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego – etap I: badania terenowe  (NCN 2017/27/B/HS3/01460) – kierownik i współwykonawca.

Promotor 4 grantów NCN Preludium doktorantów Instytutu Archeologii:
1. Beata Polit
2. Joanna Adamik-Proksa
3. Marcin Burghardt
4. Wojciech Rajpold

Informacje dodatkowe

 

Posiadane medale, odznaczenia, nagrody
Krzyż Kawalerski OOP
Złoty Krzyż Zasługi
Medale Gloria Artis (brązowy i srebrny)
Złoty Medal Polskiej Akademii Sukcesu
Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami
Odznaka Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego
Nagroda Miasta Rzeszowa w Dziedzinie Nauki
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Nagroda Rektora UR (x 2)

Członkostwo w Radach i Komitetach Naukowych

Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
Członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (2016-2019 – Wiceprzewodniczący Komitetu; Przewodniczący Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza – nieaktualne, Przewodniczący Zespołu do Spraw Ochrony Archeologicznego Dziedzictwa Kulturowego – nieaktualne, Przewodniczący Zespołu Badań Interdyscyplinarnych)
Członek Komisji Prehistorii Karpat PAU
Członek Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie

Publikacje

Wykaz publikacji i redakcji naukowych