Mgr Sylwia Jędrzejewska

Dane kontaktowe

Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych

Siemieńskiego 17c

35–203 Rzeszów

Telefon: 17-863-60-94

Adres e-mail: sjedrzejewska@ur.edu.pl,

                      sylviacygan@gmail.com

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/SylwiaCygan

 

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie

2000–2003      Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, 3-letnie studia licencjackie na kierunku archeologia. Tytuł pracy licencjackiej: Osadnictwo nad dolną Wisłoką w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza

2003–2005      Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, 2-letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku archeologia. Tytuł pracy magisterskiej: Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, wschodnich Niemiec i dolnej Austrii

2006–2011      Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny studia doktoranckie na kierunku archeologia, otwarty przewód doktorski. Tytuł przygotowywanej pracy doktorskiej: Stan badań archeologicznych nad zagadnieniem etnogenezy Słowian w Polsce oraz krajach Europy Wschodniej

 

Zatrudnienie

Od 2016 – Instytut Archeologii UR (Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych)

 

Zainteresowania badawcze

– kształtowanie się wczesnośredniowiecznej kultury Słowian i problem ich etnogenezy

– osadnictwo wczesnosłowiańskie (V–VII w.) w Europie Środkowej i Wschodniej

– budownictwo mieszkalne we wczesnym średniowieczu

 

Realizowane projekty badawcze

1. Stan badań archeologicznych nad zagadnieniem etnogenezy Słowian w Polsce oraz krajach Europy Wschodniej – dysertacja doktorska w przygotowaniu

2. Czerwiec 2017 – maj 2018: Spoločné dedičstvo: slovensko – poľské pohraničie v dobe bronzovej / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu – projekt Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja) realizowany w ramach programu Interreg Polska–Słowacja 2014–2020 (koordynator projektu ze strony polskiej)

http://www.unipo.sk/projektinterreg/

 

Udział w  projektach

2011–2013   Opracowanie wyników ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku Ożańsk 13 – z ramienia Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Badania na stanowisku prowadzone były w związku z budową autostrady A4 na terenie woj. podkarpackiego.

2011–2013   Opracowanie ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku Chłopice 16 – z ramienia Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Badania na stanowisku prowadzone były w związku z budową autostrady A4 na terenie woj. podkarpackiego.

2011–2013   Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 28 w  Zabłotcach – z ramienia Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Badania na stanowisku prowadzone były w związku z budową autostrady A4 na terenie woj. podkarpackiego.

 

Informacje dodatkowe

 

Badania terenowe

– 2005: udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na obwodnicy Rzeszowa na stan. Nowa Wieś 3+4 (pracownik techniczny) i Terliczka 4 (współprowadzący badania)

– 2006: udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na obwodnicy Rzeszowa na stan. Terliczka 7 (współprowadzący badania)

– 2007: badania powierzchniowe na odcinku Nowa Wieś – Mrowla, woj. podkarpackie

– 2007: udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii UR na stan. 6 w Trzebownisku (współprowadzący badania)

2007–2008: udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na trasie budowy autostrady A4 na stan. 7 w Skrzyszowie (współprowadzący badania)

– 2008–2009: udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na trasie budowy autostrady A4 na stan. Łąka 26 (współprowadzący badania)

– 2009–2010: udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na trasie budowy autostrady A4 na stan. Chłopice 16 (kierownik badań)

– 2010: udział w badaniach wykopaliskowych prowadzonych przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego na trasie budowy autostrady A4 na stan. Chłopice 26 (współprowadzący badania)

– 2014: udział w ratowniczych badaniach wykopaliskowych na stan. Sieniawa 18 (współprowadzący badania)

 

Udział w konferencjach

Wykaz konferencji

 

Działalność dydaktyczna

– 2004/2005: staż w Instytucie Archeologii UR w charakterze asystenta-wolontariusza; zajęcia z przedmiotu „Archeologia wczesnego średniowiecza”

– 2006–2010: zajęcia z przedmiotów: „Archeologia wczesnego średniowiecza” i „Źródłoznawstwo archeologiczne” w Instytucie Archeologii UR

– 2013/2014: zajęcia z przedmiotu „Wybrane zagadnienia źródłoznawcze. Osadnictwo wczesnośredniowieczne” w Instytucie Archeologii UR

 

Publikacje

Wykaz publikacji