Koło Naukowe Studentów Archeologii UR

Koło Naukowe Stu­dentów Arche­ologii URlogo_knsaur

Koło Naukowe jest stu­dencką orga­ni­zacją mającą na celu samo­dzielną pracę i posze­rzanie wiedzy poprzez wymianę wspól­nych doświad­czeń, badań, obser­wacji, a także badań tere­no­wych min. prze­pro­wa­dzenie badań powierzch­nio­wych przy udziale Absol­wentów, oraz Wykła­dowców.
Oprócz licz­nych wykładów, wspól­nych kon­wer­sa­to­riów oraz pokazów, zaj­mu­jemy się rów­nież popu­la­ry­zacją arche­ologii pośród dzieci, mło­dzieży, a także osób doro­słych, a tra­dycją stało się już uczest­nictwo w Inte­rak­tywnym Pik­niku Wiedzy, odby­wa­jącym się w Rze­szowie i orga­ni­zacja dni otwar­tych Insty­tutu Arche­ologii UR.
Dzięki współ­pracy z podob­nymi orga­ni­za­cjami stu­denc­kimi w całej Polsce moż­liwe stało się uczest­nictwo naszych stu­dentów w ogól­no­pol­skich warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach. W ubie­głym roku KNSA UR, wraz z Wro­cła­wiem był gospo­da­rzem IV Ogól­no­pol­skich Warsz­tatów Arche­olo­gicz­nych.
O swoich dzia­ła­niach na bie­żąco sta­ramy się infor­mować na blogu:
http://knsaur.wordpress.com/