Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Zasady publikowania w Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Author guidlines to submission for publication in Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - tom 40

 1. Sylwester Czopek, Profesor Tadeusz Malinowski i Jego spotkania z Rzeszowem
 2. Олександр Позіховський, Кераміка трипільської культури з енеолітичного поселення в с. Зимне
 3. Jan Machnik, Considerations on the state of the research on the Corded Ware culture in southeastern Poland and needs of studies on social structures of its communities
 4. Andrzej Pelisiak, Uwagi o znaleziskach przedmiotów wykonanych z krzemienia pasiastego ze wschodniej części polskich Karpat i na ich przedpolu. Próba analizy chronologiczno-kulturowej i interpretacji
 5. Monika Bober, Stanowisko nr 20 w Przemyślu w świetle badań wykopaliskowych. Cz.1 Analiza typologiczno- chronologiczna źródeł ruchomych pozyskanych w trakcie badań w latach 2005–2007
 6. Monika Bober, Joanna Trąbska, Monika Pilarz, Barbara Trybalska, Spongiolitowa forma odlewnicza ze stanowiska nr 20 w Przemyślu. Rezultaty badań
 7. Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Contribution to the research on the use of flint and stone by the Lusatian culture population during the Bronze age and Early Iron age in the Lublin region (remarks of a non-lithic expert)
 8. Anita Kozubova, Satt auch im Jenseits? Tierknochen in Grabern und Siedlungen der Vekerzug-Kultur
 9. Michał Głowacz, Marcin Szpila, Wyniki ratowniczych badań przeprowadzonych na wielokulturowym stanowisku w Łowcach, stan. 17, gm. Chłopice, pow. jarosławski
 10. Wojciech Pasterkiewicz, Andrzej Dziedzic, Siekierka z brązu ze starszej epoki brązu z Miejsca Piastowego, pow. krośnieński 
 11. Michał Jabłkowski, Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w 2018 roku w kruchcie Kościoła oo. Bernardynów w Rzeszowie
 12. Sylwester Czopek, O ewaluacji czasopism naukowych uwag kilka, czyli dlaczego „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” będą nadal wydawane

MSROA 40

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - tom 37

misroa37-okladka

Spis treści

D. Bobak, M. Połtowicz-Bobak, Z. Jary, J. Raczyk, P. Moska, Chronologia osadnictwa szeleckiego na stanowisku Lubotyń 11, pow. głubczycki, w świetle bayessowskiego modelowania datowań. 

S. Telizhenko The ceramic complex of the neolithic feature 17 of the multilayered site Ratniv – II (Volyn, western Ukraine). 

M. Kalita, A. Kukułka, B. Szpunar, A. Szpunar, Materiały wczesnoneolityczne ze stanowiska Biesiadki 16, gm. Gnojnik.

D. Król, Nekropole z bezkomorowymi grobowcami kultury pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej w dorzeczach Wisły i Sanu. Przegląd historii i stanu badań. 

M. Rybicka, Nowe dane w kwestii datowania kultury pucharów lejkowatych na Podgórzu Rzeszowskim.

J. Adamik, M. Burghardt, W. Rajpold, Materiały kultury trzcinieckiej i tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska Wierzawice 4, pow. leżajski w świetle analiz archeologicznych.

J. Rogóż, Pochówki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze stanowiska nr 4 w Wierzawicach, gm. Leżajsk, woj. podkarpackie w aspekcie badań antropologicznych.

D. Bobak, K. Trybała-Zawiślak, Statystyczna analiza zespołów grobowych z cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Kłyżowie, pow. stalowowolski.

E. M. Kłosińska, Metallurgical production of the Lusitian culture in the Lublin region – discussion questions. 

M. Burghardt, Wyznaczniki płci w grobach ludności grup leśnostepowych kultury scytyjskiej.

T. Bochnak, P. N. Kotowicz, Z. Opielowska, Dwa celtyckie depozyty przedmiotów żelaznych z Pakoszówki, pow. sanocki.

J. Żółkowska, Przyczynek do badań nad wczesnośredniowiecznymi zawieszkami z wizerunkami przypisywanymi św. Jerzemu. Znaleziska z obszaru Polski. 

P. Wroniecki, A. Jedynak, Badania geofizyczne i wykopaliskowe na stanowisku 63 w Krzczonowicach, pow. ostrowiecki, w latach 2010-2011.

A. Pelisiak, Nowe znaleziska z neolitu i wczesnej epoki brązu z polskich Bieszczadów Wysokich.

E. M. Kłosińska, Contribution to identification of the Lublin region links with the East Baltic milieu in the Bronze Age. 

K. Trybała-Zawiślak, Obiekt ze “scyto-tracką” ceramiką toczoną z osady tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stan. 6 w Dębinie, pow. łańcucki.

K. Karski, M. Kuraś, T. Tokarczyk, Grot włóczni z okresu rzymskiego odkryty w miejscowości Gorzyce, powiat tarnobrzeski.

І. А. Гомун, С. А. Горбаненко, М. С. Сергеева, Житло з Софїївської Борщагівки та прояви одного із давніх слов’янських обрядів.

R. Niedźwiadek, Pochówki w kryptach pod południową nawą kościoła pojezuickiego pw. św. Jana w Lublinie.

J. Dąbrowski, O szacowaniu znaczenia brązów. Na marginesie opracowania W. Rajpolda “Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej”.

T. Malinowski, (rec.) Marta Kalisz-Zielińska, “Józef Kostrzewski jako prekursor edukacji muzealnej w Polsce po II wojnie światowej”; [w:] Alicja Pihan-Kijasowa, Danuta Konieczka-Śliwińska (red.) “Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego”, Poznań 2016, s. 105-114. 

E. A. Marek, (rec.) Leszek Gardeła, Scandinavian Amulets in Vikings Age Poland, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Rzeszów 2014, 166 stron, ISBN 978-83-7667-197-0.

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - tom 36

Spis treści

S. Czopek, Profesora Marka Gedla spotkania z Rzeszowem.

D. Bobak, M. Połtowicz-Bobak, Materiały świderskie ze stanowiska Łąka 11-16 (pow. rzeszowski) na tle osadnictwa w Polsce południowo-wschodniej.

A. Pelisiak, First site of  Corded Ware culture from the high part of the Bieszczady Mountains (south east Poland).  

A. Sznajdrowska, M. Mazurek, Nowe źródła do badań nad obrządkiem pogrzebowym kultury malickiej.

M. Rybicka, A. Diaczenko, Nowe dane o relacjach między kulturą trypolską a kulturą pucharów lejkowatych na zachodniej Ukrainie.

E. M. Kłosińska, Lusatian culture in the Lublin region – history and state of research.

E. Ocadryga-Tokarczyk, J. Rogóż, T. Tokarczyk, Nowe materiały funeralne ze stanowiska 18 w Wierzawicach pow. leżajski w ujęciu archeologicznym i antropologicznym.

W. Rajpold, Zabytki brązowe a archeologia osadnictwa na przykładzie Polski południowo-wschodniej.

K. Skowron, Siedliska stanowisko 10 – osada z wczesnej epoki żelaza.

M. Burghardt, Weapon and the military of the population of the West Podolian group of the Early Scythian culture in the light of the sepulclar sources.

T. Malinowski, Motyw głowy w kulturze pomorskiej.

A. Půlpánová-Reszczyńska, Interpretacja polepy odkrytej na osadzie wielokulturowej na przykładzie stanowiska nr 1 w Zamiechowie, pow. Jarosławski.

N. Glińska, H. Młodecka, Zróżnicowanie surowcowe wczesnośredniowiecznej ceramiki z Wiślicy w świetle wyników badań chemicznych.

A. Rozwałka, Cylindryczna wieża na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych.

Z. Kubiatowski, Wiedza studentów archeologii z zakresu promocji i wykorzystania archeologii do rozwoju społecznego i gospodarczego.

A. Hawinskyj, W. Pasterkiewicz, J. Rogoziński, Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na osadach kultury pucharów lejkowatych w Trościańcu koło Mikołajowa i Otynewyczach koło Żydaczowa, lewe dorzecze górnego Dniestru. 

E. M. Kłosińska, Brązowa bransoleta z Turkowic, pow. hrubieszowski. 

K. Trybała-Zawiślak, Znaleziska brązowe ze Strzegocic, pow. dębicki w zbiorach Muzeum Regionalnego w Dębicy.

Sîrbu. M. M. Ştefan, D. Ştefan, T. Bochnak, Teliţa-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI-III w. p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań rumuńsko-polskiej misji archeologicznej za lata 2008-2015.

T. Bochnak, P. N. Kotowicz, Bruchstucke von zwei keltischen Hohlbuckelringen aus Pakoszówka, Kr. Sanok, im Südosten Polens.

M. Parczewski, Cmentarzysko i domniemane grodzisko wczesnośredniowieczne w Walawie, pow. przemyski – próba weryfikacji.

T. Malinowski, Uwagi odnoszące się do publikacji poświęconej profesorowi Józefowi Kostrzewskiemu. 

J. Podgórska-Czopek, Odeszli...

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - tom 35

MiSROA t. 35 - okładka

Tibor Kemenczei – 75

Jan Chochorowski, Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości

Janusz Kowalski-Bilokrylyy, Pochodzenie kolczyków typu Kłyżów

Josyp J. Kobaľ, Scheibengedrehte graue Keramik der Kuštanovice Kultur aus Transkarpatien (Ukraine)

Sylwester Czopek, Andrzej Pelisiak, Remarks on the Tarnobrzeg Lusatian culture flintworking with particular emphasis on settlement materials

Monika Kuraś, Tomasz Tokarczyk, Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku numer 26 w Sarzynie, pow. leżajski

Anna Bajda-Wesołowska, Tomasz Bochnak, Monika Hozer, Bogaty grób kobiecy z wczesnej epoki żelaza odkryty w miejscowości Zabłotce, pow. jarosławski, stan. 27

Agnieszka Reszczyńska, Nowe materiały do poznania włókiennictwa kultury przeworskiej z obszaru południowo-wschodniej Polski

Юрий А. Пуголовок, Сергей А. Горбаненко, Печь как культовое место в жилище северян: археологические данные

Tomasz Dzieńkowski, Stan, potrzeby i perspektywy badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem zachodniej części ziemi chełmskiej

Marek Florek, Czy „grodzisko” to dawny, zniszczony gród? O niebezpieczeństwach korzystania ze źródeł topomastycznych

Wojciech Krukar, Uwagi historyczno-geograficzne do hydronimii wschodniej części Karpat polskich

Piotr Gębica, Sławomir Superson, Monika Hozer, Anna Bajda-Wesołowska, Geoarcheologiczny zapis ewolucji doliny Wisłoka na przykładzie stanowiska nr 19 w Białobrzegach

Sławomir Superson, Znaczenie datowań archeologicznych i radiowęglowych w określaniu wieku współczesnych aluwiów powodziowych na stanowisku Budy Łańcuckie III

Marta Połtowicz-Bobak, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Nowy ślad osadnictwa magdaleńskiego w Polsce południowo-wschodniej. Stanowisko Łąka 11–16 w powiecie rzeszowskim

Michał Dobrzyński, Michał Parczewski, Katarzyna Piątkowska, Małgorzata Rybicka, Zabytki kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Jasienica Sufczyńska, stan. 5, na Pogórzu Przemyskim

Elżbieta M. Kłosińska, Nieznana szpila brązowa z miejscowości Pasieki, pow. Tomaszów Lubelski

Elżbieta M. Kłosińska, Unikatowa fibula brązowa z terenu Lubelszczyzny

Piotr N. Kotowicz, Ostroga żelazna z okresu wpływów rzymskich z Międzybrodzia, pow. Sanok

Magdalena H. Rusek, Kamil Karski, The double-chambered vessel of the Chimú culture in the Castle Museum in Łańcut

Oksana Adamyszyn, Działalność archeologiczna Jurija Zacharuka na zachodzie Ukrainy (z okazji 100-lecia urodzin)

Tadeusz Malinowski, (rec.) Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate (red.), Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008–2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny, wyd. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski, Fundacja Archeologiczna, Zielona Góra 2013, 593 strony, ilustracje, ISBN 978-83-938557-0-4

Edyta A. Marek, (rec.) Leszek Gardeła, Kamil Kajkowski (red.), Motywy przez wieki. Tom 1. Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej, Bytów 2013, 303 strony


Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - tom 34

MiSROA t. 34 - okładka

Aleksandr Diaczenko, The gravity model: simulating the interactions in anisotropic space

Aleksandra Sznajdrowska, Grób kultury amfor kulistych ze stanowiska Rozbórz 42, gm. Przeworsk

Andrzej Pelisiak, Pojedyncze przedmioty kamienne a strefy aktywności osadniczej i gospodarczej w neolicie we wschodniej części Karpat Polskich

Wojciech Rajpold, Przemiany ludnościowe zachodzące od środkowego okresu epoki brązu do początków epoki żelaza w tarnobrzesko-koprzywnickim regionie osadniczym

Piotr N. Kotowicz, Problematyka badań bronioznawczych nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem Lubelszczyzny

Antoni Lubelczyk, Zespół kafli z dawnego dworu w Twierdzy, pow. Strzyżów, woj. podkarpackie

Dariusz Król, Aleksandr Pozichowski, Jakub Rogoziński, Małgorzata Rybicka, Krótka informacja o wynikach badań przeprowadzonych w 2012 roku w Nowomalinie-Podobanka, rejon Ostrog

Mirosław Mazurek, Jerzy Okoński , Małgorzata Rybicka, Studium przypadku. Obiekt 3834 z Rozborza, stan. 28, woj. podkarpackie

Jakub Czaja, Monika Kuraś, Znalezisko siekiery z podniesionymi brzegami z miejscowości Turbia, pow. Stalowa Wola

Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Żulice, pow. Tomaszów Lubelski – domniemany zespół zabytków z wczesnej epoki żelaza

Elżbieta Małgorzata Kłosińska, Zapomniany skarb ozdób brązowych z miejscowości Skwarne, pow. Mińsk Mazowiecki

Urszula Bugaj, Predrag Lutovac, Zbigniew Polak, Maciej Trzeciecki, Relics of masonry structures on Đuteza Hill

Halina Taras, Wojciech Taras, (rec.) Maciej Trzciński (red.), Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, 201 stron, ISBN 978-83-264-4057-1

Suplement: Oleksij Komar, Natalia Chamajko, Idol ze Zbrucza: zabytek z epoki romantyzmu?