Prace Doktorskie

Prace doktorskie obronione w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 1. Joanna Podgórska-Czopek : Studia nad przemianami kulturowymi oraz osadniczymi w okresach rzymskim i wczesnosłowiańskim nad dolnym Wisłokiem.
  Promotor: Prof. dr hab. Michał Parczewski (UR w Rzeszowie);
  Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Kokowski (UMCS W Lublinie);
  Prof. Piotr Kaczanowski (Uniwersytet Jagielloński).
  Rzeszów 2008
 2. Krzysztof Ormian: Stylistyka nadsańska ceramiki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.
  Promotor: Prof. dr hab. Sylwester Czopek (UR w Rzeszowie);
  Recenzenci: Prof. dr hab. Wojciech Blajer (Uniwersytet Jagielloński), Prof. Andrzej Mierzwiński (Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu)
  Rzeszów 2008
 3. Agnieszka Reszczyńska: Nadłabskie osady z wczesnego okresu rzymskiego w północno-zachodnich Czechach w kontekście badania zespołu ceramicznego z osady w Trmicach- Usti nad Łabem.
  Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kokowski (UMCS w Lublinie);
  Recenzenci: dr hab. Eduard Droberjar (Prof. UMCS, Katedra Archeologii Uniwersytet w Hradec Králové);
  Prof. Renata Madyda-Legutko (Uniwersytet Jagielloński).
  Rzeszów 2010
 4. Katarzyna Trybała-Zawiślak: Rozplanowanie grobów na cmentarzysku tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze szczególnym uwzględnieniem nekropoli w Kłyżowie.
  Promotor Prof. Sylwester Czopek;
  Recenzenci: Prof. Jan Dąbrowski, Prof. dr hab. Sławomir Kadrow (UR w Rzeszowie).
  Rzeszów 2011.
 5. Maciej Dębiec: Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Ukrainie
  Promotor: dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR;
  Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Kadrow (UR w Rzeszowie); dr hab. Marek Nowak (Uniwersytet Jagielloński).
  Rzeszów 2012
 6. Wojciech Pasterkiewicz: Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych na terenie Ukrainy.
  Promotor: prof. dr hab. Jan Machnik (UR w Rzeszowie);
  Recenzenci: dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR; prof. dr hab. Janusz Kruk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie).
  Rzeszów 2013
 7. Aleksandra Kuczyńska-Zonik: Górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowej i Wschodniej.
  Promotor: prof. dr hab. Bolesław Ginter (UR w Rzeszowie)
  Recenzenci: dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS; dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR.
  Rzeszów 2013