Prace Doktorskie

Prace dok­tor­skie obro­nione w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rzeszowskiego

 1. Joanna Podgórska-Czopek : Studia nad prze­mia­nami kul­tu­ro­wymi oraz osad­ni­czymi w okre­sach rzym­skim i wcze­sno­sło­wiań­skim nad dolnym Wisło­kiem.
  Pro­motor: Prof. dr hab. Michał Par­czewski (UR w Rze­szowie);
  Recen­zenci: Prof. dr hab. Andrzej Kokowski (UMCS W Lublinie);
  Prof. Piotr Kacza­nowski (Uni­wer­sytet Jagiel­loński).
  Rze­szów 2008
 2. Krzysztof Ormian: Sty­li­styka nad­sańska cera­miki tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej.
  Pro­motor: Prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek (UR w Rze­szowie);
  Recen­zenci: Prof. dr hab. Woj­ciech Blajer (Uni­wer­sytet Jagiel­loński), Prof. Andrzej Mierz­wiński (Instytut Arche­ologii i Etno­logii PAN we Wro­cławiu)
  Rze­szów 2008
 3. Agnieszka Resz­czyńska: Nad­łab­skie osady z wcze­snego okresu rzym­skiego w północno-zachodnich Cze­chach w kon­tek­ście badania zespołu cera­micz­nego z osady w Trmi­cach– Usti nad Łabem.
  Pro­motor: Prof. dr hab. Andrzej Kokowski (UMCS w Lublinie);
  Recen­zenci: dr hab. Eduard Dro­berjar (Prof. UMCS, Katedra Arche­ologii Uni­wer­sytet w Hradec Králové);
  Prof. Renata Madyda-Legutko (Uni­wer­sytet Jagiel­loński).
  Rze­szów 2010
 4. Kata­rzyna Trybała-Zawiślak: Roz­pla­no­wanie grobów na cmen­ta­rzysku tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem nekro­poli w Kły­żowie.
  Pro­motor Prof. Syl­we­ster Czopek;
  Recen­zenci: Prof. Jan Dąbrowski, Prof. dr hab. Sła­womir Kadrow (UR w Rze­szowie).
  Rze­szów 2011.
 5. Maciej Dębiec: Kul­tura cera­miki wstę­gowej rytej na Ukra­inie
  Pro­motor: dr hab. Andrzej Peli­siak, prof. UR;
  Recen­zenci: prof. dr hab. Sła­womir Kadrow (UR w Rze­szowie); dr hab. Marek Nowak (Uni­wer­sytet Jagiel­loński).
  Rze­szów 2012
 6. Woj­ciech Paster­kie­wicz: Osad­nictwo kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych na terenie Ukrainy.
  Pro­motor: prof. dr hab. Jan Machnik (UR w Rze­szowie);
  Recen­zenci: dr hab. Mał­go­rzata Rybicka, prof. UR; prof. dr hab. Janusz Kruk (Instytut Arche­ologii i Etno­logii PAN w Kra­kowie).
  Rze­szów 2013
 7. Alek­sandra Kuczyńska-Zonik: Gór­no­pa­le­oli­tyczne przed­sta­wienia antro­po­mor­ficzne z Europy Środ­kowej i Wschod­niej.
  Pro­motor: prof. dr hab. Bole­sław Ginter (UR w Rze­szowie)
  Recen­zenci: dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS; dr hab. Andrzej Peli­siak, prof. UR.
  Rze­szów 2013