Prace doktorskie – Archeologia

Rok 2019

Józef Niedźwiedź : Przemiany kulturowe i osadnicze na Roztoczu Środkowym i w Kotlinie Zamojskiej od środkowej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza

Promotor : dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. UMCS

Recenzenci : dr hab. Marcin Ignaczak, prof. UAM; dr hab. Jacek Górski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Data obrony : 10.01.2019

Joanna Adamik – Proksa : Kultura trzciniecka w południowo-wschodniej Polsce

Promotor : prof. dr hab. Sylwester Czopek

Recenzenci : dr hab. Elżbieta Kłosińska, prof. UMCS; prof. dr hab. Przemysław Makarowicz

Data obrony : 26.06.2019

Nina Glińska : Wiślica we wczesnym średniowieczu w świetle badań archeologicznych

Promotor : prof. dr hab. Michał Parczewski

Recenzenci : prof. dr. hab. Andrzej Buko; prof. dr hab. Jacek Poleski

Data obrony : 23.09.2019

Wojciech Rajpold: Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych

Promotor : prof. dr hab. Sylwester Czopek

Promotor pomocniczy : dr Lech Zaremba

Recenzenci : dr hab Jacek Górski (UP JO II w Krakowie) ; dr hab. Maciej Kaczmarek, prof. UAM

Data obrony : 05.11.2019

Rok 2018

Rafał Niedźwiadek: Od cmentarza rzędowego do krypt – przestrzeń sepulkralna Lublina w późnym średniowieczu i okresie nowożytnym w świetle badań archeologicznych

Promotor: dr hab. prof. Andrzej Rozwałka

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Drążkowska (UMK) ; dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL

Data obrony: 10.05.2018

Rok 2017

Piotr N. Kotowicz: Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich

Promotor: prof. dr hab. Michał Parczewski

Recenzenci: dr hab. Jacek Poleski, prof. UJ; dr hab. Marcin Wołoszyn, prof. UR

Data obrony:  27. 03.2017

Damian Wolski: Źródła krzemienne z wczesnej epoki brązu w świetle analizy traseologiczne wybranych materiałów z obszaru Małopolski

Promotor: dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS

Recenzenci: dr hab. Jerzy Kopacz; dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, prof. UMK

Data obrony: 05.04.2017

Przemysław Harasim: Oddziaływania kultury lateńskiej na Pomorzu Polskim w  młodszym okresie przedrzymskim

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Mączyńska

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Dąbrowska, dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

Data obrony: 19.12.2017

Rok 2016

Dariusz Król: Cmentarzyska z grobowcami bezkomorowymi: grupa wschodnia i południowo-wschodnia kultury pucharów lejkowatych. Zróżnicowanie, datowanie geneza

Promotor: dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR

Recenzenci: dr hab. prof. UR Andrzej Pelisiak, prof. UR; dr hab. Marek Nowak, prof.UJ

Data obrony: 23.11.2016

Rok 2014

Michał Dobrzyński: Krzemieniarstwo kultury pucharów lejkowatych w centralnej Polsce

Promotor: dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR

Recenzenci: dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR; dr hab. Marek Nowak, prof. UJ

Data obrony: 18.12.2014

Rok 2013

Wojciech Pasterkiewicz : Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych na terenie Ukrainy

Promotor: prof. dr hab. Jan Machnik

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR;  prof. dr hab. Janusz Kruk

Data obrony: 06.06.2013

Aleksandra Kuczyńska- Zonik: Górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowej i Wschodniej

Promotor: prof. dr hab. Bolesław Ginter

Recenzenci: dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS; dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR.

Data obrony: 27.12.2013

Rok 2012

Maciej Dębiec: Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Ukrainie

Promotor: dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR;

Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Kadrow; dr hab. Marek Nowak

Data obrony: 03.07.2012

Rok 2011

Katarzyna Trybała-Zawiślak: Rozplanowanie grobów na cmentarzysku tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze szczególnym uwzględnieniem nekropoli w Kłyżowie

Promotor Prof. Sylwester Czopek;

Recenzenci: Prof. Jan Dąbrowski; Prof. dr hab. Sławomir Kadrow

Data obrony: 05.07.2011

Rok 2010

Agnieszka Reszczyńska : Nadłabskie osady z wczesnego okresu rzymskiego w północno-zachodnich Czechach w kontekście badania zespołu ceramicznego z osady w Trmicach- Usti nad Łabem

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Recenzenci: dr hab. Eduard Droberjar; prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko

Data obrony: 30.09.2010

Rok 2008

Joanna Podgórska-Czopek : Studia nad przemianami kulturowymi oraz osadniczymi w okresach rzymskim i wczesnosłowiańskim nad dolnym Wisłokiem

Promotor: Prof. dr hab. Michał Parczewski

Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Kokowski Prof. dr hab. Piotr Kaczanowski

Krzysztof Ormian: Stylistyka nadsańska ceramiki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej

Promotor: Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Recenzenci: Prof. dr hab. Wojciech Blajer; Prof. dr hab. Andrzej Mierzwiński