Prace Licencjackie – Archeologia

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR

Rok 2019

 1. Migracja i świadectwa obecności Cymbrów oraz Teutonów na ziemiach polskich
 2. Kultura mierzanowicka między Mleczką a Sanem na Wysoczyźnie Kańczuckiej. Stan badań

Rok 2018

 1. Osada z wczesnej epoki żelaza w Zaborczu
 2.  Pochówki mnogie w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej. Analiza porównawcza
 3. Płeć zmarłego a wygląd i wyposażenie grobu w społecznościach kultury ceramiki wstęgowej rytej w Polsce południowej
 4. Forma grobowca a płeć i wiek zmarłych w społecznościach kultury pucharów lejkowatych z terenów Polski. Wybrane przykłady
 5. Warzelnictwo soli w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich na terenie ziem polskich
 6. Wyposażenie wczesnośredniowiecznych kobiecych grobów szkieletowych na terenie województwa podkarpackiego
 7. Cmentarzyska płaskie kultury pucharów lejkowatych na wschód od Wisły
 8. Osadnictwo neolityczne w międzyrzeczu środkowej Wisłoki i Wisłoka

Rok 2017

 1. Próba klasyfikacji typologicznej glinianych przęślików tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.
 2. Powstanie listopadowe w świetle badań archeologicznych.
 3. Deficyt masowy przepalonych szczątków kostnych w grobach ciałopalnych kultury pomorskiej na tle pochówków innych kultur Pomorza w ostatnich wiekach naszej ery.
 4. Pochówki szkieletowe na osadach kultury przeworskiej.
 5. Zapinki Neuheim z ziem polskich- zróżnicowanie, rozprzestrzenienie i datowanie.
 6. Grób nr 25 z Sieciechowa, pow. łaski- pochówek kultury przeworskiej z hełmem celtyckim.
 7. Grupa czerniczyńska- historia badań, źródła i interpretacje.
 8. Wybrane materiały kultury ceramiki sznurowej na stanowisku Chłopice 26.
 9. Wybrane zabytki kultury mierzanowickiej ze stanowiska 39 w Dobkowice, gm. Chłopice.

Rok 2016

 1. Uwagi o stanie badań nad miejscami kultu pogańskiego Słowian na ziemiach polskich.
 2. Ceramika wczesnośredniowieczna z obiektu nr 55 na stanowisku 16 Bachórz, powiat Rzeszów.
 3. Ceramika wczesnośredniowieczne z obiektu nr 21 na stan. 16 w Bachórzu, pow. Rzeszów
 4. Ceramika wczesnośredniowieczna z obiektu nr 38 na stanowisku 16 w Bachórzu, powiat rzeszowski.
 5. Celtyckie skarby narzędzi żelaznych z terenów Polski.
 6. Militaria zdobione metalami kolorowymi w kulturze przeworskiej na terenie Polski.

 

Rok 2015

 1.  Materiały krzemienne ze stanowisk Baborów 27 i 45.
 2. Nowożytna sieć dróg w Wysokich Bieszczadach polskich na podstawie mapy von Miega a przebieg potencjalnych szlaków kontaktów transkarpackich we wczesnym neolicie.
 3. Naczynia drewniane w grobach kultury przeworskiej.
 4. Szpile hakowe w kulturze przeworskiej.

 

Rok 2014

 1. Obiekt 4 ze stanowiska nr 6 w Dębinie.
 2. Materiały pradziejowe ze stanowiska nr 1 w Wołodzi, pow. brzozowski, w świetle badań z 1999 r.
 3. Siedliska, stanowisko 10- osada z wczesnej epoki żelaza.
 4. Kultura amfor kulistych na obszarze Wyżyny Wołyńskiej oraz Kotliny Pobuża.
 5.  Dwory obronne z XIV-XVII wieku w świetle badań archeologicznych i historycznych. Katalog obiektów z Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego i Pogórza Środkowo-Beskidzkiego.
 6. Zamki i zamczyska z XIV-XVI wieku w świetle badań archeologicznych i historycznych. Katalog obiektów z terenów Pogórza Rożnowskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Ziemi Gorlickiej i Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej Lucyna Juśko, Pochówki kowali w kulturze przeworskiej na terenie Polski.

Rok 2013 

 1. Kultura hamburska na terenie Polski na tle hamburgerienu europejskiego.
 2. Ślady ognia na stanowiskach górnopaleolitycznych w Polsce.
 3. Zabytki miedziane w grobach kultury ceramiki sznurowej na obszarze Małopolski.
 4. Krzemieniarstwo kultury mierzanowickiej na podstawie znalezisk grobowych w Polsce.
 5. Ceramika neolityczna i wczesnobrązowa na stanowisku nr 13 w Ożańsku, gmina Pawłosiów, powiat Jarosław.
 6. Ceramika kultury mierzanowickiej na stanowisku Zamiechów 1,    gm .Chłopice, pow. Jarosław.
 7. Obiekty 87 i 91 z wczesnej epoki żelaza ze stanowiska nr 6 w Dębinie.
 8. Obiekty 101, 109 i 110 z wczesnej epoki żelaza ze stanowiska nr 6 w Dębinie.
 9. Obiekt nr 404 z osady kultury pomorskiej w Jarosławiu na stanowisku 158.
 10. Obiekty mieszkalne z osady kultury przeworskiej w Zamiechowie, stanowisko 18.
 11.  Obiekty datowane radiowęglowo z osady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Zamiechowie, stanowisko 18:11,28,141,182,248.
 12. Zróżnicowanie funkcjonalne i typologiczne okuć tarcz na Mazowszu w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich.
 13. Od Skandzy do Oium – problem wędrówki Gotów w archeologii.
 14. Problem pobytu Celtów w dorzeczu Górnej Wisły w ujęciu archeologów polskich.
 15. Średniowieczna ceramika z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy ratuszu w Jarosławiu.

 

Rok 2012

 1. Materiały malickie ze stanowiska Zwięczyca 3 pow. Rzeszów woj. podkarpackie.
 2. Neolityczne przedstawienia antropomorficzne w cyklu lendzielsko – polgarskim na ziemiach polskich.
 3. Neolityczna sztuka ruchoma w Europie Środkowo-Wschodniej na podstawie wybranych przedstawień męskich w kompleksie Cucuteni -Tryple.
 4. Neolityczna sztuka ruchoma w Europie Środkowo-Wschodniej na podstawie wybranych przedstawień kobiet w kompleksie Cucuteni – Trypole.
 5. Ozdoby brązowe w kulturze przedłużyckiej.
 6. Metodyka archeologicznych badań podwodnych..
 7. Pochówki w pitosach z epoki brązu na terenie Europy Środkowej.
 8. Ozdoby w kulturze mierzanowickiej z terenów Polski.
 9. Działalność archeologiczna Muzeum w Jarosławiu.
 10. Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku nr 1 w Jasionce, pow. rzeszowski w świetle badań z 1966 roku.
 11. Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku nr 1 w Woli Małej, pow. Łańcut w świetle badań z 1963 roku.
 12. Grób z okresu wpływów rzymskich z Malkowic, pow. staszowski – stan badań 65 lat po publikacji źródłowej.
 13. Dębina 6 – stanowisko osadowe kultury trzcinieckiej.
 14. Wczesnośredniowieczne obiekty 62, 64 i 65 na stanowisku 1 w miejscowości Zamiechów, pow. Jarosław.
 15. Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Zamku Pieniny.
 16. Stan badań archeologicznych obiektów architektury wczesnośredniowiecznej na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
 17. TStan badań archeologicznych w mieście Sanok do roku 2007 (obszar objęty planem modernizacji nawierzchni).
 18. Przedstawienia uzbrojenia na średniowiecznych kaflach z terenu księstwa oświęcimskiego i zatorskiego.

 

Rok 2011

 1. Pierwsze wyjście z Afryki, wczesne stanowiska z Azji i Europy  Południowej.
 2.  Górnopaleolityczna sztuka ruchoma w Europie na przykładzie wybranych graweckich przedstawień kobiecych.
 3. Kultura janisławicka w południowo-wschodniej Polsce. Analiza porównawcza.
 4. Ceramika neolityczna ze stanowiska 1 w Grzęsce, powiat Przeworsk, województwo podkarpackie.
 5. Rewolucja neolityczna – rewolucja gospodarcza, czy kulturowa?
 6. Moneta jako eksponat muzealny.
 7. Grębów 4 – stanowisko z epoki brązu.
 8. Stanowisko Mokrzyszów 3 – opracowanie osady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.
 9. DTrzebownisko stanowisko 8 – osada kultury trzcinieckiej.
 10. Gliniana plastyka figuralna kultury przeworskiej okresu rzymskiego w Polsce.
 11. Uzbrojenie wojowników konnych w kulturze przeworskiej w okresie rzymskim na terenie Polski.
 12. Zróżnicowanie obrządku pogrzebowego w fazie A1 młodszego okresu przedrzymskiego w kulturze przeworskiej.
 13. Groby jeźdźców awarskich na terenie wschodniej Słowacji.

Rok 2010 

 1. Stanowiska archeologiczne na terenie miasta Rzeszów.
 2. Ceramika kultury przeworskiej ze stanowiska 4 – 5 w Bolimowie, pow. Skierniewice, woj. łódzkie.
 3. Osadnictwo pradziejowe i wczesnohistoryczne w rejonie wsi Nowosielce, gmina Przeworsk, woj. podkarpackie.
 4. Situle jako przykład sztuki halsztackiej. Studium wybranych przykładów.
 5. Osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku Tarnobrzeg 5.
 6. Grupa zachodniopodolska kultury scytyjskich. Stan badań i problemy badawcze.
 7. Zestawy naczyń do picia wina w okresie wpływów rzymskich na terenie Polski.
 8. Ceramika grafitowa w kulturze przeworskiej.
 9. Przyrządy do gier hazardowych w kulturze przeworskiej i wielbarskiej w młodszym okresie rzymskim i okresie rzymskim.
 10. Importy naczyń metalowych w młodszym okresie przedrzymskim na ziemiach polskich.
 11. Grupa Kruszyńska kultury przeworskiej. Zjawisko – pseudo zjawisko.
 12. Importy celtyckich kociołków żelaznych brzegiem z ziem polskich na tle Europy Środkowej.
 13. Pozostałości pożarów konstrukcji obronnych na grodziskach z VII – X wieku na terenie województwa podkarpackiego.
 14. Poglądy na zagadnienia formy i datowania Kościoła Najświętszego Salwatora w Krakowie.
 15. Poglądy na zagadnienie formy, funkcji oraz chronologia najstarszych budowli kamiennych Przemyśla.
 16. Rotunda św.św. Feliksa i Adaukta na Wawelu.

Rok 2009

 1. Ceramika neolityczna ze stanowiska 2 w Marianowie, powiat Gostynin, województwo mazowieckie.
 2. Ceramika kultury pucharów lejkowatych z wykopu I ze stanowiska nr 25 w Nagórkach Grabowskich, pow. Łęczyca, województwo łódzkie.           
 3. Znaleziska bursztynu w młodszym okresie przedrzymskim w kulturze przeworskiej i oksywskiej na terenie ziem polskich.
 4. Elementy celtyckie w obrzędowości kultury przeworskiej.
 5. Znaleziska kości i poroża w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
 6. Monety republikańskie na ziemiach polskich.
 7. Bransolety w kulturze przeworskiej.
 8. Importy celtyckie w kulturze oksywskiej.
 9. Importy zapinek celtyckich w kulturze przeworskiej.
 10. Pochówki szkieletowe na osadach kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim.
 11.  Pochówki zwierzęce w neolicie na terenie Polski.
 12. Noże żelazne w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej.
 13. Misy – pucharki na pustej nóżce na obszarze Polski południowo-wschodniej w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
 14. Ceramika toczona w grupie tynieckiej.
 15. Kurhany w kulturze trzcinieckiej.
 16. Pucharki lwóweckie; chronologia i rozprzestrzenianie.
 17. Wschodniołużycka prowincja glinianej plastyki figuralnej.
 18. Ceramika toczona w materiałach grobowych kultury przeworskiej na obszarze środkowej Polski.
 19. Formy odlewnicze w grobach kultury łużyckiej na terenie Polski.
 20. Systemy fortyfikacyjne zamków południowo-wschodniej Polski w świetle badań archeologicznych.
 21. Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu budowli wczesnośredniowiecznych na Zamku Piastowskim w Legnicy, woj. dolnośląskie.
 22. Badania archeologiczno – architektoniczne zespołu architektury murowanej w Łęknie.
 23. Badania architektoniczno – archeologiczne budowli wczesnośredniowiecznych w Gieczu.          
 24. Badania archeologiczno-architektoniczne budowli sakralnych w Zawichoście.
 25. Badania archeologiczno-architektoniczne budowli sakralnych na Ostrowie Tumskim.

 

Rok 2004

 1. Materiały kultury pucharów lejkowatych z kurhanu J w Łukawicy.
 2. Pochówki zwierzęce w kulturze ceramiki sznurowej i mierzanowickiej w Polsce.
 3. Opracowanie materiałów powierzchniowych z gminy Ulanów pochodzących z kolekcji Andrzeja Pasieki.
 4. Opracowanie materiałów z kolekcji zebranych na stanowiskach Trzebownisko 8,9,10,11,12.
 5. Osada kultury łużyckiej w Woli Rzeczyckiej stan. 1 powiat Tarnobrzeg.
 6. Osada kultury trzcinieckiej z epoki brązu i grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku nr 16 w Mielcu.
 7. Stanowisko wielokulturowe nr 1 w Orzechowicach pow. Przemyśl.
 8. Stan badań archeologicznych nad wczesnośredniowiecznymi zabytkami ruchomymi związanymi z kultem pogańskim Słowian na terenie Polski i wschodniej części Niemiec.
 9. Kwadratowe półziemianki z VII/VIII w. z obszaru Małopolski. 
 10. Barbakan i zespół Bramy Floriańskiej w świetle badań archeologiczno-archiektonicznych.
 11. Fortyfikacje miasta Krakowa do połowy XVI w. w badaniach archeologiczno-architektonicznych.
 12. Kościół Najśw. Salwatora w Krakowie w świetle badań archeologicznych.
 13. Klasztor karmelitów bosych w Przemyślu  świetle badań archeologicznych.
 14. Opactwo Benedyktynek w Jarosławiu w świetle badań archeologicznych.
 15. Badania archeologiczne gotyckich kościołów miasta Krakowa.

 

Rok 2003

 1. Narzędzia rogowe w kolekcji Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 2. Osada kultury pucharów lejkowatych w Przybyszówce, gm. Wojaszka, stanowisko 1.
 3. Wpływy kultury bukowogórskiej na wczesnoneolityczne kultury w międzyrzeczu Wisłoki i Sanu.
 4. Nie opublikowane dotąd toporki kamienne znajdujące się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
 5. Groby ciałopalne bezpopielnicowe na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej – charakterystyka i chronologia.
 6. Osadnictwo nad dolna Wisłoką w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza.
 7. Analiza osadnicza stanowisk epoki brązu nad Mrowlą w świetle badań AZP.
 8.  Osada z okresu wpływów rzymskich w Rzeszowie – Staromieściu, stan. 2.
 9.  Niepublikowane materiały z Krzemienicy, stan. 1 pow. Mielec, z badań z 1955 roku.
 10.  Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Budach Łańcuckich.
 11. Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku 156 w Jarosławiu.
 12. Osada grupy tarnobrzeskiej kultury przeworskiej w Rudniku nad Sanem, pow. Nisko.
 13. Początki zamków w Polsce do roku 1300. Zamki Śląskie.
 14. Zbiór kafli z badań w 1972 roku na stan. 1 w Głuchowie, pow. Łańcut.
 15. Nowożytna ceramika z Kuryłówki, powiat Leżajsk, woj. Podkarpackie. Z badań w 1978 roku na stan. 1.

Rok 2002

 1. Preferencje osadnicze ludności kultury trzcinieckiej w wybranych regionach Międzyrzecza Wisły i Bugu. Analiza porównawcza.
 2. Materiały kultury malickiej na stanowisku Fredropol 2.
 3. Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej między dorzeczem Wisłoki a Sanu.
 4. Opracowanie kolekcji narzędzi krzemiennych pochodzących z amatorskich badań powierzchniowych na stanowiskach w Trzebownisku nr 13 i w Nowej Wsi nr 2, woj. Podkarpackie.
 5. Opracowanie zabytków krzemiennych z badań powierzchniowych w Rudnej Małej st. nr 11 i 12, Rudnej Wielkiej st. Nr 38o oraz nowego stanowiska nr „3”.
 6. Kultura pucharów lejkowatych między Wisłoką a Sanem.
 7. Wpływ kultury otomańskiej na kulturę trzciniecką.
 8. Osada z okresu wpływów rzymskich w Leżajsku st. nr 3.
 9. Osada grupy tarnobrzeskiej w Ostrowach Tuszowskich z wczesnej epoki żelaza.
 10. Z badań nad osadnictwem w okresie rzymskim na przedpolu Karpat – obszar między Sędziszowem Młp. a Rzeszowem.
 11. Tarnobrzeg, stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z okresu halsztackiego ( na podstawie materiałów z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie ).
 12. Zabytki metalowe w grobach kultury pomorskiej na terenie Małopolski.
 13. Analiza materiałów z cmentarzyska kultury pomorskiej w Krzemienicy powiat Mielec.
 14. Odwzorowanie struktury społecznej na cmentarzyskach ciałopalnych – weryfikacja hipotez na przykładzie wybranych nekropolii grupy tarnobrzeskiej.
 15. Osada z okresu wpływów rzymskich w Bielinach, powiat Nisko, stanowisko 1.
 16.  Grody wczesnopaństwowe w dorzeczu Wisłoki i Sanu.
 17. Osada wczesnośredniowieczna w Dąbiu, pow. Mielec.
 18.  Osada z okresu lateńskiego w Pakoszówce stanowisko 32.
 19. Stan badań archeologiczno-architektonicznych Katedry krakowskiej do przełomu XIII i XIV wieku.
 20. Stan badań archeologicznych Katedry Poznańskiej do XIII wieku.
 21. Stan badań archeologicznych Katedry Gnieźnieńskiej do przebudowy gotyckiej.
 22. Stan badań archeologiczno-architektonicznych Katedry Wrocławskiej do schyłku XIII wieku.