Prace Licencjackie (kierunek Archeologia)

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR

Rok 2018

 1. Katarzyna Chruścicka, Osada z wczesnej epoki żelaza w Zaborczu
 2. Andżelika Ziobro, Pochówki mnogie w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej. Analiza porównawcza
 3. Ewa Muskus, Płeć zmarłego a wygląd i wyposażenie grobu w społecznościach kultury ceramiki wstęgowej rytej w Polsce południowej
 4. Karolina Wenc,  Forma grobowca a płeć i wiek zmarłych w społecznościach kultury pucharów lejkowatych z terenów Polski. Wybrane przykłady
 5. Piotr Bańdur, Warzelnictwo soli w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich na terenie ziem polskich
 6. Natalia Kotula, Wyposażenie wczesnośredniowiecznych kobiecych grobów szkieletowych na terenie województwa podkarpackiego
 7. Karolina Dziepak, Cmentarzyska płaskie kultury pucharów lejkowatych na wschód od Wisły
 8. Eryk Wisz, Osadnictwo neolityczne w międzyrzeczu środkowej Wisłoki i Wisłoka

 

Rok 2017

 1. Aleksandra Habrat, Próba klasyfikacji typologicznej glinianych przęślików tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.
 2. Aleksandra Gawle, Powstanie listopadowe w świetle badań archeologicznych.
 3. Dominika Kordas, Deficyt masowy przepalonych szczątków kostnych w grobach ciałopalnych kultury pomorskiej na tle pochówków innych kultur Pomorza w ostatnich wiekach naszej ery.
 4. Marcin Kroczek, Pochówki szkieletowe na osadach kultury przeworskiej.
 5. Wiktora Rzepka, Zapinki Neuheim z ziem polskich- zróżnicowanie, rozprzestrzenienie i datowanie.
 6. Andrzej Niemiec, Grób nr 25 z Sieciechowa, pow. łaski- pochówek kultury przeworskiej z hełmem celtyckim.
 7. Paweł Kozek, Grupa czerniczyńska- historia badań, źródła i interpretacje.
 8. Weronika Paśko, Wybrane materiały kultury ceramiki sznurowej na stanowisku Chłopice 26.
 9. Kinga Marzycka, Wybrane zabytki kultury mierzanowickiej ze stanowiska 39 w Dobkowice, gm. Chłopice.

 

Rok 2016

 1. Janusz Cieślik, Uwagi o stanie badań nad miejscami kultu pogańskiego Słowian na ziemiach polskich.
 2. Paweł Konopka, Ceramika wczesnośredniowieczna z obiektu nr 55 na stanowisku 16 Bachórz, powiat Rzeszów.
 3. Iwona Król,
 4. Michał Kaniewski, Ceramika wczesnośredniowieczna z obiektu nr 38 na stanowisku 16 w Bachórzu, powiat rzeszowski.
 5. Zuzanna Opielowska, Celtyckie skarby narzędzi żelaznych z terenów Polski.
 6. Szymon Zieliński, Militaria zdobione metalami kolorowymi w kulturze przeworskiej na terenie Polski.

 

Rok 2015

 1. Jakub Pałys, Materiały krzemienne ze stanowisk Baborów 27 i 45.
 2. Adrianna Raczak, Nowożytna sieć dróg w Wysokich Bieszczadach polskich na podstawie mapy von Miega a przebieg potencjalnych szlaków kontaktów transkarpackich we wczesnym neolicie.
 3. Alicja Piernikarczyk, Naczynia drewniane w grobach kultury przeworskiej.
 4. Wojciech Stącel, Szpile hakowe w kulturze przeworskiej.

 

Rok 2014

 1. Katarzyna Aleksandra Haracz, Obiekt 4 ze stanowiska nr 6 w Dębinie.
 2. Klaudia Karpińska, Materiały pradziejowe ze stanowiska nr 1 w Wołodzi, pow. brzozowski, w świetle badań z 1999 r.
 3. Katarzyna Joanna Skowron, Siedliska, stanowisko 10- osada z wczesnej epoki żelaza.
 4. Elżbieta Józefa Sieradzka, Kultura amfor kulistych na obszarze Wyżyny Wołyńskiej oraz Kotliny Pobuża.
 5. Jakub Guzik, Dwory obronne z XIV-XVII wieku w świetle badań archeologicznych i historycznych. Katalog obiektów z Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego i Pogórza Środkowo-Beskidzkiego.
 6. Judyta Trojanowska, Zamki i zamczyska z XIV-XVI wieku w świetle badań archeologicznych i historycznych. Katalog obiektów z terenów Pogórza Rożnowskiego, Pogórza Ciężkowickiego, Ziemi Gorlickiej i Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej Lucyna Juśko, Pochówki kowali w kulturze przeworskiej na terenie Polski.

Rok 2013 

 1. Patrycja Pyrek, Kultura hamburska na terenie Polski na tle hamburgerienu europejskiego.
 2. Karolina Szpunar, Ślady ognia na stanowiskach górnopaleolitycznych w Polsce.
 3. Michał Głowacz, Zabytki miedziane w grobach kultury ceramiki sznurowej na obszarze Małopolski.
 4. Mateusz Kalita, Krzemieniarstwo kultury mierzanowickiej na podstawie znalezisk grobowych w Polsce.
 5. Sylwia Kozioł, Ceramika neolityczna i wczesnobrązowa na stanowisku nr 13 w Ożańsku, gmina Pawłosiów, powiat Jarosław.
 6. Anna Stańko, Ceramika kultury mierzanowickiej na stanowisku Zamiechów 1,    gm .Chłopice, pow. Jarosław.
 7. Mateusz Ataman,  Obiekty 87 i 91 z wczesnej epoki żelaza ze stanowiska nr 6 w Dębinie.
 8. Michał Jabłkowski, Obiekty 101, 109 i 110 z wczesnej epoki żelaza ze stanowiska nr 6 w Dębinie.
 9. Jacek Kiszczak, Obiekt nr 404 z osady kultury pomorskiej w Jarosławiu na stanowisku 158.
 10. Krzysztof Mik, Obiekty mieszkalne z osady kultury przeworskiej w Zamiechowie, stanowisko 18.
 11.  Bogusław Ścibior, Obiekty datowane radiowęglowo z osady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Zamiechowie, stanowisko 18:11,28,141,182,248.
 12. Grzegorz Gaweł, Zróżnicowanie funkcjonalne i typologiczne okuć tarcz na Mazowszu w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich.
 13. Marcin Szpila, Od Skandzy do Oium – problem wędrówki Gotów w archeologii.
 14. Joanna Nastaj, Problem pobytu Celtów w dorzeczu Górnej Wisły w ujęciu archeologów polskich.
 15. Marcin Jan Skorupski, Średniowieczna ceramika z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy ratuszu w Jarosławiu.

 

Rok 2012

 1. Katarzyna Kicińska, Materiały malickie ze stanowiska Zwięczyca 3 pow. Rzeszów woj. podkarpackie.
 2. Paulina Muras, Neolityczne przedstawienia antropomorficzne w cyklu lendzielsko – polgarskim na ziemiach polskich.
 3. Joanna Ilnicka, Neolityczna sztuka ruchoma w Europie Środkowo-Wschodniej na podstawie wybranych przedstawień męskich w kompleksie Cucuteni -Tryple.
 4. Agnieszka Bąba, Neolityczna sztuka ruchoma w Europie Środkowo-Wschodniej na podstawie wybranych przedstawień kobiet w kompleksie Cucuteni – Trypole.
 5. Katarzyna Oryszczak, Ozdoby brązowe w kulturze przedłużyckiej.
 6. Angelika Godzień, Metodyka archeologicznych badań podwodnych.
 7. Agnieszka Ziarko, Pochówki w pitosach z epoki brązu na terenie Europy Środkowej.
 8. Artur Gawle: Ozdoby w kulturze mierzanowickiej z terenów Polski.
 9. Kamila Gągoł, Działalność archeologiczna Muzeum w Jarosławiu.
 10. Magdalena Kopeć, Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku nr 1 w Jasionce, pow. rzeszowski w świetle badań z 1966 roku.
 11. Karolina Krasińska, Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku nr 1 w Woli Małej, pow. Łańcut w świetle badań z 1963 roku.
 12. Justyna Warowna, Grób z okresu wpływów rzymskich z Malkowic, pow. staszowski – stan badań 65 lat po publikacji źródłowej.
 13. Mateusz Czyż, Dębina 6 – stanowisko osadowe kultury trzcinieckiej.
 14. Klaudia Hajduk, Wczesnośredniowieczne obiekty 62, 64 i 65 na stanowisku 1 w miejscowości Zamiechów, pow. Jarosław.
 15. Paweł Kocańda, Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Zamku Pieniny.
 16. Dominik Łuszczyński, Stan badań archeologicznych obiektów architektury wczesnośredniowiecznej na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
 17. Tomasz Otta, Stan badań archeologicznych w mieście Sanok do roku 2007 (obszar objęty planem modernizacji nawierzchni).
 18. Jakub Zyzak, Przedstawienia uzbrojenia na średniowiecznych kaflach z terenu księstwa oświęcimskiego i zatorskiego.

 

Rok 2011

 1. Olga Wojnowska, Pierwsze wyjście z Afryki, wczesne stanowiska z Azji i Europy  Południowej.
 2.  Rafał Robert Zwolennik, Górnopaleolityczna sztuka ruchoma w Europie na przykładzie wybranych graweckich przedstawień kobiecych.
 3. Michał Czarnik, Kultura janisławicka w południowo-wschodniej Polsce. Analiza porównawcza.
 4. Dorota Nabiałek, Ceramika neolityczna ze stanowiska 1 w Grzęsce, powiat Przeworsk, województwo podkarpackie.
 5. Kamil Karski, Rewolucja neolityczna – rewolucja gospodarcza, czy kulturowa?
 6. Marta Wójcik, Moneta jako eksponat muzealny.
 7. Dominik Dariusz Kurek, Grębów 4 – stanowisko z epoki brązu.
 8. Michał Pietrzniak, Stanowisko Mokrzyszów 3 – opracowanie osady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.
 9. Damian A. Piątek, Trzebownisko stanowisko 8 – osada kultury trzcinieckiej.
 10. Kornelia Chiosea, Gliniana plastyka figuralna kultury przeworskiej okresu rzymskiego w Polsce.
 11. Łukasz Majka, Uzbrojenie wojowników konnych w kulturze przeworskiej w okresie rzymskim na terenie Polski.
 12. Jadwiga Kwoka, Zróżnicowanie obrządku pogrzebowego w fazie A1 młodszego okresu przedrzymskiego w kulturze przeworskiej.
 13. Grzegorz Sowiński, Groby jeźdźców awarskich na terenie wschodniej Słowacji.

Rok 2010 

 1. Urszula Chudzik, Stanowiska archeologiczne na terenie miasta Rzeszów.
 2. Katarzyna Kuczara, Ceramika kultury przeworskiej ze stanowiska 4 – 5 w Bolimowie, pow. Skierniewice, woj. łódzkie.
 3. Piotr Jan Alagierski, Osadnictwo pradziejowe i wczesnohistoryczne w rejonie wsi Nowosielce, gmina Przeworsk, woj. podkarpackie.
 4. Jakub Czaja, Situle jako przykład sztuki halsztackiej. Studium wybranych przykładów.
 5. Wojciech Paweł Rajpold, Osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku Tarnobrzeg 5.
 6. Janusz Kowalski – Bilokrylyy , Grupa zachodniopodolska kultury scytyjskich. Stan badań i problemy badawcze.
 7. Walter Wójtowicz , Zestawy naczyń do picia wina w okresie wpływów rzymskich na terenie Polski.
 8. Jarosław Włodek, Ceramika grafitowa w kulturze przeworskiej.
 9. Maciej Wdowik, Przyrządy do gier hazardowych w kulturze przeworskiej i wielbarskiej w młodszym okresie rzymskim i okresie rzymskim.
 10. Damian Cwykiel, Importy naczyń metalowych w młodszym okresie przedrzymskim na ziemiach polskich.
 11. Paweł Płonka, Grupa Kruszyńska kultury przeworskiej. Zjawisko – pseudo zjawisko.
 12. Paulina Gorazd, Importy celtyckich kociołków żelaznych brzegiem z ziem polskich na tle Europy Środkowej.
 13. Łukasz Śpiewla, Pozostałości pożarów konstrukcji obronnych na grodziskach z VII – X wieku na terenie województwa podkarpackiego.
 14. Barbara Krzywonos, Poglądy na zagadnienia formy i datowania Kościoła Najświętszego Salwatora w Krakowie.
 15. Krzysztof Lorenz, Poglądy na zagadnienie formy, funkcji oraz chronologia najstarszych budowli kamiennych Przemyśla.
 16. Radosław Kuzian, Rotunda św.św. Feliksa i Adaukta na Wawelu.

Rok 2009

 1. Aleksandra Sznajdrowska, Ceramika neolityczna ze stanowiska 2 w Marianowie, powiat Gostynin, województwo mazowieckie.
 2. Łukasz Urman, Ceramika kultury pucharów lejkowatych z wykopu I ze stanowiska nr 25 w Nagórkach Grabowskich, pow. Łęczyca, województwo łódzkie.           
 3. Adrianna Cysarz, Znaleziska bursztynu w młodszym okresie przedrzymskim w kulturze przeworskiej i oksywskiej na terenie ziem polskich.
 4. Edyta Myśliwy, Elementy celtyckie w obrzędowości kultury przeworskiej.
 5. Kamila Szajer, Znaleziska kości i poroża w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
 6. Dominik Kudła, Monety republikańskie na ziemiach polskich.
 7. Katarzyna Bujarska, Bransolety w kulturze przeworskiej.
 8. Strzyżowski Leszek, Importy celtyckie w kulturze oksywskiej.
 9. Ewelina Czopkom, Importy zapinek celtyckich w kulturze przeworskiej.
 10. Pieniążek Aleksandra, Pochówki szkieletowe na osadach kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim.
 11.  Barbara Kołodziej, Pochówki zwierzęce w neolicie na terenie Polski.
 12. Karol Leś, Noże żelazne w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej.
 13. Dominika Kulikowska, Misy – pucharki na pustej nóżce na obszarze Polski południowo-wschodniej w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
 14. Grzegorz Podczaszy, Ceramika toczona w grupie tynieckiej.
 15. Jacek Maziarz, Kurhany w kulturze trzcinieckiej.
 16. Marcin Kowalczyk, Pucharki lwóweckie; chronologia i rozprzestrzenianie.
 17. Aneta Iwanowicz, Wschodniołużycka prowincja glinianej plastyki figuralnej.
 18. Ewelina Bełz, Ceramika toczona w materiałach grobowych kultury przeworskiej na obszarze środkowej Polski.
 19. Przemysław Borowiec, Formy odlewnicze w grobach kultury łużyckiej na terenie Polski.
 20. Tomasz Ganczarski, Systemy fortyfikacyjne zamków południowo-wschodniej Polski w świetle badań archeologicznych.
 21. Adam Garncarski, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu budowli wczesnośredniowiecznych na Zamku Piastowskim w Legnicy, woj. dolnośląskie.
 22. Magdalena Pałac, Badania archeologiczno – architektoniczne zespołu architektury murowanej w Łęknie.
 23. Katarzyna Kucharska, Badania architektoniczno – archeologiczne budowli wczesnośredniowiecznych w Gieczu.          
 24. Anna Orłowska – Synus, Badania archeologiczno-architektoniczne budowli sakralnych w Zawichoście.
 25. Marcin Synus, Badania archeologiczno-architektoniczne budowli sakralnych na Ostrowie Tumskim.

 

Rok 2004

 1. Diana Jakubowska, Materiały kultury pucharów lejkowatych z kurhanu J w Łukawicy.
 2. Paulina Pankiewicz, Pochówki zwierzęce w kulturze ceramiki sznurowej i mierzanowickiej w Polsce.
 3. Sabina Tokarczyk, Opracowanie materiałów powierzchniowych z gminy Ulanów pochodzących z kolekcji Andrzeja Pasieki.
 4. Maciej Wawrzczak, Opracowanie materiałów z kolekcji zebranych na stanowiskach Trzebownisko 8,9,10,11,12.
 5. Marcin Jurak, Osada kultury łużyckiej w Woli Rzeczyckiej stan. 1 powiat Tarnobrzeg.
 6. Karolina Miazga, Osada kultury trzcinieckiej z epoki brązu i grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku nr 16 w Mielcu.
 7. Agata Sroka, Stanowisko wielokulturowe nr 1 w Orzechowicach pow. Przemyśl.
 8. Aleksandra Stodółka, Stan badań archeologicznych nad wczesnośredniowiecznymi zabytkami ruchomymi związanymi z kultem pogańskim Słowian na terenie Polski i wschodniej części Niemiec.
 9. Michał Kogut, Kwadratowe półziemianki z VII/VIII w. z obszaru Małopolski. 
 10. Jolanta Czaja, Barbakan i zespół Bramy Floriańskiej w świetle badań archeologiczno-archiektonicznych.
 11. Marcin Fic, Fortyfikacje miasta Krakowa do połowy XVI w. w badaniach archeologiczno-architektonicznych.
 12. Krystyna Gorczyca, Kościół Najśw. Salwatora w Krakowie w świetle badań archeologicznych.
 13. Łukasz Klimek, Klasztor karmelitów bosych w Przemyślu  świetle badań archeologicznych.
 14. Marcin Kowalski, Opactwo Benedyktynek w Jarosławiu w świetle badań archeologicznych.
 15. Anna Walicka, Badania archeologiczne gotyckich kościołów miasta Krakowa.

 

Rok 2003

 1. Alicja Owsiak-Józefczyk, Narzędzia rogowe w kolekcji Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 2. Wojciech Pasterkiewicz, Osada kultury pucharów lejkowatych w Przybyszówce, gm. Wojaszka, stanowisko 1.
 3. Agnieszka Rolek, Wpływy kultury bukowogórskiej na wczesnoneolityczne kultury w międzyrzeczu Wisłoki i Sanu.
 4. Monika Sporniak, Nie opublikowane dotąd toporki kamienne znajdujące się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
 5. Monika Buszta, Groby ciałopalne bezpopielnicowe na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej – charakterystyka i chronologia.
 6. Sylwia Cygan, Osadnictwo nad dolna Wisłoką w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza.
 7. Ewa Kędzierska, Analiza osadnicza stanowisk epoki brązu nad Mrowlą w świetle badań AZP.
 8. Grzegorz Młynarski, Osada z okresu wpływów rzymskich w Rzeszowie – Staromieściu, stan. 2.
 9.  Dariusz Niemasik, Niepublikowane materiały z Krzemienicy, stan. 1 pow. Mielec, z badań z 1955 roku.
 10. Łukasz Niemiec, Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Budach Łańcuckich.
 11. Anna Pawelec, Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku 156 w Jarosławiu.
 12. Magdalena Polak-Rębisz, Osada grupy tarnobrzeskiej kultury przeworskiej w Rudniku nad Sanem, pow. Nisko.
 13. Marek Wołoszyn, Początki zamków w Polsce do roku 1300. Zamki Śląskie.
 14. Anna Bajda, Zbiór kafli z badań w 1972 roku na stan. 1 w Głuchowie, pow. Łańcut.
 15. Monika Bober, Nowożytna ceramika z Kuryłówki, powiat Leżajsk, woj. Podkarpackie. Z badań w 1978 roku na stan. 1.

Rok 2002

 1. Dec Bogusław, Preferencje osadnicze ludności kultury trzcinieckiej w wybranych regionach Międzyrzecza Wisły i Bugu. Analiza porównawcza.
 2. Maciej Dębiec, Materiały kultury malickiej na stanowisku Fredropol 2.
 3. Katarzyna Irzyńska, Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej między dorzeczem Wisłoki a Sanu.
 4. Mirosław Mazurek, Opracowanie kolekcji narzędzi krzemiennych pochodzących z amatorskich badań powierzchniowych na stanowiskach w Trzebownisku nr 13 i w Nowej Wsi nr 2, woj. Podkarpackie.
 5. Krzysztof Słowik, Opracowanie zabytków krzemiennych z badań powierzchniowych w Rudnej Małej st. nr 11 i 12, Rudnej Wielkiej st. Nr 38o oraz nowego stanowiska nr „3”.
 6. Krystian Stankiewicz, Kultura pucharów lejkowatych między Wisłoką a Sanem.
 7. Piotr Szmyd, Wpływ kultury otomańskiej na kulturę trzciniecką.
 8. Iwona Florkiewicz, Osada z okresu wpływów rzymskich w Leżajsku st. nr 3.
 9. Karnas Agnieszka, Osada grupy tarnobrzeskiej w Ostrowach Tuszowskich z wczesnej epoki żelaza.
 10. Anna Lasota, Z badań nad osadnictwem w okresie rzymskim na przedpolu Karpat – obszar między Sędziszowem Młp. a Rzeszowem.
 11. Joanna Ligoda, Tarnobrzeg, stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z okresu halsztackiego ( na podstawie materiałów z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie ).
 12. Anna Okoniewska, Zabytki metalowe w grobach kultury pomorskiej na terenie Małopolski.
 13. Monika Siek, Analiza materiałów z cmentarzyska kultury pomorskiej w Krzemienicy powiat Mielec.
 14. Katarzyna Trybała, Odwzorowanie struktury społecznej na cmentarzyskach ciałopalnych – weryfikacja hipotez na przykładzie wybranych nekropolii grupy tarnobrzeskiej.
 15. Magdalena Wilk, Osada z okresu wpływów rzymskich w Bielinach, powiat Nisko, stanowisko 1.
 16. Jakub Gromek, Grody wczesnopaństwowe w dorzeczu Wisłoki i Sanu.
 17. Katarzyna Łojowska, Osada wczesnośredniowieczna w Dąbiu, pow. Mielec.
 18. Łukasz Stachurski, Osada z okresu lateńskiego w Pakoszówce stanowisko 32.
 19. Monika Bober, Stan badań archeologiczno-architektonicznych Katedry krakowskiej do przełomu XIII i XIV wieku.
 20. Joanna Pilszyk, Stan badań archeologicznych Katedry Poznańskiej do XIII wieku.
 21. Bernadeta Rusin, Stan badań archeologicznych Katedry Gnieźnieńskiej do przebudowy gotyckiej.
 22. Magdalena Walaszek, Stan badań archeologiczno-architektonicznych Katedry Wrocławskiej do schyłku XIII wieku.