Prace Licencjackie

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2002 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Dec Bogusław, Preferencje osadnicze ludności kultury trzcinieckiej w wybranych regionach Międzyrzecza Wisły i Bugu. Analiza porównawcza.
 2. Maciej Dębiec, Materiały kultury malickiej na stanowisku Fredropol 2.
 3. Katarzyna Irzyńska, Osadnictwo kultury ceramiki sznurowej między dorzeczem Wisłoki a Sanu.
 4. Mirosław Mazurek, Opracowanie kolekcji narzędzi krzemiennych pochodzących z amatorskich badań powierzchniowych na stanowiskach w Trzebownisku nr 13 i w Nowej Wsi nr 2, woj. Podkarpackie.
 5. Krzysztof Słowik, Opracowanie zabytków krzemiennych z badań powierzchniowych w Rudnej Małej st. nr 11 i 12, Rudnej Wielkiej st. Nr 38o oraz nowego stanowiska nr „3”.
 6. Krystian Stankiewicz, Kultura pucharów lejkowatych między Wisłoką a Sanem.
 7. Piotr Szmyd, Wpływ kultury otomańskiej na kulturę trzciniecką.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Iwona Florkiewicz, Osada z okresu wpływów rzymskich w Leżajsku st. nr 3.
 2. Karnas Agnieszka, Osada grupy tarnobrzeskiej w Ostrowach Tuszowskich z wczesnej epoki żelaza.
 3. Anna Lasota, Z badań nad osadnictwem w okresie rzymskim na przedpolu Karpat – obszar między Sędziszowem Młp. a Rzeszowem.
 4. Joanna Ligoda, Tarnobrzeg, stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z okresu halsztackiego ( na podstawie materiałów z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie ).
 5. Anna Okoniewska, Zabytki metalowe w grobach kultury pomorskiej na terenie Małopolski.
 6. Monika Siek, Analiza materiałów z cmentarzyska kultury pomorskiej w Krzemienicy powiat Mielec.
 7. Katarzyna Trybała, Odwzorowanie struktury społecznej na cmentarzyskach ciałopalnych – weryfikacja hipotez na przykładzie wybranych nekropolii grupy tarnobrzeskiej.
 8. Magdalena Wilk, Osada z okresu wpływów rzymskich w Bielinach, powiat Nisko, stanowisko 1.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Jakub Gromek, Grody wczesnopaństwowe w dorzeczu Wisłoki i Sanu.
 2. Katarzyna Łojowska, Osada wczesnośredniowieczna w Dąbiu, pow. Mielec.
 3. Łukasz Stachurski, Osada z okresu lateńskiego w Pakoszówce stanowisko 32.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Monika Bober, Stan badań archeologiczno-architektonicznych Katedry krakowskiej do przełomu XIII i XIV wieku.
 2. Joanna Pilszyk, Stan badań archeologicznych Katedry Poznańskiej do XIII wieku.
 3. Bernadeta Rusin, Stan badań archeologicznych Katedry Gnieźnieńskiej do przebudowy gotyckiej.
 4. Magdalena Walaszek, Stan badań archeologiczno-architektonicznych Katedry Wrocławskiej do schyłku XIII wieku.

 

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2003 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Alicja Owsiak-Józefczyk, Narzędzia rogowe w kolekcji Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
 2. Wojciech Pasterkiewicz, Osada kultury pucharów lejkowatych w Przybyszówce, gm. Wojaszka, stanowisko 1.
 3. Agnieszka Rolek, Wpływy kultury bukowogórskiej na wczesnoneolityczne kultury w międzyrzeczu Wisłoki i Sanu.
 4. Monika Sporniak, Nie opublikowane dotąd toporki kamienne znajdujące się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Monika Buszta, Groby ciałopalne bezpopielnicowe na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej – charakterystyka i chronologia.
 2. Sylwia Cygan, Osadnictwo nad dolna Wisłoką w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza.
 3. Ewa Kędzierska, Analiza osadnicza stanowisk epoki brązu nad Mrowlą w świetle badań AZP.
 4. Grzegorz Młynarski, Osada z okresu wpływów rzymskich w Rzeszowie – Staromieściu, stan. 2.
 5. Dariusz Niemasik, Niepublikowane materiały z Krzemienicy, stan. 1 pow. Mielec, z badań z 1955 roku.
 6. Łukasz Niemiec, Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Budach Łańcuckich.
 7. Anna Pawelec, Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku 156 w Jarosławiu.
 8. Magdalena Polak-Rębisz, Osada grupy tarnobrzeskiej kultury przeworskiej w Rudniku nad Sanem, pow. Nisko.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Marek Wołoszyn, Początki zamków w Polsce do roku 1300. Zamki Śląskie.

 

Prof. Irena Kutyłowska

 1. Anna Bajda, Zbiór kafli z badań w 1972 roku na stan. 1 w Głuchowie, pow. Łańcut.
 2. Monika Bober, Nowożytna ceramika z Kuryłówki, powiat Leżajsk, woj. Podkarpackie. Z badań w 1978 roku na stan. 1.

 

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2004 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Diana Jakubowska, Materiały kultury pucharów lejkowatych z kurhanu J w Łukawicy.
 2. Paulina Pankiewicz, Pochówki zwierzęce w kulturze ceramiki sznurowej i mierzanowickiej w Polsce.
 3. Sabina Tokarczyk, Opracowanie materiałów powierzchniowych z gminy Ulanów pochodzących z kolekcji Andrzeja Pasieki.
 4. Maciej Wawrzczak, Opracowanie materiałów z kolekcji zebranych na stanowiskach Trzebownisko 8,9,10,11,12.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Marcin Jurak, Osada kultury łużyckiej w Woli Rzeczyckiej stan. 1 powiat Tarnobrzeg.
 2. Karolina Miazga, Osada kultury trzcinieckiej z epoki brązu i grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza na stanowisku nr 16 w Mielcu.
 3. Agata Sroka, Stanowisko wielokulturowe nr 1 w Orzechowicach pow. Przemyśl.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Aleksandra Stodółka, Stan badań archeologicznych nad wczesnośredniowiecznymi zabytkami ruchomymi związanymi z kultem pogańskim Słowian na terenie Polski i wschodniej części Niemiec.
 2. Michał Kogut, Kwadratowe półziemianki z VII/VIII w. z obszaru Małopolski.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Jolanta Czaja, Barbakan i zespół Bramy Floriańskiej w świetle badań archeologiczno-archiektonicznych.
 2. Marcin Fic, Fortyfikacje miasta Krakowa do połowy XVI w. w badaniach archeologiczno-architektonicznych.
 3. Krystyna Gorczyca, Kościół Najśw. Salwatora w Krakowie w świetle badań archeologicznych.
 4. Łukasz Klimek, Klasztor karmelitów bosych w Przemyślu świetle badań archeologicznych.
 5. Marcin Kowalski, Opactwo Benedyktynek w Jarosławiu w świetle badań archeologicznych.
 6. Anna Walicka, Badania archeologiczne gotyckich kościołów miasta Krakowa.

 

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2009 roku

Prof. Małgorzata Rybicka

 1. Aleksandra Sznajdrowska, Ceramika neolityczna ze stanowiska 2 w Marianowie, powiat Gostynin, województwo mazowieckie
 2. Łukasz Urman, Ceramika kultury pucharów lejkowatych z wykopu I ze stanowiska nr 25 w Nagórkach Grabowskich, pow. Łęczyca, województwo łódzkie.

 

Dr Tomasz Bochnak

 1. Adrianna Cysarz, Znaleziska bursztynu w młodszym okresie przedrzymskim w kulturze przeworskiej i oksywskiej na terenie ziem polskich.
 2. Edyta Myśliwy, Elementy celtyckie w obrzędowości kultury przeworskiej.
 3. Kamila Szajer, Znaleziska kości i poroża w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
 4. Dominik Kudła, Monety republikańskie na ziemiach polskich.
 5. Katarzyna Bujarska, Bransolety w kulturze przeworskiej.
 6. Strzyżowski Leszek, Importy celtyckie w kulturze oksywskiej.
 7. Ewelina Czopkom, Importy zapinek celtyckich w kulturze przeworskiej.
 8. Pieniążek Aleksandra, Pochówki szkieletowe na osadach kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim.

 

Prof. dr hab. Sławomir Kadrow

 1. Barbara Kołodziej, Pochówki zwierzęce w neolicie na terenie Polski.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Karol Leś, Noże żelazne w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej.
 2. Dominika Kulikowska, Misy – pucharki na pustej nóżce na obszarze Polski południowo-wschodniej w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
 3. Grzegorz Podczaszy, Ceramika toczona w grupie tynieckiej.
 4. Jacek Maziarz, Kurhany w kulturze trzcinieckiej.
 5. Marcin Kowalczyk, Pucharki lwóweckie; chronologia i rozprzestrzenianie.
 6. Aneta Iwanowicz, Wschodniołużycka prowincja glinianej plastyki figuralnej.
 7. Ewelina Bełz, Ceramika toczona w materiałach grobowych kultury przeworskiej na obszarze środkowej Polski.
 8. Przemysław Borowiec, Formy odlewnicze w grobach kultury łużyckiej na terenie Polski.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Tomasz Ganczarski, Systemy fortyfikacyjne zamków południowo-wschodniej Polski w świetle badań archeologicznych.
 2. Adam Garncarski, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu budowli wczesnośredniowiecznych na Zamku Piastowskim w Legnicy, woj. Dolnośląskie.
 3. Magdalena Pałac, Badania archeologiczno – architektoniczne zespołu architektury murowanej w Łęknie.
 4. Katarzyna Kucharska, Badania architektoniczno – archeologiczne budowli wczesnośredniowiecznych w Gieczu.
 5. Anna Orłowska – Synus, Badania archeologiczno-architektoniczne budowli sakralnych w Zawichoście.
 6. Marcin Synus, Badania archeologiczno-architektoniczne budowli sakralnych na Ostrowie Tumskim.

 

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2010 roku

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Urszula Chudzik, Stanowiska archeologiczne na terenie miasta Rzeszów.

 

Prof. Małgorzata Rybicka

 1. Katarzyna Kuczara, Ceramika kultury przeworskiej ze stanowiska 4 – 5 w Bolimowie, pow. Skierniewice, woj. łódzkie
 2. Piotr Jan Alagierski, Osadnictwo pradziejowe i wczesnohistoryczne w rejonie wsi Nowosielce, gmina Przeworsk, woj. podkarpackie.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Jakub Czaja, Situle jako przykład sztuki halsztackiej. Studium wybranych przykładów.
 2. Wojciech Paweł Rajpold, Osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku Tarnobrzeg 5.
 3. Janusz Kowalski – Bilokrylyy , Grupa zachodniopodolska kultury scytyjskich. Stan badań i problemy badawcze.

 

Dr Tomasz Bochnak

 1. Walter Wójtowicz , Zestawy naczyń do picia wina w okresie wpływów rzymskich na terenie Polski.
 2. Jarosław Włodek, Ceramika grafitowa w kulturze przeworskiej.
 3. Maciej Wdowik, Przyrządy do gier hazardowych w kulturze przeworskiej i wielbarskiej w młodszym okresie rzymskim i okresie rzymskim.
 4. Damian Cwykiel, Importy naczyń metalowych w młodszym okresie przedrzymskim na ziemiach polskich.
 5. Paweł Płonka, Grupa Kruszyńska kultury przeworskiej. Zjawisko – pseudo zjawisko.
 6. Paulina Gorazd, Importy celtyckich kociołków żelaznych brzegiem z ziem polskich na tle Europy Środkowej.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Łukasz Śpiewla, Pozostałości pożarów konstrukcji obronnych na grodziskach z VII – X wieku na terenie województwa podkarpackiego.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Barbara Krzywonos, Poglądy na zagadnienia formy i datowania Kościoła Najświętszego Salwatora w Krakowie.
 2. Krzysztof Lorenz, Poglądy na zagadnienie formy, funkcji oraz chronologia najstarszych budowli kamiennych Przemyśla.
 3. Radosław Kuzian, Rotunda św.św.Feliksa i Adaukta na Wawelu.

 

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2011 roku

Prof. O. Sytnyk

 1. Olga Wojnowska, Pierwsze wyjście z Afryki, wczesne stanowiska z Azji i Europy Południowej.
 2. Rafał Robert Zwolennik, Górnopaleolityczna sztuka ruchoma w Europie na przykładzie wybranych graweckich przedstawień kobiecych.
 3. Michał Czarnik, Kultura janisławicka w południowo-wschodniej Polsce. Analiza porównawcza.

 

Prof. Małgorzata Rybicka

 1. Dorota Nabiałek, Ceramika neolityczna ze stanowiska 1 w Grzęsce, powiat Przeworsk, województwo podkarpackie.
 2. Kamil Karski, Rewolucja neolityczna – rewolucja gospodarcza, czy kulturowa?

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Marta Wójcik, Moneta jako eksponat muzealny.
 2. Dominik Dariusz Kurek, Grębów 4 – stanowisko z epoki brązu.
 3. Michał Pietrzniak, Stanowisko Mokrzyszów 3 – opracowanie osady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej.
 4. Damian A. Piątek, Trzebownisko stanowisko 8 – osada kultury trzcinieckiej.

 

Dr Tomasz Bochnak.

 1. Kornelia Chiosea, Gliniana plastyka figuralna kultury przeworskiej okresu rzymskiego w Polsce.
 2. Łukasz Majka, Uzbrojenie wojowników konnych w kulturze przeworskiej w okresie rzymskim na terenie Polski.
 3. Jadwiga Kwoka, Zróżnicowanie obrządku pogrzebowego w fazie A1 młodszego okresu przedrzymskiego w kulturze przeworskiej.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Grzegorz Sowiński, Groby jeźdźców awarskich na terenie wschodniej Słowacji.

 

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2012 roku.

Prof. A. Pelisiak

 1. Katarzyna Kicińska, Materiały malickie ze stanowiska Zwięczyca 3 pow. Rzeszów woj. podkarpackie.
 2. Paulina Muras, Neolityczne przedstawienia antropomorficzne w cyklu lendzielsko – polgarskim na ziemiach polskich.
 3. Joanna Ilnicka, Neolityczna sztuka ruchoma w Europie Środkowo-Wschodniej na podstawie wybranych przedstawień męskich w kompleksie Cucuteni -Tryple.
 4. Agnieszka Bąba, Neolityczna sztuka ruchoma w Europie Środkowo-Wschodniej na podstawie wybranych przedstawień kobiet w kompleksie Cucuteni – Trypole.

 

Prof. S. Kadrow

 1. Katarzyna Oryszczak, Ozdoby brązowe w kulturze przedłużyckiej.
 2. Angelika Godzień, Metodyka archeologicznych badań podwodnych.
 3. Agnieszka Ziarko, Pochówki w pitosach z epoki brązu na terenie Europy Środkowej.
 4. Artur Gawle: Ozdoby w kulturze mierzanowickiej z terenów Polski

 

Prof. S. Czopek

 1. Kamila Gągoł, Działalność archeologiczna Muzeum w Jarosławiu.
 2. Magdalena Kopeć, Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku nr 1 w Jasionce, pow. rzeszowski w świetle badań z 1966 roku.
 3. Karolina Krasińska, Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku nr 1 w Woli Małej, pow. Łańcut w świetle badań z 1963 roku.
 4. Justyna Warowna, Grób z okresu wpływów rzymskich z Malkowic, pow. staszowski – stan badań 65 lat po publikacji źródłowej.
 5. Mateusz Czyż, Dębina 6 – stanowisko osadowe kultury trzcinieckiej.

 

Prof. M.Parczewski

 1. Klaudia Hajduk, Wczesnośredniowieczne obiekty 62, 64 i 65 na stanowisku 1 w miejscowości Zamiechów, pow. Jarosław.

 

Prof. Z. Pianowski

 1. Paweł Kocańda, Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Zamku Pieniny.
 2. Dominik Łuszczyński, Stan badań archeologicznych obiektów architektury wczesnośredniowiecznej na terenie Ostrowa Tumskiego w Poznaniu.
 3. Tomasz Otta, Stan badań archeologicznych w mieście Sanok do roku 2007 (obszar objęty planem modernizacji nawierzchni)

 

Prof. A. Rozwałka

 1. Jakub Zyzak, Przedstawienia uzbrojenia na średniowiecznych kaflach z terenu księstwa oświęcimskiego i zatorskiego.

 

Wykaz tytułów prac licencjackich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2013 roku

Dr Marta Połtowicz-Bobak

 1. Karolina Szpunar, Ślady ognia na stanowiskach górnopaleolitycznych w Polsce.
 2. Patrycja Pyrek, Kultura hamburska na terenie Polski na tle hamburgienu Europejskiego.

 

Prof. S. Czopek

 1. Mateusz Ataman, Obiekty 87 i 91 z wczesnej epoki żelaza ze stanowiska nr 6 w Dębinie
 2. Michał Jabłkowski, Obiekty 101, 109 i 110 z wczesnej epoki żelaza ze stanowiska nr 6 w Dębinie
 3. Jacek Kiszczak, Obiekt nr 404 z osady kultury pomorskiej w Jarosławiu na stanowisku 158
 4. Krzysztof Mik, Obiekty mieszkalne z osady kultury przeworskiej w Zamiechowie, stanowisko 18
 5. Bogusław Ścibior, Obiekty datowane radiowęglowo z osady grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Zamiechowie, stanowisko 18:11,28,141,182,248

 

Prof. S. Kadrow

 1. Michał Głowacz, Zabytki miedziane w grobach kultury ceramiki sznurowej na obszarze Małopolski
 2. Mateusz Kalita, Krzemieniarstwo kultury mierzanowickiej na podstawie znalezisk grobowych w Polsce
 3. Sylwia Kozioł, Ceramika neolityczna i wczesnobrązowa na stanowisku nr 13 w Ożańsku, gmina Pawłosiów, powiat Jarosław
 4. Anna Stańko, Ceramika kultury mierzanowickiej na stanowisku Zamiechów 1, gm .Chłopice, pow. Jarosław

 

Dr T. Bochnak

 1. Marcin Szpila, Od Skanzy do Oium – Problem wędrówki Gotów w archeologii.
 2. Grzegorz Gaweł, Zróżnicowanie funkcjonalne i typologiczne okuć tarcz na Mazowszu w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich.

 

Prof. Andrzej Rozwałka

 1. Marcin Jan Skorupski, Średniowieczna ceramika z nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przy ratuszu w Jarosławiu.