Prace Licencjackie

Wykaz tytułów prac licen­cjac­kich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2002 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Dec Bogu­sław, Pre­fe­rencje osad­nicze lud­ności kul­tury trzci­niec­kiej w wybra­nych regio­nach Mię­dzy­rzecza Wisły i Bugu. Ana­liza porównawcza.
 2. Maciej Dębiec, Mate­riały kul­tury malic­kiej na sta­no­wisku Fre­dropol 2.
 3. Kata­rzyna Irzyńska, Osad­nictwo kul­tury cera­miki sznu­rowej między dorze­czem Wisłoki a Sanu.
 4. Miro­sław Mazurek, Opra­co­wanie kolekcji narzędzi krze­mien­nych pocho­dzą­cych z ama­tor­skich badań powierzch­nio­wych na sta­no­wi­skach w Trze­bow­nisku nr 13 i w Nowej Wsi nr 2, woj. Podkarpackie.
 5. Krzysztof Słowik, Opra­co­wanie zabytków krze­mien­nych z badań powierzch­nio­wych w Rudnej Małej st. nr 11 i 12, Rudnej Wiel­kiej st. Nr 38o oraz nowego sta­no­wiska nr „3”.
 6. Kry­stian Stan­kie­wicz, Kul­tura pucharów lej­ko­wa­tych między Wisłoką a Sanem.
 7. Piotr Szmyd, Wpływ kul­tury oto­mań­skiej na kul­turę trzciniecką.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Iwona Flor­kie­wicz, Osada z okresu wpływów rzym­skich w Leżajsku st. nr 3.
 2. Karnas Agnieszka, Osada grupy tar­no­brze­skiej w Ostro­wach Tuszow­skich z wcze­snej epoki żelaza.
 3. Anna Lasota, Z badań nad osad­nic­twem w okresie rzym­skim na przed­polu Karpat – obszar między Sędzi­szowem Młp. a Rzeszowem.
 4. Joanna Ligoda, Tar­no­brzeg, sta­no­wisko 1 – cmen­ta­rzysko cia­ło­palne z okresu halsz­tac­kiego ( na pod­stawie mate­riałów z Muzeum Okrę­go­wego w Rzeszowie ).
 5. Anna Oko­niewska, Zabytki meta­lowe w gro­bach kul­tury pomor­skiej na terenie Małopolski.
 6. Monika Siek, Ana­liza mate­riałów z cmen­ta­rzyska kul­tury pomor­skiej w Krze­mie­nicy powiat Mielec.
 7. Kata­rzyna Try­bała, Odwzo­ro­wanie struk­tury spo­łecznej na cmen­ta­rzy­skach cia­ło­pal­nych – wery­fi­kacja hipotez na przy­kła­dzie wybra­nych nekro­polii grupy tarnobrzeskiej.
 8. Mag­da­lena Wilk, Osada z okresu wpływów rzym­skich w Bie­li­nach, powiat Nisko, sta­no­wisko 1.

 

Prof. Michał Par­czewski

 1. Jakub Gromek, Grody wcze­sno­pań­stwowe w dorzeczu Wisłoki i Sanu.
 2. Kata­rzyna Łojowska, Osada wcze­sno­śre­dnio­wieczna w Dąbiu, pow. Mielec.
 3. Łukasz Sta­churski, Osada z okresu lateń­skiego w Pako­szówce sta­no­wisko 32.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Monika Bober, Stan badań archeologiczno-architektonicznych Katedry kra­kow­skiej do prze­łomu XIII i XIV wieku.
 2. Joanna Pil­szyk, Stan badań arche­olo­gicz­nych Katedry Poznań­skiej do XIII wieku.
 3. Ber­na­deta Rusin, Stan badań arche­olo­gicz­nych Katedry Gnieź­nień­skiej do prze­bu­dowy gotyckiej.
 4. Mag­da­lena Wala­szek, Stan badań archeologiczno-architektonicznych Katedry Wro­cław­skiej do schyłku XIII wieku.

 

Wykaz tytułów prac licen­cjac­kich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2003 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Alicja Owsiak-Józefczyk, Narzę­dzia rogowe w kolekcji Muzeum Okrę­go­wego w Rzeszowie.
 2. Woj­ciech Paster­kie­wicz, Osada kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych w Przy­by­szówce, gm. Wojaszka, sta­no­wisko 1.
 3. Agnieszka Rolek, Wpływy kul­tury buko­wo­gór­skiej na wcze­sno­ne­oli­tyczne kul­tury w mię­dzy­rzeczu Wisłoki i Sanu.
 4. Monika Spor­niak, Nie opu­bli­ko­wane dotąd toporki kamienne znaj­du­jące się w Muzeum Naro­dowym Ziemi Prze­my­skiej w Przemyślu.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Monika Buszta, Groby cia­ło­palne bez­po­piel­ni­cowe na cmen­ta­rzy­skach grupy tar­no­brze­skiej – cha­rak­te­ry­styka i chronologia.
 2. Sylwia Cygan, Osad­nictwo nad dolna Wisłoką w epoce brązu i we wcze­snej epoce żelaza.
 3. Ewa Kędzierska, Ana­liza osad­nicza sta­no­wisk epoki brązu nad Mrowlą w świetle badań AZP.
 4. Grze­gorz Mły­narski, Osada z okresu wpływów rzym­skich w Rze­szowie – Sta­ro­mie­ściu, stan. 2.
 5. Dariusz Nie­masik, Nie­pu­bli­ko­wane mate­riały z Krze­mie­nicy, stan. 1 pow. Mielec, z badań z 1955 roku.
 6. Łukasz Nie­miec, Cmen­ta­rzysko z wcze­snej epoki żelaza w Budach Łańcuckich.
 7. Anna Pawelec, Osada grupy tar­no­brze­skiej na sta­no­wisku 156 w Jarosławiu.
 8. Mag­da­lena Polak-Rębisz, Osada grupy tar­no­brze­skiej kul­tury prze­wor­skiej w Rud­niku nad Sanem, pow. Nisko.

 

Prof. Zbi­gniew Pia­nowski

 1. Marek Woło­szyn, Początki zamków w Polsce do roku 1300. Zamki Śląskie.

 

Prof. Irena Kutyłowska

 1. Anna Bajda, Zbiór kafli z badań w 1972 roku na stan. 1 w Głu­chowie, pow. Łańcut.
 2. Monika Bober, Nowo­żytna cera­mika z Kury­łówki, powiat Leżajsk, woj. Pod­kar­packie. Z badań w 1978 roku na stan. 1.

 

Wykaz tytułów prac licen­cjac­kich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2004 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Diana Jaku­bowska, Mate­riały kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych z kur­hanu J w Łukawicy.
 2. Pau­lina Pan­kie­wicz, Pochówki zwie­rzęce w kul­turze cera­miki sznu­rowej i mie­rza­no­wic­kiej w Polsce.
 3. Sabina Tokar­czyk, Opra­co­wanie mate­riałów powierzch­nio­wych z gminy Ulanów pocho­dzą­cych z kolekcji Andrzeja Pasieki.
 4. Maciej Wawrz­czak, Opra­co­wanie mate­riałów z kolekcji zebra­nych na sta­no­wi­skach Trze­bow­nisko 8,9,10,11,12.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Marcin Jurak, Osada kul­tury łużyc­kiej w Woli Rze­czyc­kiej stan. 1 powiat Tar­no­brzeg.
 2. Karo­lina Miazga, Osada kul­tury trzci­niec­kiej z epoki brązu i grupy tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej z wcze­snej epoki żelaza na sta­no­wisku nr 16 w Mielcu.
 3. Agata Sroka, Sta­no­wisko wie­lo­kul­tu­rowe nr 1 w Orze­cho­wi­cach pow. Przemyśl.

 

Prof. Michał Par­czewski

 1. Alek­sandra Sto­dółka, Stan badań arche­olo­gicz­nych nad wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nymi zabyt­kami rucho­mymi zwią­za­nymi z kultem pogań­skim Sło­wian na terenie Polski i wschod­niej części Niemiec.
 2. Michał Kogut, Kwa­dra­towe pół­zie­mianki z VII/VIII w. z obszaru Małopolski.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Jolanta Czaja, Bar­bakan i zespół Bramy Flo­riań­skiej w świetle badań archeologiczno-archiektonicznych.
 2. Marcin Fic, For­ty­fi­kacje miasta Kra­kowa do połowy XVI w. w bada­niach archeologiczno-architektonicznych.
 3. Kry­styna Gor­czyca, Kościół Najśw. Sal­wa­tora w Kra­kowie w świetle badań archeologicznych.
 4. Łukasz Klimek, Klasztor kar­me­litów bosych w Prze­myślu świetle badań archeologicznych.
 5. Marcin Kowalski, Opactwo Bene­dyk­tynek w Jaro­sławiu w świetle badań archeologicznych.
 6. Anna Walicka, Badania arche­olo­giczne gotyc­kich kościołów miasta Krakowa.

 

Wykaz tytułów prac licen­cjac­kich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2009 roku

Prof. Mał­go­rzata Rybicka

 1. Alek­sandra Sznaj­drowska, Cera­mika neo­li­tyczna ze sta­no­wiska 2 w Maria­nowie, powiat Gostynin, woje­wództwo mazowieckie
 2. Łukasz Urman, Cera­mika kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych z wykopu I ze sta­no­wiska nr 25 w Nagór­kach Gra­bow­skich, pow. Łęczyca, woje­wództwo łódzkie.

 

Dr Tomasz Bochnak

 1. Adrianna Cysarz, Zna­le­ziska bursz­tynu w młod­szym okresie prze­drzym­skim w kul­turze prze­wor­skiej i oksyw­skiej na terenie ziem polskich.
 2. Edyta Myśliwy, Ele­menty cel­tyckie w obrzę­do­wości kul­tury prze­wor­skiej.
 3. Kamila Szajer, Zna­le­ziska kości i poroża w kul­turze prze­wor­skiej w młod­szym okresie przedrzymskim.
 4. Dominik Kudła, Monety repu­bli­kań­skie na zie­miach pol­skich.
 5. Kata­rzyna Bujarska, Bran­so­lety w kul­turze prze­wor­skiej.
 6. Strzy­żowski Leszek, Importy cel­tyckie w kul­turze oksyw­skiej.
 7. Ewe­lina Czopkom, Importy zapinek cel­tyc­kich w kul­turze przeworskiej.
 8. Pie­niążek Alek­sandra, Pochówki szkie­le­towe na osa­dach kul­tury prze­wor­skiej w młod­szym okresie prze­drzym­skim i okresie rzymskim.

 

Prof. dr hab. Sła­womir Kadrow

 1. Bar­bara Koło­dziej, Pochówki zwie­rzęce w neo­licie na terenie Polski.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Karol Leś, Noże żelazne w tar­no­brze­skiej kul­turze łużyckiej.
 2. Domi­nika Kuli­kowska, Misy – pucharki na pustej nóżce na obszarze Polski południowo-wschodniej w epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza.
 3. Grze­gorz Pod­czaszy, Cera­mika toczona w grupie tynieckiej.
 4. Jacek Maziarz, Kur­hany w kul­turze trzcinieckiej.
 5. Marcin Kowal­czyk, Pucharki lwó­weckie; chro­no­logia i rozprzestrzenianie.
 6. Aneta Iwa­no­wicz, Wschod­nio­łu­życka pro­wincja gli­nianej pla­styki figu­ralnej.
 7. Ewe­lina Bełz, Cera­mika toczona w mate­ria­łach gro­bo­wych kul­tury prze­wor­skiej na obszarze środ­kowej Polski.
 8. Prze­my­sław Boro­wiec, Formy odlew­nicze w gro­bach kul­tury łużyc­kiej na terenie Polski.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Tomasz Gan­czarski, Sys­temy for­ty­fi­ka­cyjne zamków południowo-wschodniej Polski w świetle badań archeologicznych.
 2. Adam Garn­carski, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu budowli wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych na Zamku Pia­stow­skim w Legnicy, woj. Dolnośląskie.
 3. Mag­da­lena Pałac, Badania arche­olo­giczno – archi­tek­to­niczne zespołu archi­tek­tury muro­wanej w Łęknie.
 4. Kata­rzyna Kucharska, Badania archi­tek­to­niczno – arche­olo­giczne budowli wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych w Gieczu.
 5. Anna Orłowska – Synus, Badania archeologiczno-architektoniczne budowli sakral­nych w Zawichoście.
 6. Marcin Synus, Badania archeologiczno-architektoniczne budowli sakral­nych na Ostrowie Tumskim.

 

Wykaz tytułów prac licen­cjac­kich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2010 roku

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Urszula Chu­dzik, Sta­no­wiska arche­olo­giczne na terenie miasta Rzeszów.

 

Prof. Mał­go­rzata Rybicka

 1. Kata­rzyna Kuczara, Cera­mika kul­tury prze­wor­skiej ze sta­no­wiska 4 – 5 w Boli­mowie, pow. Skier­nie­wice, woj. łódzkie
 2. Piotr Jan Ala­gierski, Osad­nictwo pra­dzie­jowe i wczesno­hi­sto­ryczne w rejonie wsi Nowo­sielce, gmina Prze­worsk, woj. podkarpackie.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Jakub Czaja, Situle jako przy­kład sztuki halsz­tac­kiej. Stu­dium wybra­nych przy­kładów.
 2. Woj­ciech Paweł Raj­pold, Osada z epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza na sta­no­wisku Tar­no­brzeg 5.
 3. Janusz Kowalski – Bilo­krylyy , Grupa zachod­nio­po­dolska kul­tury scy­tyj­skich. Stan badań i pro­blemy badawcze.

 

Dr Tomasz Bochnak

 1. Walter Wój­to­wicz , Zestawy naczyń do picia wina w okresie wpływów rzym­skich na terenie Polski.
 2. Jaro­sław Włodek, Cera­mika gra­fi­towa w kul­turze prze­wor­skiej.
 3. Maciej Wdowik, Przy­rządy do gier hazar­do­wych w kul­turze prze­wor­skiej i wiel­bar­skiej w młod­szym okresie rzym­skim i okresie rzymskim.
 4. Damian Cwy­kiel, Importy naczyń meta­lo­wych w młod­szym okresie prze­drzym­skim na zie­miach pol­skich.
 5. Paweł Płonka, Grupa Kru­szyńska kul­tury prze­wor­skiej. Zja­wisko – pseudo zjawisko.
 6. Pau­lina Gorazd, Importy cel­tyc­kich kociołków żela­znych brze­giem z ziem pol­skich na tle Europy Środ­kowej.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Łukasz Śpiewla, Pozo­sta­łości pożarów kon­strukcji obron­nych na gro­dzi­skach z VII – X wieku na terenie woje­wództwa podkarpackiego.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Bar­bara Krzy­wonos, Poglądy na zagad­nienia formy i dato­wania Kościoła Naj­święt­szego Sal­wa­tora w Krakowie.
 2. Krzysztof Lorenz, Poglądy na zagad­nienie formy, funkcji oraz chro­no­logia naj­star­szych budowli kamien­nych Przemyśla.
 3. Rado­sław Kuzian, Rotunda św.św.Feliksa i Adaukta na Wawelu.

 

Wykaz tytułów prac licen­cjac­kich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2011 roku

Prof. O. Sytnyk

 1. Olga Woj­nowska, Pierwsze wyj­ście z Afryki, wczesne sta­no­wiska z Azji i Europy Południowej.
 2. Rafał Robert Zwo­lennik, Gór­no­pa­le­oli­tyczna sztuka ruchoma w Europie na przy­kła­dzie wybra­nych gra­wec­kich przed­sta­wień kobie­cych.
 3. Michał Czarnik, Kul­tura jani­sła­wicka w południowo-wschodniej Polsce. Ana­liza porównawcza.

 

Prof. Mał­go­rzata Rybicka

 1. Dorota Nabiałek, Cera­mika neo­li­tyczna ze sta­no­wiska 1 w Grzęsce, powiat Prze­worsk, woje­wództwo pod­kar­packie.
 2. Kamil Karski, Rewo­lucja neo­li­tyczna – rewo­lucja gospo­darcza, czy kul­tu­rowa?

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Marta Wójcik, Moneta jako eks­ponat muze­alny.
 2. Dominik Dariusz Kurek, Grębów 4 – sta­no­wisko z epoki brązu.
 3. Michał Pietrz­niak, Sta­no­wisko Mokrzy­szów 3 – opra­co­wanie osady grupy tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej.
 4. Damian A. Piątek, Trze­bow­nisko sta­no­wisko 8 – osada kul­tury trzci­niec­kiej.

 

Dr Tomasz Bochnak.

 1. Kor­nelia Chiosea, Gli­niana pla­styka figu­ralna kul­tury prze­wor­skiej okresu rzym­skiego w Polsce.
 2. Łukasz Majka, Uzbro­jenie wojow­ników kon­nych w kul­turze prze­wor­skiej w okresie rzym­skim na terenie Polski.
 3. Jadwiga Kwoka, Zróż­ni­co­wanie obrządku pogrze­bo­wego w fazie A1 młod­szego okresu prze­drzym­skiego w kul­turze prze­wor­skiej.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Grze­gorz Sowiński, Groby jeźdźców awar­skich na terenie wschod­niej Słowacji.

 

Wykaz tytułów prac licen­cjac­kich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2012 roku.

Prof. A. Pelisiak

 1. Kata­rzyna Kicińska, Mate­riały malickie ze sta­no­wiska Zwię­czyca 3 pow. Rze­szów woj. podkarpackie.
 2. Pau­lina Muras, Neo­li­tyczne przed­sta­wienia antro­po­mor­ficzne w cyklu len­dzielsko – polgar­skim na zie­miach polskich.
 3. Joanna Ilnicka, Neo­li­tyczna sztuka ruchoma w Europie Środkowo-Wschodniej na pod­stawie wybra­nych przed­sta­wień męskich w kom­pleksie Cucu­teni –Tryple.
 4. Agnieszka Bąba, Neo­li­tyczna sztuka ruchoma w Europie Środkowo-Wschodniej na pod­stawie wybra­nych przed­sta­wień kobiet w kom­pleksie Cucu­teni – Trypole.

 

Prof. S. Kadrow

 1. Kata­rzyna Orysz­czak, Ozdoby brą­zowe w kul­turze przedłużyckiej.
 2. Ange­lika Godzień, Meto­dyka arche­olo­gicz­nych badań podwodnych.
 3. Agnieszka Ziarko, Pochówki w pito­sach z epoki brązu na terenie Europy Środkowej.
 4. Artur Gawle: Ozdoby w kul­turze mie­rza­no­wic­kiej z terenów Polski

 

Prof. S. Czopek

 1. Kamila Gągoł, Dzia­łal­ność arche­olo­giczna Muzeum w Jarosławiu.
 2. Mag­da­lena Kopeć, Osada tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej na sta­no­wisku nr 1 w Jasionce, pow. rze­szowski w świetle badań z 1966 roku.
 3. Karo­lina Kra­sińska, Osada tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej na sta­no­wisku nr 1 w Woli Małej, pow. Łańcut w świetle badań z 1963 roku.
 4. Justyna Warowna, Grób z okresu wpływów rzym­skich z Mal­kowic, pow. sta­szowski – stan badań 65 lat po publi­kacji źródłowej.
 5. Mateusz Czyż, Dębina 6 – sta­no­wisko osa­dowe kul­tury trzcinieckiej.

 

Prof. M.Parczewski

 1. Klaudia Hajduk, Wcze­sno­śre­dnio­wieczne obiekty 62, 64 i 65 na sta­no­wisku 1 w miej­sco­wości Zamie­chów, pow. Jarosław.

 

Prof. Z. Pianowski

 1. Paweł Kocańda, Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Zamku Pieniny.
 2. Dominik Łuszczyński, Stan badań arche­olo­gicz­nych obiektów archi­tek­tury wcze­sno­śre­dnio­wiecznej na terenie Ostrowa Tum­skiego w Poznaniu.
 3. Tomasz Otta, Stan badań arche­olo­gicz­nych w mie­ście Sanok do roku 2007 (obszar objęty planem moder­ni­zacji nawierzchni)

 

Prof. A. Rozwałka

 1. Jakub Zyzak, Przed­sta­wienia uzbro­jenia na średnio­wiecz­nych kaflach z terenu księ­stwa oświę­cim­skiego i zatorskiego.

 

Wykaz tytułów prac licen­cjac­kich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2013 roku

Dr Marta Połtowicz-Bobak

 1. Karo­lina Szpunar, Ślady ognia na sta­no­wi­skach gór­no­pa­le­oli­tycz­nych w Polsce.
 2. Patrycja Pyrek, Kul­tura ham­burska na terenie Polski na tle ham­bur­gienu Europejskiego.

 

Prof. S. Czopek

 1. Mateusz Ataman, Obiekty 87 i 91 z wcze­snej epoki żelaza ze sta­no­wiska nr 6 w Dębinie
 2. Michał Jabł­kowski, Obiekty 101, 109 i 110 z wcze­snej epoki żelaza ze sta­no­wiska nr 6 w Dębinie
 3. Jacek Kisz­czak, Obiekt nr 404 z osady kul­tury pomor­skiej w Jaro­sławiu na sta­no­wisku 158
 4. Krzysztof Mik, Obiekty miesz­kalne z osady kul­tury prze­wor­skiej w Zamie­chowie, sta­no­wisko 18
 5. Bogu­sław Ścibior, Obiekty dato­wane radio­wę­glowo z osady grupy tar­no­brze­skiej kul­tury łużyc­kiej w Zamie­chowie, sta­no­wisko 18:11,28,141,182,248

 

Prof. S. Kadrow

 1. Michał Gło­wacz, Zabytki mie­dziane w gro­bach kul­tury cera­miki sznu­rowej na obszarze Małopolski
 2. Mateusz Kalita, Krze­mie­niar­stwo kul­tury mie­rza­no­wic­kiej na pod­stawie zna­le­zisk gro­bo­wych w Polsce
 3. Sylwia Kozioł, Cera­mika neo­li­tyczna i wcze­sno­brą­zowa na sta­no­wisku nr 13 w Ożańsku, gmina Pawło­siów, powiat Jarosław
 4. Anna Stańko, Cera­mika kul­tury mie­rza­no­wic­kiej na sta­no­wisku Zamie­chów 1, gm .Chło­pice, pow. Jarosław

 

Dr T. Bochnak

 1. Marcin Szpila, Od Skanzy do Oium – Pro­blem wędrówki Gotów w archeologii.
 2. Grze­gorz Gaweł, Zróż­ni­co­wanie funk­cjo­nalne i typo­lo­giczne okuć tarcz na Mazowszu w młod­szym okresie prze­drzym­skim i okresie wpływów rzymskich.

 

Prof. Andrzej Rozwałka

 1. Marcin Jan Sko­rupski, Średnio­wieczna cera­mika z nad­zoru arche­olo­gicz­nego nad pra­cami ziem­nymi przy ratuszu w Jarosławiu.