Prace magisterskie – Archeologia

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych  Instytucie Archeologii UR

Rok 2019

 1. Przemiany osadnicze w międzyrzeczu rzek Szkło i Lubaczówki w epoce brązu  i wczesnej epoce żelaza
 2. Onna bugieisha – kobiety wojowniczki w archeologii i historii Japonii
 3. Porównanie uzbrojenia wojowników konych i pieszych w okresie wpływów rzymskich kultury przeworskiej

 Rok 2018

 1. Pracownie krzemieniarskie i dystrybucja surowców w schyłkowym paleolicie w dorzeczu Wisły
 2. Importy rzymskie i prowincjonalnorzymskie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim
 3. Historia i stan badań archeologicznych stanowisk średniowiecznych w południowo-wschodniej Polsce w świetle Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w latach 1961-2017

Rok 2017

 1. Dystrybucja surowca i przedmiotów obsydianowych wśród społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na wschodnim Podkarpaciu. Aspekty ekonomiczne i społeczne
 2. Szpile hakowe w młodszym okresie przedrzymskim, okresie rzymskim oraz w okresie wędrówek ludów na ziemiach polskich
 3. Ozdoby obręczowe kultury lateńskiej z ziem polskich na tle środkowoeuropejskim.
 4. Żywność słowiańska w świetle badań archeologicznych i etnograficznych a współczesne jej zastosowanie

 

Rok 2016

 1. Kuchnia staropolska w świetle badań archeologicznych
 2. Osadnictwo na terenie Kotliny Żywieckiej do 1500 roku w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
 3. Badania archeologiczne nieistniejących wsi łemkowskich na terenie Beskidu Niskiego. Zarys problematyki i perspektywy badawcze.
 4. Kościół św. Katarzyny i dawny Klasztor Reformatów w Zamościu w świetle badań archeologicznych. Tom 1-2
 5. Uzbrojenie z IX-XI wieku z terenu północno-zachodniej Polski w kontekście wodnym
 6.  Kontekst stylistyczny grupy wschodniej kultury amfor kulistych
 7. Obrządek pogrzebowy kultury wysockiej w kontekście kręgu kultur pól popielnicowych
 8.  Metalowe zabytki emaliowane w kręgu kultur bałtyjskich w okresie rzymskich
 9. Osadnictwo pradziejowe w południowej części doliny Dolnej Wisłoki
 10. Uwarunkowania osadnictwa schyłkowopaleolitycznego na terenach Wielkopolski w świetle analiz GIS
 11. Ogniska na stanowiskach kultury magdaleńskiej z obszaru wschodniej części Europy Środkowej

 

Rok 2015

 1. Pałac w Boguchwale w świetle badań historycznych i archeologicznych
 2.  Dzieje Krasnegostawu w średniowieczu u nowożytności w świetle źródeł historycznych i archeologicznych. Tom 1: Tekst; Tom 2-3:Katalog
 3. Krzemieniarstwo społeczności kultury trzcinieckiej w świetle wybranych stanowisk w Polsce
 4. Ozdoby w episznurowym przykarpackim kręgu kulturowym we wczesnej epoce brązu
 5. Struktury społeczne w kulturze amfor kulistych na terenie Małopolski
 6. Gospodarka kultury amfor kulistych w Polsce południowo-wschodniej
 7. Gospodarka kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce
 8. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Wybrzeżu, pow. Przemyśl
 9. Stan badań archeologicznych nad wczesnym i późnym średniowieczem w dolinie rzeki Wielopolki i jej dorzecza
 10. Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu architektury sakralnej Sandomierza
 11. Mistrz i uczeń. Józef Kostrzewski i Tadeusz Malinowski jako badacze kultury pomorskiej
 12. Kultura trypolska na Wyżynie Wołyńskiej

 

Rok 2014

 1. Znaleziska obsydianów oraz ceramiki bukowogórskiej w kulturze KCWR jako wyraz transkarpakich kontaktów interkulturowych
 2. Przedstawienia zoomorficzne z okresu środkowego i późnego neolitu na ziemiach polskich
 3.  Przedstawienia antropomorficzne w neolicie ziem polskich
 4. Lateńska enklawa osadnicza w dorzeczu Sanu
 5. Wczesnołużyckie groby szkieletowe na terenie Polski
 6. Profesor Józef Kostrzewski jako badacz i popularyzator kultury łużyckiej
 7. Kurhanowy obrządek pogrzebowy w łużycko-pomorskim kręgu kulturowym. Studium porównawcze
 8. ztylety i berła- analiza ich funkcji i rozkładu przestrzennego na terenie Polski
 9. Zdobione taśmy brązowe na terenie Europy Środkowej w epoce brązu
 10. Problem „wyrabowanych” grobów szkieletowych w kulturach wczesnobrązowych w Środkowej Europie
 11. Archeologia sądowa. Zarys problematyki
 12. Gospodarka społeczności mezolitycznych w świetle źródeł   palinologicznych
 13. Obraz sacrum i profanum w kulturze pucharów lejkowatych
 14. Materiał zabytkowy i stratygrafia z zamku górnego i średniego w Czorsztynie z lat 1965-1997
 15. Symboliczne przedstawienie broni na monetach z terenu Polski i Czech w X-XIII wieku
 16. Karolina Krasińska, Stan badań archeologiczno-konserwatorskich kościołów gotyckich na Podkarpaciu
 17. Zróżnicowanie kobiecego stroju celtyckiego na ziemiach polskich
 18. Sztuka szkutnicza Celtów od IV w. p.n.e. do IV w. n.e.
 19. Groby dziecięce w kulturze przeworskiej

Rok 2013

 1. Kompleks grawecki w Europie Środkowej
 2. Eschatologia społeczności badeńskich
 3. Obrządek pogrzebowy kultury trzcinieckiej w Polsce
 4. Związki człowieka z kosmosem w epoce brązu w Europie w świetle wybranych źródeł archeologicznych
 5. Groby w kloszu w kulturze przeworskiej
 6. Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Ciechanowa I i Łęczycy II/ Goszczynna/Sierpowa II
 7. Wczesnośredniowieczne naczynia z wklęsłymi odciskami osi koła garncarskiego z terenu Małopolski i Śląska
 8. Przedmioty z kości i poroża z terenów środkowoeuropejskich Bojów
 9. Badania i nadzory archeologiczne przy obiektach poklasztornych franciszkanek klarysek na Starym Mieście w Zamościu
 10. Rynek Wodny w Zamościu w świetle badań archeologicznych

 

Rok 2012

 1. Monety rzymskie na terenie Polski południowo-wschodniej w porównaniu z terenami Ukrainy i Słowacji
 2. Sztuka halsztacka a sztuka scytyjska
 3. Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej na ziemiach Polski. Badania w latach 1971-2012
 4. Przemiany osadnicze nad środkową Wisłą w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
 5. Chronologia grupy zachodniopodolskiej kultury scytyjskiej
 6. Szczątki zwierzęce w grobach kultury wielbarskiej
 7. Groby komorowe kultury łużyckiej na terenie Polski
 8. Pozostałości pożarów konstrukcji obronnych na grodziskach wczesnośredniowiecznych z VIII – X wieku na prawobrzeżu górnej Wisły
 9. Barbara Krzywonos, Kościoły jednonawowe w X-XII wieku na terenie ziemi polskich
 10. Iwona Koszałka, Wczesnomiejska architektura mieszkalna w Pradze, Wrocławiu i Krakowie: próba charakterystyki w świetle wyników badań archeologiczno – architektonicznych
 11. Walter Wójtowicz, Fortyfikacje zamku i miasta Biecza w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
 12. Paulina Gorazd, Średniowieczny obiekt mieszkalno-obronny w obrębie zamku w Baranowie Sandomierskim na tle budownictwa rezydencjonalno-obronnego Polski południowo-wschodniej
 13. Podziemne trasy turystyczne Rzeszowa, Jarosławia i Sandomierza jako przykłady ekspozycji archeologiczno-architektonicznych
 14. Poziomy użytkowe (czyli posadzki budowli wczesnośredniowiecznych na obszarze Polski – wybrane przykłady
 15. Średniowieczna architektura sakralna Wrocławia w świetle badań architektoniczno-archeologicznych
 16. Ochrona zabytków archeologicznych w Polsce. Aspekty prawne i konserwatorskie
 17. Grabieże grobów w epoce żelaza na ziemiach polskich

 

Rok 2011

 1. Organizacja wewnętrzna domu i otoczenia w kulturze ceramiki wstęgowej rytej na terenie Polski.
 2. Recepcja wzorów rösseńskich na Niżu Polski
 3. Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Przegląd i problemy badawcze.
 4. Import i naśladownictwa kultury lateńskiej w starszym i młodszym okresie przedrzymskim na obszarze Polski.
 5. Nadzór archeologiczny w teorii i praktyce (na przykładzie woj. podkarpackiego).
 6. Żelazne siekierki z okresu halsztackiego na ziemiach Polski.
 7. Groby kobiet i mężczyzn w kulturze pomorskiej. Studium archeologiczno-antrpologiczne.
 8. Analiza przestrzenna i układ wewnętrzny na cmentarzyskach kultury pomorskiej.
 9. Osada i cmentarzysko kultury łużyckiej na stanowisku 2 w Białobrzegach w świetle badań.
 10. Klamry do pasa w kulturze łużyckiej i pomorskiej.
 11. Okres rzymski nad Dolnym Sanem. Studium osadniczo-kulturowe.
 12. Dr Kazimierz Moskwa i jego działania w zakresie badań, ochrony oraz popularyzacji archeologicznego dziedzictwa kulturalnego.
 13. Osadnictwo okresu rzymskiego na Pogórzu Rzeszowskim.
 14. Pochówki zwierzęce we wczesnym okresie epoki brązu na terenie Europy Środkowej.
 15. Groby osób w podeszłym wieku w kulturze przeworskiej, oksywskiej i wielbarskiej.
 16. Klamry w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
 17.  Przybory toaletowe w młodszym okresie przedrzymskim w kulturze przeworskiej i oksywskiej na terenie ziem polskich.
 18. Wyspecjalizowane gałęzie rzemiosła celtyckiego na ziemiach polskich na tle środkowoeuropejskm.
 19. Problem niezgodności archeologicznych wyznaczników płci w grobach z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich z ziem polskich.
 20. Budowle centralne na terenie Czech i Moraw.
 21. Zawichost wczesnośredniowieczny – osadnictwo i architektura.
 22. Arsenał na Zamku Tarnowskim w świetle badań archeologiczno-architektoniczny.
 23. Badania archeologiczno-architektoniczne nad najstarszą zabudową mieszczańską Zamościa.
 24. Wtórne użycie materiałów budowlanych z wczesnośredniowiecznych obiektów architektonicznych na obszarze Polski.
 25. Przedstawienia architektury na monetach średniowiecznych z terenów Polski i Czech.
 26. Archeologiczne znaleziska architektonicznego detalu przedromańskiego i romańskiego na terenie Polski.
 27. Stratygrafia i materiał zabytkowy z badań na zamku w Sanoku w latach 1962-1963.
 28. Zaginione kościoły Jarosławia : preliminaria badawcze.
 29. Stratygrafia i materiały zabytkowe z badań na Zamku Sobień w 1965 i 1966 roku.
 30. Etapy wznoszenia kompleksów klasztornych na ziemiach Polski w XI, XII i XIII wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 31. Wczesnośredniowieczne budowlane centralne na ziemiach polskich.
 32. Zespół architektury średniowiecznej w Wiślicy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 33. Przęśliki wczesnosłowiańskie z terenu Polski, Słowacji i Czech.
 34. Knotenringi z terenów środkowoeuropejskich Bojów.
 35. Zachowane oraz zrekonstruowane w całości naczynia wczesnosłowiańskie (VI – VII, VIII w.) z terenu Polski.

 

Rok 2010

 1. Zabytki krzemienne z stanowiska Maków 20 gmina Pietrowice Wielkie, województwo śląskie, na tle paleolitu Górnego Śląska.
 2. Struktura społeczna kultury pucharów dzwonowatych w Europie Środkowej.
 3. Kobieta w społecznościach wczesnoagrarnych.
 4. Sposoby użytkowania narzędzi krzemiennych przez holoceńskie grupy łowców-zbieraczy na przykładzie obozowiska mezolitycznego Otmuchów 28.
 5. Działalność muzeów południowo-wschodniej Polski w zakresie archeologii w latach 1975 – 1998.
 6. Wystawy stałe w polskich muzeach archeologicznych, porównanie pod merytorycznym, estetycznym i edukacyjnym.
 7. Chronologia i charakter infiltracji kultury jastorskiej na terenach ziem polskich.
 8. Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
 9. Idea skrzyni kamiennej jako forma grobu na terenie ziem polskich na tle środkowoeuropejskim w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
 10. Wyposażenie wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych na  terenie Śląska i Małopolski.
 11. Pobedim I – Hradistia. Wczesnośredniowieczne grodzisko nad Wagiem. Stan badań oraz próba syntezy.
 12. Zabudowa przywałowa grodów wczesnośredniowiecznych w południowe Polsce cz.I,cz.IIa, cz.IIb.
 13. Najstarsze klasztory na ziemiach Czech i Polski w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 14. Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie.
 15. Archeologia o początkach zamków w Polsce.

 

Rok  2009

 1. Kultura Świderska w Polsce południowo – wschodniej, w oparciu o badania autostradowe na st. Teliczka 5 i badania AZP.
 2. Materiały obsydianowi w kulturach wczesnoneolitycznych na terenie wschodniego Podkarpacia.
 3. Wyposażenie grobów kobiet w kulturach przeworskiej i wielbarskiej w dobie wczesnorzymskiej – studium porównawcze.
 4. Uzbrojenie ludności kultury pomorskiej – analiza źródłoznawcza i ikonograficzna.
 5. Obrządek kurhanowy kultury łużyckiej w Polsce.
 6. Wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich.
 7. Działalność muzeów Polski południowo-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem archeologii, w latach 1945 – 1975.
 8. Elementy baalberskie w grupie południowo – wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
 9. Bezkomorowe grobowce w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
 10. Recepcja wzorów południowych w grupie brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej na podstawie materiału ceramicznego ze Stawca, stanowisko 44, gmina Lubanie, województwo kujawsko-pomorskie.
 11. Geografia osadnictwa kultur neolitycznych w centralnej części Kotliny Sandomierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Płaskowyżu Kolbuszowskiego.
 12. Materiały i techniki budowlane wybranych obiektów architektury historycznej województwa Podkarpackiego.
 13. Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne. Założenia i problemy ekspozycyjne.
 14. Wczesnośredniowieczna architektura monumentalna Słowacji w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 15. Przedmioty żelazne ze stanowiska 1 w Gdańsku : Badania w latach 1948 – 1954.
 16. Dawne warownie i miejsca kultu pogańskiego w Polsce południowo-wschodniej w dorobku pisarskim Franciszka Kotuli.
 17. Wczesnośredniowieczne pochówki skandynawskie w Kijowie.
 18. Ornamentowanie krawędzi naczyń w starszych fazach wczesnego średniowiecza na terenie Polski południowej

 

Rok 2008

 1. Zaburzenia pochówku w kulturze mierzanowickiej.
 2. Domy neolityczne na ziemiach polskich. Forma, rozmiary, konstrukcja.
 3. Żarna, rozcieracze, płyty szlifierskie w neolicie na terenie południowo-wschodniej Polski.
 4. Monumentalne grobowce o charakterze megalitycznym w neolicie ziem polskich: ich miejsce w środowisku naturalnym i społecznym.
 5.  Osadnictwo neolityczne i z wczesnego okresu epoki brązu na Wysoczyźnie Kańczuckiej – dorzecze Mleczki.
 6. Polskie stanowiska kultury szeleckiej na tle ważniejszych stanowisk z Czech i Słowacji.
 7. Czworokątne obiekty przeworskie na ziemiach polskich.
 8. Czas trwania i rozplanowanie cmentarzysk kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim.
 9. Stan badań nad wczesnośredniowiecznym obrządkiem pogrzebowym w Małopolsce południowej.
 10. Stan badań nad osadnictwem otwartym we wczesnym średniowieczu w południowo-wschodniej Polsce.
 11. Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami oraz pojedynczymi znaleziskami pieniądza kruszcowego i pozakruszcowego w Małopolsce.
 12.  Materiały i techniki budowlane obiektów zabytkowych  Rzeszowa do roku 1800 na podstawie wybranych przykładów.
 13. Stan badań archeologicznych nad kościołami gotyckimi w Małopolsce.
 14. Średniowieczny Lublin w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 15. Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad średniowiecznymi umocnieniami murowanymi miast małopolskich.

 

Rok 2007

 1. Skarb“ zapinek bułgarskich – kolekcja Mirosława Kruszyńskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
 2.   Bransolety drucikowate „ Wellenförmige” w kulturze wielbarskiej – geneza chronologia i rozprzestrzenienie.
 3. Klasyfikacja i zróżnicowanie pokryw popielnic twarzowych kultury pomorskiej.
 4. Klasyfikacja porównawcza ornamentyki kultury przeworskiej i oksywskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
 5. Groby bezpopielnicowy w kulturze pomorskiej w kontekście kultury przeworskiej.
 6.  Znaleziska broni celtyckiej z terenu ziem Polski na tle materiałów środkowoeuropejskich. 
 7. Stare i nowe formy edukacji archeologicznej.
 8. Kultura kusztanowicka – stan badań i główne problemy badawcze.
 9. Obrządek pogrzebowy ludności kultury ceramiki sznurowej na podstawie badań kurhanów w dorzeczu Górnej Wisły, Bugu i Dniestru.
 10. Wzajemne wpływy i oddziaływania na siebie kultury ceramiki sznurowej i kultury trypolskiej.
 11. Środowisko naturalne a gospodarka neolityczna w dorzeczu Wisły i Górnego Dniestru w świetle dotychczasowych wyników badań interdyscyplinarnych, na podstawie wybranych przykładów.
 12. Znaki Garncarskie na dnach naczyń wczesnośredniowiecznych w południowej Małopolsce.