Prace Magisterskie (kierunek Archeologia)

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych  Instytucie Archeologii UR

 Rok 2018

 1. Jakub Pałys, Pracownie krzemieniarskie i dystrybucja surowców w schyłkowym paleolicie w dorzeczu Wisły
 2. Zuzanna Opielowska-Nowak, Importy rzymskie i prowincjonalnorzymskie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim
 3. Krzysztof Szydełko, Historia i stan badań archeologicznych stanowisk średniowiecznych w południowo-wschodniej Polsce w świetle Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w latach 1961-2017

Rok 2017

 1. Adrianna Raczak, Dystrybucja surowca i przedmiotów obsydianowych wśród społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej na wschodnim Podkarpaciu. Aspekty ekonomiczne i społeczne
 2. Wojciech Stącel, Szpile hakowe w młodszym okresie przedrzymskim, okresie rzymskim oraz w okresie wędrówek ludów na ziemiach polskich
 3. Alicja Piernikarczyk, Ozdoby obręczowe kultury lateńskiej z ziem polskich na tle środkowoeuropejskim.
 4. Beata Kuźniarowska, Żywność słowiańska w świetle badań archeologicznych i etnograficznych a współczesne jej zastosowanie

 

Rok 2016

 1. Katarzyna Aleksandra Haracz, Kuchnia staropolska w świetle badań archeologicznych
 2. Jakub Zyzak, Osadnictwo na terenie Kotliny Żywieckiej do 1500 roku w świetle źródeł archeologicznych i historycznych
 3. Jakub Guzik, Badania archeologiczne nieistniejących wsi łemkowskich na terenie Beskidu Niskiego. Zarys problematyki i perspektywy badawcze.
 4. Sylwia Juś, Kościół św. Katarzyny i dawny Klasztor Reformatów w Zamościu w świetle badań archeologicznych. Tom 1-2
 5. Klaudia Karpińska, Uzbrojenie z IX-XI wieku z terenu północno-zachodniej Polski w kontekście wodnym
 6. Elżbieta Sieradzka, Kontekst stylistyczny grupy wschodniej kultury amfor kulistych
 7. Katarzyna Skowron, Obrządek pogrzebowy kultury wysockiej w kontekście kręgu kultur pól popielnicowych
 8. Marcin Szpila, Metalowe zabytki emaliowane w kręgu kultur bałtyjskich w okresie rzymskich
 9. Michał Jabłkowski, Osadnictwo pradziejowe w południowej części doliny Dolnej Wisłoki
 10. Patrycja Pyrek, Uwarunkowania osadnictwa schyłkowopaleolitycznego na terenach Wielkopolski w świetle analiz GIS
 11. Karolina Szpunar, Ogniska na stanowiskach kultury magdaleńskiej z obszaru wschodniej części Europy Środkowej

 

Rok 2015

 1. Marcin Gradowski, Pałac w Boguchwale w świetle badań historycznych i archeologicznych
 2.  Jacek Kiszczak, Dzieje Krasnegostawu w średniowieczu u nowożytności w świetle źródeł historycznych i archeologicznych. Tom 1: Tekst; Tom 2-3:Katalog
 3. Mateusz Kalita, Krzemieniarstwo społeczności kultury trzcinieckiej w świetle wybranych stanowisk w Polsce
 4. Artur Gawle, Ozdoby w episznurowym przykarpackim kręgu kulturowym we wczesnej epoce brązu
 5. Anna Stańko, Struktury społeczne w kulturze amfor kulistych na terenie Małopolski
 6. Sylwia Kozioł, Gospodarka kultury amfor kulistych w Polsce południowo-wschodniej
 7. Michał Głowacz, Gospodarka kultury ceramiki sznurowej w Małopolsce
 8. Klaudia Hajduk, Wczesnośredniowieczne grodzisko w Wybrzeżu, pow. Przemyśl
 9. Bogusław Ścibior, Stan badań archeologicznych nad wczesnym i późnym średniowieczem w dolinie rzeki Wielopolki i jej dorzecza
 10. Jadwiga Kwoka, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu architektury sakralnej Sandomierza
 11. Joanna Nastaj, Mistrz i uczeń. Józef Kostrzewski i Tadeusz Malinowski jako badacze kultury pomorskiej
 12. Dmytro Verteletski, Kultura trypolska na Wyżynie Wołyńskiej

 

Rok 2014

 1. Katarzyna Kicińska, Znaleziska obsydianów oraz ceramiki bukowogórskiej w kulturze KCWR jako wyraz transkarpakich kontaktów interkulturowych
 2. Joanna Ilnicka, Przedstawienia zoomorficzne z okresu środkowego i późnego neolitu na ziemiach polskich
 3. Paulina Murias,  Przedstawienia antropomorficzne w neolicie ziem polskich
 4. Paweł Płonka, Lateńska enklawa osadnicza w dorzeczu Sanu
 5. Mateusz Czyż, Wczesnołużyckie groby szkieletowe na terenie Polski
 6. Dominik Kurek, Profesor Józef Kostrzewski jako badacz i popularyzator kultury łużyckiej
 7. Rafał Radłowski, Kurhanowy obrządek pogrzebowy w łużycko-pomorskim kręgu kulturowym. Studium porównawcze
 8. Michał Pietrzniak, Sztylety i berła- analiza ich funkcji i rozkładu przestrzennego na terenie Polski
 9. Katarzyna Oryszczak, Zdobione taśmy brązowe na terenie Europy Środkowej w epoce brązu
 10. Agnieszka Ziarko, Problem „wyrabowanych” grobów szkieletowych w kulturach wczesnobrązowych w Środkowej Europie
 11. Angelika Godzień, Archeologia sądowa. Zarys problematyki
 12. Krzysztof Lorenc, Gospodarka społeczności mezolitycznych w świetle źródeł   palinologicznych
 13. Dorota Nabiałek, Obraz sacrum i profanum w kulturze pucharów lejkowatych
 14. Paweł Kocańda, Materiał zabytkowy i stratygrafia z zamku górnego i średniego w Czorsztynie z lat 1965-1997
 15. Łukasz Majka, Symboliczne przedstawienie broni na monetach z terenu Polski i Czech w X-XIII wieku
 16. Karolina Krasińska, Stan badań archeologiczno-konserwatorskich kościołów gotyckich na Podkarpaciu
 17. Ewelina Bełz, Zróżnicowanie kobiecego stroju celtyckiego na ziemiach polskich
 18. Cornelia Chiosea, Sztuka szkutnicza Celtów od IV w. p.n.e. do IV w. n.e.
 19. Justyna Warowna, Groby dziecięce w kulturze przeworskiej

Rok 2013

 1. Olga Wojnowska, Kompleks grawecki w Europie Środkowej
 2. Kamil Karski, Eschatologia społeczności badeńskich
 3. Grzegorz Pruc, Obrządek pogrzebowy kultury trzcinieckiej w Polsce
 4. Katarzyna Kuczara, Związki człowieka z kosmosem w epoce brązu w Europie w świetle wybranych źródeł archeologicznych
 5. Łukasz Stryczek, Groby w kloszu w kulturze przeworskiej
 6. Marta Wójcik, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Ciechanowa I i Łęczycy II/ Goszczynna/Sierpowa II
 7. Kornel Bukowiec, Wczesnośredniowieczne naczynia z wklęsłymi odciskami osi koła garncarskiego z terenu Małopolski i Śląska
 8. Justyna Szwedo, Przedmioty z kości i poroża z terenów środkowoeuropejskich Bojów
 9. Tomasz Mazecki, Badania i nadzory archeologiczne przy obiektach poklasztornych franciszkanek klarysek na Starym Mieście w Zamościu
 10. Marta Mazecka, Rynek Wodny w Zamościu w świetle badań archeologicznych

 

Rok 2012

 1. Damian Cwykiel, Monety rzymskie na terenie Polski południowo-wschodniej w porównaniu z terenami Ukrainy i Słowacji
 2. Jakub Czaja, Sztuka halsztacka a sztuka scytyjska
 3. Maciej Wdowik, Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej na ziemiach Polski. Badania w latach 1971-2012
 4. Wojciech Rajpold, Przemiany osadnicze nad środkową Wisłą w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza
 5. Janusz Kowalski – Bilokrylyy, Chronologia grupy zachodniopodolskiej kultury scytyjskiej
 6. Karol Szajewski, Szczątki zwierzęce w grobach kultury wielbarskiej
 7. Tomasz Sałek, Groby komorowe kultury łużyckiej na terenie Polski
 8. Łukasz Śpiewla,  Pozostałości pożarów konstrukcji obronnych na grodziskach wczesnośredniowiecznych z VIII – X wieku na prawobrzeżu górnej Wisły
 9. Barbara Krzywonos, Kościoły jednonawowe w X-XII wieku na terenie ziemi polskich
 10. Iwona Koszałka, Wczesnomiejska architektura mieszkalna w Pradze, Wrocławiu i Krakowie: próba charakterystyki w świetle wyników badań archeologiczno – architektonicznych
 11. Walter Wójtowicz, Fortyfikacje zamku i miasta Biecza w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
 12. Paulina Gorazd, Średniowieczny obiekt mieszkalno-obronny w obrębie zamku w Baranowie Sandomierskim na tle budownictwa rezydencjonalno-obronnego Polski południowo-wschodniej
 13. Cyprian Biernat, Podziemne trasy turystyczne Rzeszowa, Jarosławia i Sandomierza jako przykłady ekspozycji archeologiczno-architektonicznych
 14. Magdalena Woźniak, Poziomy użytkowe (czyli posadzki budowli wczesnośredniowiecznych na obszarze Polski – wybrane przykłady
 15. Marcin Synus, Średniowieczna architektura sakralna Wrocławia w świetle badań architektoniczno-archeologicznych
 16. Piotr Alagierski, Ochrona zabytków archeologicznych w Polsce. Aspekty prawne i konserwatorskie
 17. Aleksandra Pieniążek, Grabieże grobów w epoce żelaza na ziemiach polskich

 

Rok 2011

 1. Patrycja Polak, Organizacja wewnętrzna domu i otoczenia w kulturze ceramiki wstęgowej rytej na terenie Polski.
 2. Aleksandra Sznajdrowska, Recepcja wzorów rösseńskich na Niżu Polski
 3. Michał Giza, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Przegląd i problemy badawcze.
 4. Maciej Maciejowski, Import i naśladownictwa kultury lateńskiej w starszym i młodszym okresie przedrzymskim na obszarze Polski.
 5. Karol Leś, Nadzór archeologiczny w teorii i praktyce (na przykładzie woj. podkarpackiego).
 6. Adrian Piątek, Żelazne siekierki z okresu halsztackiego na ziemiach Polski.
 7. Kamila Szajer, Groby kobiet i mężczyzn w kulturze pomorskiej. Studium archeologiczno-antrpologiczne.
 8. Aneta Sikora, Analiza przestrzenna i układ wewnętrzny na cmentarzyskach kultury pomorskiej.
 9. Leszek Strzyżowski, Osada i cmentarzysko kultury łużyckiej na stanowisku 2 w Białobrzegach w świetle badań.
 10. Marcin Kowalczyk, Klamry do pasa w kulturze łużyckiej i pomorskiej.
 11. Andrzej Lach, Okres rzymski nad Dolnym Sanem. Studium osadniczo-kulturowe.
 12. Jacek Maziarz, Dr Kazimierz Moskwa i jego działania w zakresie badań, ochrony oraz popularyzacji archeologicznego dziedzictwa kulturalnego.
 13. Ilona Bączalska, Osadnictwo okresu rzymskiego na Pogórzu Rzeszowskim.
 14. Barbara Kołodziej, Pochówki zwierzęce we wczesnym okresie epoki brązu na terenie Europy Środkowej.
 15. Dominika Kulikowska, Groby osób w podeszłym wieku w kulturze przeworskiej, oksywskiej i wielbarskiej.
 16. Ewelina Czopkoń, Klamry w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
 17. Adrianna Cysarz, Przybory toaletowe w młodszym okresie przedrzymskim w kulturze przeworskiej i oksywskiej na terenie ziem polskich.
 18. Grzegorz Podczaszy, Wyspecjalizowane gałęzie rzemiosła celtyckiego na ziemiach polskich na tle środkowoeuropejskm.
 19. Edyta Myśliwy, Problem niezgodności archeologicznych wyznaczników płci w grobach z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich z ziem polskich.
 20. Judyta Nawrot, Budowle centralne na terenie Czech i Moraw.
 21. Anna Orłowska-Synus, Zawichost wczesnośredniowieczny – osadnictwo i architektura.
 22. Krystian Żarów, Arsenał na Zamku Tarnowskim w świetle badań archeologiczno-architektoniczny.
 23. Łukasz Wyszyński, Badania archeologiczno-architektoniczne nad najstarszą zabudową mieszczańską Zamościa.
 24. Katarzyna Kucharska, Wtórne użycie materiałów budowlanych z wczesnośredniowiecznych obiektów architektonicznych na obszarze Polski.
 25. Małgorzata Stolarska, Przedstawienia architektury na monetach średniowiecznych z terenów Polski i Czech.
 26. Katarzyna Słabosz, Archeologiczne znaleziska architektonicznego detalu przedromańskiego i romańskiego na terenie Polski.
 27. Reptak, Elżbieta, Stratygrafia i materiał zabytkowy z badań na zamku w Sanoku w latach 1962-1963.
 28. Magdalena Biernat, Zaginione kościoły Jarosławia : preliminaria badawcze.
 29. Robert Tomasz Chlewicki, Stratygrafia i materiały zabytkowe z badań na Zamku Sobień w 1965 i 1966 roku.
 30. Magdalena Pałac, Etapy wznoszenia kompleksów klasztornych na ziemiach Polski w XI, XII i XIII wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 31. Grzegorz Pacanowski, Wczesnośredniowieczne budowlane centralne na ziemiach polskich.
 32. Paweł Poziomkowski, Zespół architektury średniowiecznej w Wiślicy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 33. Barbara Zasadni, Przęśliki wczesnosłowiańskie z terenu Polski, Słowacji i Czech.
 34. Orszak Monika, Knotenringi z terenów środkowoeuropejskich Bojów.
 35. Agnieszka Ochalik, Zachowane oraz zrekonstruowane w całości naczynia wczesnosłowiańskie (VI – VII, VIII w.) z terenu Polski.

 

Rok 2010

 1. Adam Nowak, Zabytki krzemienne z stanowiska Maków 20 gmina Pietrowice Wielkie, województwo śląskie, na tle paleolitu Górnego Śląska.
 2. Joanna Nowak, Struktura społeczna kultury pucharów dzwonowatych w Europie Środkowej.
 3. Patrycja Skowron, Kobieta w społecznościach wczesnoagrarnych.
 4. Damian Wolski, Sposoby użytkowania narzędzi krzemiennych przez holoceńskie grupy łowców-zbieraczy na przykładzie obozowiska mezolitycznego Otmuchów 28.
 5. Malwina Żyłka, Działalność muzeów południowo-wschodniej Polski w zakresie archeologii w latach 1975 – 1998.
 6. Justyna Torba, Wystawy stałe w polskich muzeach archeologicznych, porównanie pod merytorycznym, estetycznym i edukacyjnym.
 7. Mateusz Kłosowicz, Chronologia i charakter infiltracji kultury jastorskiej na terenach ziem polskich.
 8. Marcin Burchardt, Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
 9. Joanna Adamik, Idea skrzyni kamiennej jako forma grobu na terenie ziem polskich na tle środkowoeuropejskim w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
 10. Karolina Roszniowska, Wyposażenie wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych na  terenie Śląska i Małopolski.
 11. Przemysław Polakiewicz, Pobedim I – Hradistia. Wczesnośredniowieczne grodzisko nad Wagiem. Stan badań oraz próba syntezy.
 12. Patrycja Jabłońska, Zabudowa przywałowa grodów wczesnośredniowiecznych w południowe Polsce cz.I,cz.IIa, cz.IIb.
 13. Katarzyna Stępień, Najstarsze klasztory na ziemiach Czech i Polski w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 14. Anna Palcowska, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie.
 15. Łukasz Barć, Archeologia o początkach zamków w Polsce.

 

Rok  2009

 1. Agnieszka Kubicka, Kultura Świderska w Polsce południowo – wschodniej, w oparciu o badania autostradowe na st. Teliczka 5 i badania AZP.
 2. Rafał Janicki, Materiały obsydianowi w kulturach wczesnoneolitycznych na terenie wschodniego Podkarpacia.
 3. Tomasz Trześniowski, Wyposażenie grobów kobiet w kulturach przeworskiej i wielbarskiej w dobie wczesnorzymskiej – studium porównawcze.
 4. Michał Przybycień, Uzbrojenie ludności kultury pomorskiej – analiza źródłoznawcza i ikonograficzna.
 5. Anna Skotniczy, Obrządek kurhanowy kultury łużyckiej w Polsce.
 6. Wioleta Cynkiel – Pasterkiewicz, Wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich.
 7. Ewelina Ocadryga, Działalność muzeów Polski południowo-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem archeologii, w latach 1945 – 1975.
 8. Paweł Rząsa , Elementy baalberskie w grupie południowo – wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
 9. Dariusz Król, Bezkomorowe grobowce w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
 10. Agnieszka Dzierżanowska, Recepcja wzorów południowych w grupie brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej na podstawie materiału ceramicznego ze Stawca, stanowisko 44, gmina Lubanie, województwo kujawsko-pomorskie.
 11. Jakub Karol Rogoziński, Geografia osadnictwa kultur neolitycznych w centralnej części Kotliny Sandomierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Płaskowyżu Kolbuszowskiego.
 12. Wojciech Marciniak, Materiały i techniki budowlane wybranych obiektów architektury historycznej województwa Podkarpackiego.
 13. Ewelina Krajewska, Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne. Założenia i problemy ekspozycyjne.
 14. Łukasz Sławik, Wczesnośredniowieczna architektura monumentalna Słowacji w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 15. Katarzyna Ryniak, Przedmioty żelazne ze stanowiska 1 w Gdańsku : Badania w latach 1948 – 1954.
 16. Gabriela Majsterkiewicz, Dawne warownie i miejsca kultu pogańskiego w Polsce południowo-wschodniej w dorobku pisarskim Franciszka Kotuli.
 17. Edyta Marek, Wczesnośredniowieczne pochówki skandynawskie w Kijowie.
 18. Małgorzata Gruszka , Ornamentowanie krawędzi naczyń w starszych fazach wczesnego średniowiecza na terenie Polski południowej

 

Rok 2008

 1. Piotr Kaliński, Zaburzenia pochówku w kulturze mierzanowickiej.
 2. Krystian Kozicki, Domy neolityczne na ziemiach polskich. Forma, rozmiary, konstrukcja.
 3. Jakub Szafrański, Żarna, rozcieracze, płyty szlifierskie w neolicie na terenie południowo-wschodniej Polski.
 4. Mateusz Skwara, Monumentalne grobowce o charakterze megalitycznym w neolicie ziem polskich: ich miejsce w środowisku naturalnym i społecznym.
 5. Paweł Leńczyk , Osadnictwo neolityczne i z wczesnego okresu epoki brązu na Wysoczyźnie Kańczuckiej – dorzecze Mleczki.
 6. Grzegorz Płoskoń, Polskie stanowiska kultury szeleckiej na tle ważniejszych stanowisk z Czech i Słowacji.
 7. Agnieszka Kalińska, Czworokątne obiekty przeworskie na ziemiach polskich.
 8. Tomasz Tokarczyk, Czas trwania i rozplanowanie cmentarzysk kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim.
 9. Maria Jaworska, Stan badań nad wczesnośredniowiecznym obrządkiem pogrzebowym w Małopolsce południowej.
 10. Sebastian Malejki, Stan badań nad osadnictwem otwartym we wczesnym średniowieczu w południowo-wschodniej Polsce.
 11. Aleksandra Stodółka, Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami oraz pojedynczymi znaleziskami pieniądza kruszcowego i pozakruszcowego w Małopolsce.
 12. Michał Zajdel, Materiały i techniki budowlane obiektów zabytkowych  Rzeszowa do roku 1800 na podstawie wybranych przykładów.
 13. Marcin Jędrzejewski, Stan badań archeologicznych nad kościołami gotyckimi w Małopolsce.
 14. Magdalena Rzucek, Średniowieczny Lublin w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 15. Marzena Nowak, Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad średniowiecznymi umocnieniami murowanymi miast małopolskich.

 

Rok 2007

 1. Marta Buczek, „Skarb“ zapinek bułgarskich – kolekcja Mirosława Kruszyńskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
 2.  Anna Mucha, Bransolety drucikowate „ Wellenförmige” w kulturze wielbarskiej – geneza chronologia i rozprzestrzenienie.
 3. Anna Prajsnar, Klasyfikacja i zróżnicowanie pokryw popielnic twarzowych kultury pomorskiej.
 4. Alicja Sierpińska, Klasyfikacja porównawcza ornamentyki kultury przeworskiej i oksywskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
 5. Piotr Żala, Groby bezpopielnicowy w kulturze pomorskiej w kontekście kultury przeworskiej.
 6. Piotr Kieca, Znaleziska broni celtyckiej z terenu ziem Polski na tle materiałów środkowoeuropejskich. 
 7. Łukasz Dzik, Stare i nowe formy edukacji archeologicznej.
 8. Sylwester Hoń, Kultura kusztanowicka – stan badań i główne problemy badawcze.
 9. Arkadiusz Arendowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury ceramiki sznurowej na podstawie badań kurhanów w dorzeczu Górnej Wisły, Bugu i Dniestru.
 10. Barbara Jarosińska, Wzajemne wpływy i oddziaływania na siebie kultury ceramiki sznurowej i kultury trypolskiej.
 11. Katarzyna Siuta, Środowisko naturalne a gospodarka neolityczna w dorzeczu Wisły i Górnego Dniestru w świetle dotychczasowych wyników badań interdyscyplinarnych, na podstawie wybranych przykładów.
 12. Bartłomiej Stawarz, Znaki Garncarskie na dnach naczyń wczesnośredniowiecznych w południowej Małopolsce.