Prace Magisterskie

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2004 roku.

Prof. Jan Machnik

 1. Bogu­sław Dec, Geo­grafia osad­nictwa kul­tury trzci­niec­kiej w południowo-wschodniej Polsce.
 2. Dębiec Maciej, Osada kul­tury cera­miki wstę­gowej rytej na sta­no­wisku Łańcut 3 ( badania z roku 1987 oraz 1989 ).
 3. Krzysztof Słowik, Krze­mie­niar­stwo kul­tury cera­miki sznu­rowej w Polsce południowo-wschodniej.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Joanna Ligoda, Osada grupy tar­no­brze­skiej na sta­no­wisku nr 6 w Czarnej, pow. Łańcut.
 2. Anna Lasota , Baranów San­do­mierski, stan. 1 – osada z wcze­snego okresu rzym­skiego w kon­tek­ście pro­ble­ma­tyki osad­ni­czej i stanu roz­po­znania osad kul­tury prze­wor­skiej w Polsce południowo-wschodniej.
 3. Agnieszka Karnas, Tryńcza, st. 1 cmen­ta­rzysko grupy tar­no­brze­skiej i osada kul­tury przeworskiej.
 4. Monika Siek, Stan badań nad kul­turą wysocką.
 5. Piotr Szmyd, Sta­no­wisko nr 3 w Niepli, gm. Jasło na tle osad­nictwa z wcze­snej epoki żelaza w obrębie Garbu Warzyc­kiego i Garbu Gogołowskiego.
 6. Anna Oko­niewska, Żelazne zabytki w gro­bach kul­tury pomor­skiej na terenie Polski.
 7. Mag­da­lena Wilk, Póź­no­rzym­skie naczynia zaso­bowe ( w typie Kra­sen­ge­fässe ) na obszarze południowo-wschodniej Polski.
 8. Kata­rzyna Try­bała, Cmen­ta­rzysko grupy tar­no­brze­skiej na sta­no­wisku 2 w Tarnobrzegu-Mokrzyszowie.

 

Prof. Andrzej Kokowski

 1. Iwona Flor­kie­wicz, Ele­menty dackie w kul­turze prze­wor­skiej we wcze­snym okresie rzymskim.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Kata­rzyna Łojowska, Wcze­sno­śre­dnio­wieczna cera­mika z gro­dziska „Horo­dyszcze” w Trepczy koło Sanoka.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Monika Bober, Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad archi­tek­turą wcze­sno­śre­dnio­wieczną Kra­kowa i Małopolski.
 2. Miro­sław Mazurek, XIII-wieczne zamki muro­wane pół­nocy Polski w świetle badań archeologicznych.
 3. Ber­na­deta Rusin, Stan badań arche­olo­gicz­nych nad wcze­sno­śre­dnio­wieczną archi­tek­turą Wielkopolski.
 4. Mag­da­lena Wala­szek, Stan badań arche­olo­gicz­nych nad wcze­sno­śre­dnio­wieczną archi­tek­turą Śląska.

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2005 roku.

Prof. Jan Machnik

 1. Guzek Krzysztof, Geo­grafia osad­nicza kul­tury mie­rza­no­wic­kiej na terenie Kotliny Sandomierskiej.
 2. Alicja Owsiak-Józefczyk, Spo­łe­czeń­stwo kul­tury cera­miki sznu­rowej w Polsce południowo-wschodniej w świetle obrządku pogrzebowego.
 3. Woj­ciech Paster­kie­wicz, Kul­tura pucharów lej­ko­wa­tych w prawym dorzeczu Sanu i w dorzeczu gór­nego Dniestru.
 4. Agnieszka Rolek, Spo­łe­czeń­stwo kul­tury cera­miki wstę­gowej rytej, kłutej, lubelsko-wołyńskiej cera­miki malo­wanej i cyklu lendzielsko-polgarskiego na terenie Polski w świetle obrządku pogrzebowego.
 5. Kata­rzyna Cze­piel, Tra­dycje kul­tury cera­miki sznu­rowej w naj­star­szych fazach kul­tury mierzanowickiej.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Monika Buszta, Brą­zowe i żelazne ozdoby z tarczką spi­ralną z terenu grupy tarnobrzeskiej.
 2. Ewa Kędzierska, Osady kul­tury prze­wor­skiej stan badań i pro­blemy badawcze.
 3. Grze­gorz Mły­narski, Zróż­ni­co­wanie składu gatun­ko­wego kości zwie­rzę­cych ze sta­no­wisk osad­ni­czych i sepul­kral­nych kul­tury przeworskiej.
 4. Dariusz Nie­masik, Mili­taria z młod­szej epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza z Polski pdn – wsch .
 5. Łukasz Nie­miec, Brą­zowe i żelazne szpile z główką skle­paną i zwi­niętą w uszko w grupie tarnobrzeskiej.
 6. Anna Pawelec, Prze­miany osad­nicze nad dolnym Sanem od III okresu epoki brązu do wcze­snej epoki żelaza.
 7. Mag­da­lena Polak-Rębisz, Kul­tura trzci­niecka nad dolnym Wisłokiem.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Sylwia Cygan, Wcze­sno­sło­wiań­skie pół­zie­mianki kwa­dra­towe na terenie Polski, Czech, Sło­wacji i wschod­nich Niemiec.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Joanna Pil­szyk, Stan badań arche­olo­gicz­nych nad wcze­sno­śre­dnio­wieczną archi­tek­turą muro­waną na Mazowszu i Pomorzu.
 2. Marek Woło­szyn, Stra­ty­grafia kul­tu­rowa w rejonie Romań­skiego Pala­tium Ksią­żę­cego na Wawelu.

 

Prof. Irena Kutyłowska

 1. Monika Bober, Stan badań nad póź­no­śre­dnio­wieczną i nowo­żytną cera­miką naczy­niową z woje­wództwa pod­kar­pac­kiego w oparciu o mate­riały publikowane.
 2. Ewa Szczęch, Stan badań nad kaflami z woje­wództwa pod­kar­pac­kiego w oparciu o publi­ko­wane mate­riały źródłowe.

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2006 roku.

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Pau­lina Pan­kie­wicz, Kobieta i męż­czyzna w kul­turze amfor kulistych.
 2. Maciej Wawrz­czak, Osad­nictwo mezo­li­tyczne na terenie Kotliny Sandomierskiej.
 3. Diana Jaku­bowska , Orga­ni­zacja wewnętrzna osad w kul­turze pucharów lejkowatych.
 4. Prze­my­sław Kośmider, Kobieta i męż­czyzna w kul­turze pucharów lej­ko­wa­tych na pod­stawie obrządku pogrzebowego.
 5. Sabina Tokar­czyk, Zróż­ni­co­wanie sta­no­wisk środ­ko­wo­pa­le­oli­tycz­nych na terenie Polski i ziem sąsiednich.

 

Prof. Irena Kutyłowska

 1. Anna Bajda, Stan roz­po­znania kafli miasta Rze­szowa.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Marcin Fic, For­ty­fi­kacje muro­wane na Wawelu od XII do końca XIX w. w świetle badań architektoniczno-archeologicznych.
 2. Łukasz Klimek, Klasz­tory Prze­myśla w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 3. Kry­styna Gor­czyca, Mate­riały i tech­niki budow­lane wybra­nych zabytków wcze­sno­śre­dnio­wiecznej archi­tek­tury monu­men­talnej w Polsce.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Karo­lina Miazga, Rola cia­ło­pa­lenia na biry­tu­al­nych cmen­ta­rzy­skach grupy górnośląsko-małopolskiej kul­tury łużyc­kiej.

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2007 roku.

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Marta Buczek, „Skarb“ zapinek buł­gar­skich – kolekcja Miro­sława Kru­szyń­skiego w zbio­rach Muzeum Naro­do­wego w Krakowie.
 2. Anna Mucha, Bran­so­lety dru­ci­ko­wate „ Wel­len­för­mige” w kul­turze wiel­bar­skiej – geneza chro­no­logia i rozprzestrzenienie.
 3. Anna Praj­snar, Kla­sy­fi­kacja i zróż­ni­co­wanie pokryw popielnic twa­rzo­wych kul­tury pomorskiej.
 4. Alicja Sier­pińska, Kla­sy­fi­kacja porów­nawcza orna­men­tyki kul­tury prze­wor­skiej i oksyw­skiej w młod­szym okresie przedrzymskim.
 5. Piotr Żala, Groby bez­po­piel­ni­cowy w kul­turze pomor­skiej w kon­tek­ście kul­tury przeworskiej.
 6. Piotr Kieca, Zna­le­ziska broni cel­tyc­kiej z terenu ziem Polski na tle mate­riałów środkowoeuropejskich.
 7. Łukasz Dzik, Stare i nowe formy edu­kacji archeologicznej.

 

Prof. Jan Machnik

 1. Arka­diusz Aren­dowski, Obrządek pogrze­bowy lud­ności kul­tury cera­miki sznu­rowej na pod­stawie badań kur­hanów w dorzeczu Górnej Wisły, Bugu i Dniestru.
 2. Bar­bara Jaro­sińska, Wza­jemne wpływy i oddzia­ły­wania na siebie kul­tury cera­miki sznu­rowej i kul­tury try­pol­skiej.
 3. Kata­rzyna Siuta, Środo­wisko natu­ralne a gospo­darka neo­li­tyczna w dorzeczu Wisły i Gór­nego Dnie­stru w świetle dotych­cza­so­wych wyników badań inter­dy­scy­pli­nar­nych, na pod­stawie wybra­nych przykładów.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Bar­tło­miej Sta­warz, Znaki Garn­car­skie na dnach naczyń wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych w połu­dniowej Małopolsce.

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2008 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Piotr Kaliński, Zabu­rzenia pochówku w kul­turze mierzanowickiej.
 2. Kry­stian Kozicki, Domy neo­li­tyczne na zie­miach pol­skich. Forma, roz­miary, konstrukcja.
 3. Jakub Sza­frański, Żarna, roz­cie­racze, płyty szli­fier­skie w neo­licie na terenie południowo-wschodniej Polski.
 4. Mateusz Skwara,Monu­men­talne gro­bowce o cha­rak­terze mega­li­tycznym w neo­licie ziem pol­skich: ich miejsce w środo­wisku natu­ralnym i społecznym.
 5. Paweł Leń­czyk , Osad­nictwo neo­li­tyczne i z wcze­snego okresu epoki brązu na Wyso­czyźnie Kań­czuc­kiej – dorzecze Mleczki.

 

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Grze­gorz Pło­skoń, Pol­skie sta­no­wiska kul­tury sze­lec­kiej na tle waż­niej­szych sta­no­wisk z Czech i Słowacji.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Agnieszka Kalińska, Czwo­ro­kątne obiekty prze­wor­skie na zie­miach polskich.
 2. Syl­we­ster Hoń, Kul­tura kusz­ta­no­wicka – stan badań i główne pro­blemy badawcze.
 3. Tomasz Tokar­czyk, Czas trwania i roz­pla­no­wanie cmen­ta­rzysk kul­tury prze­wor­skiej w młod­szym okresie prze­drzym­skim i okresie rzymskim.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Maria Jaworska, Stan badań nad wcze­sno­śre­dnio­wiecznym obrząd­kiem pogrze­bowym w Mało­polsce południowej.
 2. Seba­stian Malejki, Stan badań nad osad­nic­twem otwartym we wcze­snym średnio­wieczu w południowo-wschodniej Polsce.
 3. Alek­sandra Sto­dółka, Stan badań nad wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nymi skar­bami oraz poje­dyn­czymi zna­le­zi­skami pie­niądza krusz­co­wego i poza­krusz­co­wego w Małopolsce.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Michał Zajdel, Mate­riały i tech­niki budow­lane obiektów zabyt­ko­wych Rze­szowa do roku 1800 na pod­stawie wybra­nych przykładów.
 2. Marcin Jędrze­jewski, Stan badań arche­olo­gicz­nych nad kościo­łami gotyc­kimi w Małopolsce.
 3. Mag­da­lena Rzucek, Średnio­wieczny Lublin w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 4. Marzena Nowak, Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad średnio­wiecz­nymi umoc­nie­niami muro­wa­nymi miast małopolskich.

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2009 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Agnieszka Kubicka, Kul­tura Świderska w Polsce połu­dniowo – wschod­niej, w oparciu o badania auto­stra­dowe na st. Teliczka 5 i badania AZP.

 

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Rafał Janicki, Mate­riały obsy­dia­nowi w kul­tu­rach wcze­sno­ne­oli­tycz­nych na terenie wschod­niego Podkarpacia.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Tomasz Trze­śniowski, Wypo­sa­żenie grobów kobiet w kul­tu­rach prze­wor­skiej i wiel­bar­skiej w dobie wcze­sno­rzym­skiej – stu­dium porównawcze.
 2. Michał Przy­by­cień, Uzbro­jenie lud­ności kul­tury pomor­skiej – ana­liza źródło­znawcza i ikonograficzna.
 3. Anna Skot­niczy, Obrządek kur­ha­nowy kul­tury łużyc­kiej w Polsce.
 4. Wio­leta Cyn­kiel – Paster­kie­wicz, Wczesna epoka żelaza w Kar­pa­tach polskich.
 5. Ewe­lina Oca­dryga, Dzia­łal­ność muzeów Polski południowo-wschodniej ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem arche­ologii, w latach 1945 – 1975.

 

Prof. Sła­womir Kadrow

 1. Paweł Rząsa , Ele­menty baal­ber­skie w grupie połu­dniowo – wschod­niej kul­tury pucharów lejkowatych.

 

Prof. Mał­go­rzata Rybicka

 1. Dariusz Król, Bez­ko­mo­rowe gro­bowce w grupie południowo-wschodniej kul­tury pucharów lejkowatych.
 2. Agnieszka Dzier­ża­nowska, Recepcja wzorów połu­dnio­wych w grupie brzesko-kujawskiej kul­tury len­dziel­skiej na pod­stawie mate­riału cera­micz­nego ze Stawca, sta­no­wisko 44, gmina Lubanie, woje­wództwo kujawsko-pomorskie.
 3. Jakub Karol Rogo­ziński, Geo­grafia osad­nictwa kultur neo­li­tycz­nych w cen­tralnej części Kotliny San­do­mier­skiej, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem Pła­sko­wyżu Kolbuszowskiego.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Woj­ciech Mar­ci­niak, Mate­riały i tech­niki budow­lane wybra­nych obiektów archi­tek­tury histo­rycznej woje­wództwa Podkarpackiego.
 2. Ewe­lina Kra­jewska, Rezer­waty archeologiczno-architektoniczne. Zało­żenia i pro­blemy ekspozycyjne.
 3. Łukasz Sławik, Wcze­sno­śre­dnio­wieczna archi­tek­tura monu­men­talna Sło­wacji w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 4. Kata­rzyna Ryniak, Przed­mioty żelazne ze sta­no­wiska 1 w Gdańsku : Badania w latach 1948 – 1954.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Gabriela Maj­ster­kie­wicz, Dawne warownie i miejsca kultu pogań­skiego w Polsce południowo-wschodniej w dorobku pisar­skim Fran­ciszka Kotuli.
 2. Edyta Marek, Wcze­sno­śre­dnio­wieczne pochówki skan­dy­naw­skie w Kijowie.
 3. Mał­go­rzata Gruszka , Orna­men­to­wanie kra­wędzi naczyń w star­szych fazach wcze­snego średnio­wiecza na terenie Polski południowej.

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2010 roku

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Adam Nowak, Zabytki krze­mienne z sta­no­wiska Maków 20 gmina Pie­tro­wice Wielkie, woje­wództwo śląskie, na tle pale­olitu Gór­nego Śląska.

 

Prof. Sła­womir Kadrow

 1. Joanna Nowak, Struk­tura spo­łeczna kul­tury pucharów dzwo­no­wa­tych w Europie Środkowej.
 2. Patrycja Skowron, Kobieta w spo­łecz­no­ściach wczesnoagrarnych.
 3. Damian Wolski, Spo­soby użyt­ko­wania narzędzi krze­mien­nych przez holo­ceń­skie grupy łowców-zbieraczy na przy­kła­dzie obo­zo­wiska mezo­li­tycz­nego Otmu­chów 28.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Mal­wina Żyłka, Dzia­łal­ność muzeów południowo-wschodniej Polski w zakresie arche­ologii w latach 1975 – 1998.
 2. Justyna Torba, Wystawy stałe w pol­skich muzeach arche­olo­gicz­nych, porów­nanie pod mery­to­rycznym, este­tycznym i edukacyjnym.
 3. Mateusz Kło­so­wicz, Chro­no­logia i cha­rakter infil­tracji kul­tury jastor­skiej na tere­nach ziem polskich.
 4. Marcin Bur­chardt, Osełki z otworem do pod­wie­szania w kul­tu­rach ste­po­wych późnej epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza.
 5. Joanna Adamik, Idea skrzyni kamiennej jako forma grobu na terenie ziem pol­skich na tle środ­ko­wo­eu­ro­pej­skim w późnej epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Karo­lina Rosz­niowska, Wypo­sa­żenie wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych grobów szkie­le­to­wych na terenie Śląska i Małopolski.
 2. Prze­my­sław Pola­kie­wicz, Pobedim I – Hra­di­stia. Wcze­sno­śre­dnio­wieczne gro­dzisko nad Wagiem. Stan badań oraz próba syntezy.
 3. Patrycja Jabłońska, Zabu­dowa przy­wa­łowa grodów wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych w połu­dniowe Polsce cz.I,cz.IIa, cz.IIb.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Kata­rzyna Stę­pień, Naj­starsze klasz­tory na zie­miach Czech i Polski w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 2. Anna Pal­cowska, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie.
 3. Łukasz Barć, Arche­ologia o począt­kach zamków w Polsce.

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2011 roku

Prof. A.Pelisiak

 1. Patrycja Polak, Orga­ni­zacja wewnętrzna domu i oto­czenia w kul­turze cera­miki wstę­gowej rytej na terenie Polski.

 

Prof. M.Rybicka

 1. Alek­sandra Sznaj­drowska, Recepcja wzorów rös­seń­skich na Niżu Polski

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Michał Giza, Instru­menty muzyczne na zie­miach pol­skich w młod­szym okresie prze­drzym­skim i okresie rzym­skim. Prze­gląd i pro­blemy badawcze.
 2. Maciej Macie­jowski, Import i naśla­dow­nictwa kul­tury lateń­skiej w star­szym i młod­szym okresie prze­drzym­skim na obszarze Polski.
 3. Karol Leś, Nadzór arche­olo­giczny w teorii i prak­tyce (na przy­kła­dzie woj. podkarpackiego).
 4. Adrian Piątek, Żelazne sie­kierki z okresu halsz­tac­kiego na zie­miach Polski.
 5. Kamila Szajer, Groby kobiet i męż­czyzn w kul­turze pomor­skiej. Stu­dium archeologiczno-antrpologiczne.
 6. Aneta Sikora, Ana­liza prze­strzenna i układ wewnętrzny na cmen­ta­rzy­skach kul­tury pomor­skiej.
 7. Leszek Strzy­żowski, Osada i cmen­ta­rzysko kul­tury łużyc­kiej na sta­no­wisku 2 w Bia­ło­brze­gach w świetle badań.
 8. Marcin Kowal­czyk, Klamry do pasa w kul­turze łużyc­kiej i pomor­skiej.
 9. Andrzej Lach, Okres rzymski nad Dolnym Sanem. Stu­dium osadniczo-kulturowe.
 10. Jacek Maziarz, Dr Kazi­mierz Moskwa i jego dzia­łania w zakresie badań, ochrony oraz popu­la­ry­zacji arche­olo­gicz­nego dzie­dzictwa kul­tu­ral­nego.
 11. Ilona Bączalska, Osad­nictwo okresu rzym­skiego na Pogórzu Rze­szow­skim.

 

Prof. S.Kadrow

 1. Bar­bara Koło­dziej, Pochówki zwie­rzęce we wcze­snym okresie epoki brązu na terenie Europy Środkowej.

 

Dr Tomasz Bochnak

 1. Domi­nika Kuli­kowska, Groby osób w pode­szłym wieku w kul­turze prze­wor­skiej, oksyw­skiej i wiel­bar­skiej.
 2. Ewe­lina Czopkoń, Klamry w kul­turze prze­wor­skiej w młod­szym okresie prze­drzym­skim.
 3. Adrianna Cysarz, Przy­bory toa­le­towe w młod­szym okresie prze­drzym­skim w kul­turze prze­wor­skiej i oksyw­skiej na terenie ziem pol­skich.
 4. Grze­gorz Pod­czaszy, Wyspe­cja­li­zo­wane gałęzie rze­miosła cel­tyc­kiego na zie­miach pol­skich na tle środkowoeuropejskm.
 5. Edyta Myśliwy, Pro­blem nie­zgod­ności arche­olo­gicz­nych wyznacz­ników płci w gro­bach z młod­szego okresu prze­drzym­skiego i okresu wpływów rzym­skich z ziem polskich.

 

Prof. Zbi­gniew Pianowski

 1. Judyta Nawrot, Budowle cen­tralne na terenie Czech i Moraw.
 2. Anna Orłowska-Synus, Zawi­chost wcze­sno­śre­dnio­wieczny – osad­nictwo i archi­tek­tura.
 3. Kry­stian Żarów, Arsenał na Zamku Tar­now­skim w świetle badań archeologiczno-architektoniczny.
 4. Łukasz Wyszyński, Badania archeologiczno-architektoniczne nad naj­starszą zabu­dową miesz­czańską Zamo­ścia.
 5. Kata­rzyna Kucharska, Wtórne użycie mate­riałów budow­la­nych z wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych obiektów archi­tek­to­nicz­nych na obszarze Polski.
 6. Mał­go­rzata Sto­larska, Przed­sta­wienia archi­tek­tury na mone­tach średnio­wiecz­nych z terenów Polski i Czech.
 7. Kata­rzyna Sła­bosz, Arche­olo­giczne zna­le­ziska archi­tek­to­nicz­nego detalu przed­ro­mań­skiego i romań­skiego na terenie Polski.
 8. Reptak, Elż­bieta, Stra­ty­grafia i mate­riał zabyt­kowy z badań na zamku w Sanoku w latach 1962–1963.
 9. Mag­da­lena Biernat, Zagi­nione kościoły Jaro­sławia : pre­li­mi­naria badawcze.
 10. Robert Tomasz Chle­wicki, Stra­ty­grafia i mate­riały zabyt­kowe z badań na Zamku Sobień w 1965 i 1966 roku.
 11. Mag­da­lena Pałac, Etapy wzno­szenia kom­pleksów klasz­tor­nych na zie­miach Polski w XI, XII i XIII wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 12. Grze­gorz Paca­nowski, Wcze­sno­śre­dnio­wieczne budow­lane cen­tralne na zie­miach polskich.
 13. Paweł Poziom­kowski, Zespół archi­tek­tury średnio­wiecznej w Wiślicy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Bar­bara Zasadni, Przę­śliki wcze­sno­sło­wiań­skie z terenu Polski, Sło­wacji i Czech.
 2. Orszak Monika, Kno­ten­ringi z terenów środ­ko­wo­eu­ro­pej­skich Bojów.
 3. Agnieszka Ochalik, Zacho­wane oraz zre­kon­stru­owane w całości naczynia wcze­sno­sło­wiań­skie (VI – VII, VIII w.) z terenu Polski.

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych Insty­tucie Arche­ologii UR w 2012 roku

Prof. S.Czopek

 1. Damian Cwy­kiel, Monety rzym­skie na terenie Polski południowo-wschodniej w porów­naniu z tere­nami Ukrainy i Sło­wacji.
 2. Jakub Czaja, Sztuka halsz­tacka a sztuka scytyjska.
 3. Maciej Wdowik, Motywy figu­ralne w sztuce lud­ności kul­tury łużyc­kiej na zie­miach Polski. Badania w latach 1971–2012
 4. Woj­ciech Raj­pold: Prze­miany osad­nicze nad środ­kową Wisłą w epoce brązu i wcze­snej epoce żelaza.
 5. Janusz Kowalski – Bilo­krylyy, Chro­no­logia grupy zachod­nio­po­dol­skiej kul­tury scytyjskiej.
 6. Karol Sza­jewski, Szczątki zwie­rzęce w gro­bach kul­tury wiel­bar­skiej.
 7. Tomasz Sałek: Groby komo­rowe kul­tury łużyc­kiej na terenie Polsk.i

 

Prof. M. Parczewski

 1. Łukasz Śpiewla, Pozo­sta­łości pożarów kon­strukcji obron­nych na gro­dzi­skach wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych z VIII – X wieku na pra­wo­brzeżu górnej Wisły.

 

Prof. Z. Pianowski

 1. Bar­bara Krzy­wonos, Kościoły jed­no­na­wowe w X-XII wieku na terenie ziemi polskich
 2. Iwona Koszałka, Wcze­sno­miejska archi­tek­tura miesz­kalna w Pradze, Wro­cławiu i Kra­kowie: próba cha­rak­te­ry­styki w świetle wyników badań arche­olo­giczno – architektonicznych.
 3. Walter Wój­to­wicz, For­ty­fi­kacje zamku i miasta Biecza w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 4. Pau­lina Gorazd, Średnio­wieczny obiekt mieszkalno-obronny w obrębie zamku w Bara­nowie San­do­mier­skim na tle budow­nictwa rezydencjonalno-obronnego Polski południowo-wschodniej.
 5. Cyprian Biernat, Pod­ziemne trasy tury­styczne Rze­szowa, Jaro­sławia i San­do­mierza jako przy­kłady eks­po­zycji archeologiczno-architektonicznych.
 6. Mag­da­lena Woź­niak, Poziomy użyt­kowe (czyli posadzki budowli wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nych na obszarze Polski – wybrane przy­kłady.
 7. Marcin Synus: Średnio­wieczna archi­tek­tura sakralna Wro­cławia w świetle badań architektoniczno-archeologicznych.
 8. Piotr Ala­gierski: Ochrona zabytków arche­olo­gicz­nych w Polsce. Aspekty prawne i konserwatorskie.

 

Dr Tomasz Bochnak

 1. Alek­sandra Pie­niążek: Gra­bieże grobów w epoce żelaza na zie­miach polskich

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2013 roku

Dr Marta Połtowicz-Bobak

 1. Olga Woj­nowska, Kom­pleks gra­wecki w Europie Środ­kowej.

 

Prof. Syl­we­ster Czopek

 1. Łukasz Stry­czek, Groby w kloszu w kul­turze przeworskiej

 

Prof. Sła­womir Kadrow

 1. Grze­gorz Pruc, Obrządek pogrze­bowy kul­tury trzci­niec­kiej w Polsce.
 2. Kata­rzyna Kuczara, Związki czło­wieka z kosmosem w epoce brązu w Europie w świetle wybra­nych źródeł arche­olo­gicz­nych.

 

Prof. Mał­go­rzata Rybicka

 1. Kamil Karski, Escha­to­logia spo­łecz­ności badeń­skich.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Marta Wójcik, Wcze­sno­śre­dnio­wieczne skarby srebrne z Cie­cha­nowa i Łęczycy II/ Goszczynna/Sierpowa II.
 2. Kornel Buko­wiec, Wcze­sno­śre­dnio­wieczne naczynia z wklę­słymi odci­skami osi koła garn­car­skiego z terenu Mało­polski i Śląska.

 

Prof. dr hab. Andrzej Rozwałka

 1. Tomasz Mazecki, Badania i nad­zory arche­olo­giczne przy obiek­tach poklasz­tor­nych fran­cisz­kanek i kla­rysek na Starym Mie­ście Zamo­ściu.
 2. Marta Mazecka, Rynek Wodny w Zamo­ściu w świetle badań arche­olo­gicz­nych.

 

Wykaz tytułów prac magi­ster­skich obro­nio­nych w Insty­tucie Arche­ologii UR w 2014 roku.

Prof. Sła­womir Kadrow

 1. Michał Pietrz­niak, Szty­lety i berła szty­le­towe – ana­liza ich funkcji i roz­kładu prze­strzen­nego na terenie Polski.