Prace Magisterskie

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2004 roku.

Prof. Jan Machnik

 1. Bogusław Dec, Geografia osadnictwa kultury trzcinieckiej w południowo-wschodniej Polsce.
 2. Dębiec Maciej, Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Łańcut 3 ( badania z roku 1987 oraz 1989 ).
 3. Krzysztof Słowik, Krzemieniarstwo kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Joanna Ligoda, Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku nr 6 w Czarnej, pow. Łańcut.
 2. Anna Lasota , Baranów Sandomierski, stan. 1 – osada z wczesnego okresu rzymskiego w kontekście problematyki osadniczej i stanu rozpoznania osad kultury przeworskiej w Polsce południowo-wschodniej.
 3. Agnieszka Karnas, Tryńcza, st. 1 cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej i osada kultury przeworskiej.
 4. Monika Siek, Stan badań nad kulturą wysocką.
 5. Piotr Szmyd, Stanowisko nr 3 w Niepli, gm. Jasło na tle osadnictwa z wczesnej epoki żelaza w obrębie Garbu Warzyckiego i Garbu Gogołowskiego.
 6. Anna Okoniewska, Żelazne zabytki w grobach kultury pomorskiej na terenie Polski.
 7. Magdalena Wilk, Późnorzymskie naczynia zasobowe ( w typie Krasengefässe ) na obszarze południowo-wschodniej Polski.
 8. Katarzyna Trybała, Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej na stanowisku 2 w Tarnobrzegu-Mokrzyszowie.

 

Prof. Andrzej Kokowski

 1. Iwona Florkiewicz, Elementy dackie w kulturze przeworskiej we wczesnym okresie rzymskim.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Katarzyna Łojowska, Wczesnośredniowieczna ceramika z grodziska „Horodyszcze” w Trepczy koło Sanoka.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Monika Bober, Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad architekturą wczesnośredniowieczną Krakowa i Małopolski.
 2. Mirosław Mazurek, XIII-wieczne zamki murowane północy Polski w świetle badań archeologicznych.
 3. Bernadeta Rusin, Stan badań archeologicznych nad wczesnośredniowieczną architekturą Wielkopolski.
 4. Magdalena Walaszek, Stan badań archeologicznych nad wczesnośredniowieczną architekturą Śląska.

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2005 roku.

Prof. Jan Machnik

 1. Guzek Krzysztof, Geografia osadnicza kultury mierzanowickiej na terenie Kotliny Sandomierskiej.
 2. Alicja Owsiak-Józefczyk, Społeczeństwo kultury ceramiki sznurowej w Polsce południowo-wschodniej w świetle obrządku pogrzebowego.
 3. Wojciech Pasterkiewicz, Kultura pucharów lejkowatych w prawym dorzeczu Sanu i w dorzeczu górnego Dniestru.
 4. Agnieszka Rolek, Społeczeństwo kultury ceramiki wstęgowej rytej, kłutej, lubelsko-wołyńskiej ceramiki malowanej i cyklu lendzielsko-polgarskiego na terenie Polski w świetle obrządku pogrzebowego.
 5. Katarzyna Czepiel, Tradycje kultury ceramiki sznurowej w najstarszych fazach kultury mierzanowickiej.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Monika Buszta, Brązowe i żelazne ozdoby z tarczką spiralną z terenu grupy tarnobrzeskiej.
 2. Ewa Kędzierska, Osady kultury przeworskiej stan badań i problemy badawcze.
 3. Grzegorz Młynarski, Zróżnicowanie składu gatunkowego kości zwierzęcych ze stanowisk osadniczych i sepulkralnych kultury przeworskiej.
 4. Dariusz Niemasik, Militaria z młodszej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Polski pdn – wsch .
 5. Łukasz Niemiec, Brązowe i żelazne szpile z główką sklepaną i zwiniętą w uszko w grupie tarnobrzeskiej.
 6. Anna Pawelec, Przemiany osadnicze nad dolnym Sanem od III okresu epoki brązu do wczesnej epoki żelaza.
 7. Magdalena Polak-Rębisz, Kultura trzciniecka nad dolnym Wisłokiem.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Sylwia Cygan, Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe na terenie Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Joanna Pilszyk, Stan badań archeologicznych nad wczesnośredniowieczną architekturą murowaną na Mazowszu i Pomorzu.
 2. Marek Wołoszyn, Stratygrafia kulturowa w rejonie Romańskiego Palatium Książęcego na Wawelu.

 

Prof. Irena Kutyłowska

 1. Monika Bober, Stan badań nad późnośredniowieczną i nowożytną ceramiką naczyniową z województwa podkarpackiego w oparciu o materiały publikowane.
 2. Ewa Szczęch, Stan badań nad kaflami z województwa podkarpackiego w oparciu o publikowane materiały źródłowe.

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2006 roku.

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Paulina Pankiewicz, Kobieta i mężczyzna w kulturze amfor kulistych.
 2. Maciej Wawrzczak, Osadnictwo mezolityczne na terenie Kotliny Sandomierskiej.
 3. Diana Jakubowska , Organizacja wewnętrzna osad w kulturze pucharów lejkowatych.
 4. Przemysław Kośmider, Kobieta i mężczyzna w kulturze pucharów lejkowatych na podstawie obrządku pogrzebowego.
 5. Sabina Tokarczyk, Zróżnicowanie stanowisk środkowopaleolitycznych na terenie Polski i ziem sąsiednich.

 

Prof. Irena Kutyłowska

 1. Anna Bajda, Stan rozpoznania kafli miasta Rzeszowa.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Marcin Fic, Fortyfikacje murowane na Wawelu od XII do końca XIX w. w świetle badań architektoniczno-archeologicznych.
 2. Łukasz Klimek, Klasztory Przemyśla w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 3. Krystyna Gorczyca, Materiały i techniki budowlane wybranych zabytków wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej w Polsce.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Karolina Miazga, Rola ciałopalenia na birytualnych cmentarzyskach grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej.

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2007 roku.

Prof. Sylwester Czopek

 1. Marta Buczek, „Skarb“ zapinek bułgarskich – kolekcja Mirosława Kruszyńskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
 2. Anna Mucha, Bransolety drucikowate „ Wellenförmige” w kulturze wielbarskiej – geneza chronologia i rozprzestrzenienie.
 3. Anna Prajsnar, Klasyfikacja i zróżnicowanie pokryw popielnic twarzowych kultury pomorskiej.
 4. Alicja Sierpińska, Klasyfikacja porównawcza ornamentyki kultury przeworskiej i oksywskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
 5. Piotr Żala, Groby bezpopielnicowy w kulturze pomorskiej w kontekście kultury przeworskiej.
 6. Piotr Kieca, Znaleziska broni celtyckiej z terenu ziem Polski na tle materiałów środkowoeuropejskich.
 7. Łukasz Dzik, Stare i nowe formy edukacji archeologicznej.

 

Prof. Jan Machnik

 1. Arkadiusz Arendowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury ceramiki sznurowej na podstawie badań kurhanów w dorzeczu Górnej Wisły, Bugu i Dniestru.
 2. Barbara Jarosińska, Wzajemne wpływy i oddziaływania na siebie kultury ceramiki sznurowej i kultury trypolskiej.
 3. Katarzyna Siuta, Środowisko naturalne a gospodarka neolityczna w dorzeczu Wisły i Górnego Dniestru w świetle dotychczasowych wyników badań interdyscyplinarnych, na podstawie wybranych przykładów.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Bartłomiej Stawarz, Znaki Garncarskie na dnach naczyń wczesnośredniowiecznych w południowej Małopolsce.

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2008 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Piotr Kaliński, Zaburzenia pochówku w kulturze mierzanowickiej.
 2. Krystian Kozicki, Domy neolityczne na ziemiach polskich. Forma, rozmiary, konstrukcja.
 3. Jakub Szafrański, Żarna, rozcieracze, płyty szlifierskie w neolicie na terenie południowo-wschodniej Polski.
 4. Mateusz Skwara,Monumentalne grobowce o charakterze megalitycznym w neolicie ziem polskich: ich miejsce w środowisku naturalnym i społecznym.
 5. Paweł Leńczyk , Osadnictwo neolityczne i z wczesnego okresu epoki brązu na Wysoczyźnie Kańczuckiej – dorzecze Mleczki.

 

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Grzegorz Płoskoń, Polskie stanowiska kultury szeleckiej na tle ważniejszych stanowisk z Czech i Słowacji.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Agnieszka Kalińska, Czworokątne obiekty przeworskie na ziemiach polskich.
 2. Sylwester Hoń, Kultura kusztanowicka – stan badań i główne problemy badawcze.
 3. Tomasz Tokarczyk, Czas trwania i rozplanowanie cmentarzysk kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Maria Jaworska, Stan badań nad wczesnośredniowiecznym obrządkiem pogrzebowym w Małopolsce południowej.
 2. Sebastian Malejki, Stan badań nad osadnictwem otwartym we wczesnym średniowieczu w południowo-wschodniej Polsce.
 3. Aleksandra Stodółka, Stan badań nad wczesnośredniowiecznymi skarbami oraz pojedynczymi znaleziskami pieniądza kruszcowego i pozakruszcowego w Małopolsce.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Michał Zajdel, Materiały i techniki budowlane obiektów zabytkowych Rzeszowa do roku 1800 na podstawie wybranych przykładów.
 2. Marcin Jędrzejewski, Stan badań archeologicznych nad kościołami gotyckimi w Małopolsce.
 3. Magdalena Rzucek, Średniowieczny Lublin w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 4. Marzena Nowak, Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad średniowiecznymi umocnieniami murowanymi miast małopolskich.

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2009 roku

Prof. Jan Machnik

 1. Agnieszka Kubicka, Kultura Świderska w Polsce południowo – wschodniej, w oparciu o badania autostradowe na st. Teliczka 5 i badania AZP.

 

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Rafał Janicki, Materiały obsydianowi w kulturach wczesnoneolitycznych na terenie wschodniego Podkarpacia.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Tomasz Trześniowski, Wyposażenie grobów kobiet w kulturach przeworskiej i wielbarskiej w dobie wczesnorzymskiej – studium porównawcze.
 2. Michał Przybycień, Uzbrojenie ludności kultury pomorskiej – analiza źródłoznawcza i ikonograficzna.
 3. Anna Skotniczy, Obrządek kurhanowy kultury łużyckiej w Polsce.
 4. Wioleta Cynkiel – Pasterkiewicz, Wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich.
 5. Ewelina Ocadryga, Działalność muzeów Polski południowo-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem archeologii, w latach 1945 – 1975.

 

Prof. Sławomir Kadrow

 1. Paweł Rząsa , Elementy baalberskie w grupie południowo – wschodniej kultury pucharów lejkowatych.

 

Prof. Małgorzata Rybicka

 1. Dariusz Król, Bezkomorowe grobowce w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych.
 2. Agnieszka Dzierżanowska, Recepcja wzorów południowych w grupie brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej na podstawie materiału ceramicznego ze Stawca, stanowisko 44, gmina Lubanie, województwo kujawsko-pomorskie.
 3. Jakub Karol Rogoziński, Geografia osadnictwa kultur neolitycznych w centralnej części Kotliny Sandomierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Płaskowyżu Kolbuszowskiego.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Wojciech Marciniak, Materiały i techniki budowlane wybranych obiektów architektury historycznej województwa Podkarpackiego.
 2. Ewelina Krajewska, Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne. Założenia i problemy ekspozycyjne.
 3. Łukasz Sławik, Wczesnośredniowieczna architektura monumentalna Słowacji w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 4. Katarzyna Ryniak, Przedmioty żelazne ze stanowiska 1 w Gdańsku : Badania w latach 1948 – 1954.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Gabriela Majsterkiewicz, Dawne warownie i miejsca kultu pogańskiego w Polsce południowo-wschodniej w dorobku pisarskim Franciszka Kotuli.
 2. Edyta Marek, Wczesnośredniowieczne pochówki skandynawskie w Kijowie.
 3. Małgorzata Gruszka , Ornamentowanie krawędzi naczyń w starszych fazach wczesnego średniowiecza na terenie Polski południowej.

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2010 roku

Prof. Andrzej Pelisiak

 1. Adam Nowak, Zabytki krzemienne z stanowiska Maków 20 gmina Pietrowice Wielkie, województwo śląskie, na tle paleolitu Górnego Śląska.

 

Prof. Sławomir Kadrow

 1. Joanna Nowak, Struktura społeczna kultury pucharów dzwonowatych w Europie Środkowej.
 2. Patrycja Skowron, Kobieta w społecznościach wczesnoagrarnych.
 3. Damian Wolski, Sposoby użytkowania narzędzi krzemiennych przez holoceńskie grupy łowców-zbieraczy na przykładzie obozowiska mezolitycznego Otmuchów 28.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Malwina Żyłka, Działalność muzeów południowo-wschodniej Polski w zakresie archeologii w latach 1975 – 1998.
 2. Justyna Torba, Wystawy stałe w polskich muzeach archeologicznych, porównanie pod merytorycznym, estetycznym i edukacyjnym.
 3. Mateusz Kłosowicz, Chronologia i charakter infiltracji kultury jastorskiej na terenach ziem polskich.
 4. Marcin Burchardt, Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
 5. Joanna Adamik, Idea skrzyni kamiennej jako forma grobu na terenie ziem polskich na tle środkowoeuropejskim w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Karolina Roszniowska, Wyposażenie wczesnośredniowiecznych grobów szkieletowych na terenie Śląska i Małopolski.
 2. Przemysław Polakiewicz, Pobedim I – Hradistia. Wczesnośredniowieczne grodzisko nad Wagiem. Stan badań oraz próba syntezy.
 3. Patrycja Jabłońska, Zabudowa przywałowa grodów wczesnośredniowiecznych w południowe Polsce cz.I,cz.IIa, cz.IIb.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Katarzyna Stępień, Najstarsze klasztory na ziemiach Czech i Polski w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 2. Anna Palcowska, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie.
 3. Łukasz Barć, Archeologia o początkach zamków w Polsce.

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2011 roku

Prof. A.Pelisiak

 1. Patrycja Polak, Organizacja wewnętrzna domu i otoczenia w kulturze ceramiki wstęgowej rytej na terenie Polski.

 

Prof. M.Rybicka

 1. Aleksandra Sznajdrowska, Recepcja wzorów rösseńskich na Niżu Polski

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Michał Giza, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim. Przegląd i problemy badawcze.
 2. Maciej Maciejowski, Import i naśladownictwa kultury lateńskiej w starszym i młodszym okresie przedrzymskim na obszarze Polski.
 3. Karol Leś, Nadzór archeologiczny w teorii i praktyce (na przykładzie woj. podkarpackiego).
 4. Adrian Piątek, Żelazne siekierki z okresu halsztackiego na ziemiach Polski.
 5. Kamila Szajer, Groby kobiet i mężczyzn w kulturze pomorskiej. Studium archeologiczno-antrpologiczne.
 6. Aneta Sikora, Analiza przestrzenna i układ wewnętrzny na cmentarzyskach kultury pomorskiej.
 7. Leszek Strzyżowski, Osada i cmentarzysko kultury łużyckiej na stanowisku 2 w Białobrzegach w świetle badań.
 8. Marcin Kowalczyk, Klamry do pasa w kulturze łużyckiej i pomorskiej.
 9. Andrzej Lach, Okres rzymski nad Dolnym Sanem. Studium osadniczo-kulturowe.
 10. Jacek Maziarz, Dr Kazimierz Moskwa i jego działania w zakresie badań, ochrony oraz popularyzacji archeologicznego dziedzictwa kulturalnego.
 11. Ilona Bączalska, Osadnictwo okresu rzymskiego na Pogórzu Rzeszowskim.

 

Prof. S.Kadrow

 1. Barbara Kołodziej, Pochówki zwierzęce we wczesnym okresie epoki brązu na terenie Europy Środkowej.

 

Dr Tomasz Bochnak

 1. Dominika Kulikowska, Groby osób w podeszłym wieku w kulturze przeworskiej, oksywskiej i wielbarskiej.
 2. Ewelina Czopkoń, Klamry w kulturze przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim.
 3. Adrianna Cysarz, Przybory toaletowe w młodszym okresie przedrzymskim w kulturze przeworskiej i oksywskiej na terenie ziem polskich.
 4. Grzegorz Podczaszy, Wyspecjalizowane gałęzie rzemiosła celtyckiego na ziemiach polskich na tle środkowoeuropejskm.
 5. Edyta Myśliwy, Problem niezgodności archeologicznych wyznaczników płci w grobach z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich z ziem polskich.

 

Prof. Zbigniew Pianowski

 1. Judyta Nawrot, Budowle centralne na terenie Czech i Moraw.
 2. Anna Orłowska-Synus, Zawichost wczesnośredniowieczny – osadnictwo i architektura.
 3. Krystian Żarów, Arsenał na Zamku Tarnowskim w świetle badań archeologiczno-architektoniczny.
 4. Łukasz Wyszyński, Badania archeologiczno-architektoniczne nad najstarszą zabudową mieszczańską Zamościa.
 5. Katarzyna Kucharska, Wtórne użycie materiałów budowlanych z wczesnośredniowiecznych obiektów architektonicznych na obszarze Polski.
 6. Małgorzata Stolarska, Przedstawienia architektury na monetach średniowiecznych z terenów Polski i Czech.
 7. Katarzyna Słabosz, Archeologiczne znaleziska architektonicznego detalu przedromańskiego i romańskiego na terenie Polski.
 8. Reptak, Elżbieta, Stratygrafia i materiał zabytkowy z badań na zamku w Sanoku w latach 1962-1963.
 9. Magdalena Biernat, Zaginione kościoły Jarosławia : preliminaria badawcze.
 10. Robert Tomasz Chlewicki, Stratygrafia i materiały zabytkowe z badań na Zamku Sobień w 1965 i 1966 roku.
 11. Magdalena Pałac, Etapy wznoszenia kompleksów klasztornych na ziemiach Polski w XI, XII i XIII wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 12. Grzegorz Pacanowski, Wczesnośredniowieczne budowlane centralne na ziemiach polskich.
 13. Paweł Poziomkowski, Zespół architektury średniowiecznej w Wiślicy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Barbara Zasadni, Przęśliki wczesnosłowiańskie z terenu Polski, Słowacji i Czech.
 2. Orszak Monika, Knotenringi z terenów środkowoeuropejskich Bojów.
 3. Agnieszka Ochalik, Zachowane oraz zrekonstruowane w całości naczynia wczesnosłowiańskie (VI – VII, VIII w.) z terenu Polski.

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych Instytucie Archeologii UR w 2012 roku

Prof. S.Czopek

 1. Damian Cwykiel, Monety rzymskie na terenie Polski południowo-wschodniej w porównaniu z terenami Ukrainy i Słowacji.
 2. Jakub Czaja, Sztuka halsztacka a sztuka scytyjska.
 3. Maciej Wdowik, Motywy figuralne w sztuce ludności kultury łużyckiej na ziemiach Polski. Badania w latach 1971-2012
 4. Wojciech Rajpold: Przemiany osadnicze nad środkową Wisłą w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza.
 5. Janusz Kowalski – Bilokrylyy, Chronologia grupy zachodniopodolskiej kultury scytyjskiej.
 6. Karol Szajewski, Szczątki zwierzęce w grobach kultury wielbarskiej.
 7. Tomasz Sałek: Groby komorowe kultury łużyckiej na terenie Polsk.i

 

Prof. M. Parczewski

 1. Łukasz Śpiewla, Pozostałości pożarów konstrukcji obronnych na grodziskach wczesnośredniowiecznych z VIII – X wieku na prawobrzeżu górnej Wisły.

 

Prof. Z. Pianowski

 1. Barbara Krzywonos, Kościoły jednonawowe w X-XII wieku na terenie ziemi polskich
 2. Iwona Koszałka, Wczesnomiejska architektura mieszkalna w Pradze, Wrocławiu i Krakowie: próba charakterystyki w świetle wyników badań archeologiczno – architektonicznych.
 3. Walter Wójtowicz, Fortyfikacje zamku i miasta Biecza w świetle badań archeologiczno-architektonicznych.
 4. Paulina Gorazd, Średniowieczny obiekt mieszkalno-obronny w obrębie zamku w Baranowie Sandomierskim na tle budownictwa rezydencjonalno-obronnego Polski południowo-wschodniej.
 5. Cyprian Biernat, Podziemne trasy turystyczne Rzeszowa, Jarosławia i Sandomierza jako przykłady ekspozycji archeologiczno-architektonicznych.
 6. Magdalena Woźniak, Poziomy użytkowe (czyli posadzki budowli wczesnośredniowiecznych na obszarze Polski – wybrane przykłady.
 7. Marcin Synus: Średniowieczna architektura sakralna Wrocławia w świetle badań architektoniczno-archeologicznych.
 8. Piotr Alagierski: Ochrona zabytków archeologicznych w Polsce. Aspekty prawne i konserwatorskie.

 

Dr Tomasz Bochnak

 1. Aleksandra Pieniążek: Grabieże grobów w epoce żelaza na ziemiach polskich

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2013 roku

Dr Marta Połtowicz-Bobak

 1. Olga Wojnowska, Kompleks grawecki w Europie Środkowej.

 

Prof. Sylwester Czopek

 1. Łukasz Stryczek, Groby w kloszu w kulturze przeworskiej

 

Prof. Sławomir Kadrow

 1. Grzegorz Pruc, Obrządek pogrzebowy kultury trzcinieckiej w Polsce.
 2. Katarzyna Kuczara, Związki człowieka z kosmosem w epoce brązu w Europie w świetle wybranych źródeł archeologicznych.

 

Prof. Małgorzata Rybicka

 1. Kamil Karski, Eschatologia społeczności badeńskich.

 

Prof. Michał Parczewski

 1. Marta Wójcik, Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Ciechanowa i Łęczycy II/ Goszczynna/Sierpowa II.
 2. Kornel Bukowiec, Wczesnośredniowieczne naczynia z wklęsłymi odciskami osi koła garncarskiego z terenu Małopolski i Śląska.

 

Prof. dr hab. Andrzej Rozwałka

 1. Tomasz Mazecki, Badania i nadzory archeologiczne przy obiektach poklasztornych franciszkanek i klarysek na Starym Mieście Zamościu.
 2. Marta Mazecka, Rynek Wodny w Zamościu w świetle badań archeologicznych.

 

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych w Instytucie Archeologii UR w 2014 roku.

Prof. Sławomir Kadrow

 1. Michał Pietrzniak, Sztylety i berła sztyletowe – analiza ich funkcji i rozkładu przestrzennego na terenie Polski.