Zakład Archeometrii, Archeozoologii i Antropologii

Kie­rownik zakładu i arche­ome­tria: dr hab. inż. Joanna Trąbska

Arche­ozo­ologia:  dr Miro­sława Zabilska-Kunek

Antro­po­logia: dr Joanna Rogóż

Badania