prof. dr hab. Sławomir Kadrow

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 5 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015                          Rzeszów)

Dyżur: piątek, godz. 14:00 – 15:30

Telefon: 698 298 837

Adres e-mail: slawekkadrow@gmail.com

 Strona www: https://www.researchgate.net/profile/Slawomir_Kadrow

                      https://rzeszow.academia.edu/SławomirKadrow

 

Życiorys naukowy

 

Tuż po ukończeniu studiów archeologicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stefana Karola Kozłowskiego i obroniona w 1980 roku) podjąłem pracę w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Pracowałem tam na stanowisku asystenta muzealnego od maja 1980 roku do końca października 1982 roku (z roczną przerwą na służbę wojskową). Opracowałem nowy katalog wszystkich zabytków archeologicznych i zorganizowałem tam stałą wystawę pradziejów powiatu krasnostawskiego.

Później podjąłem pracę w Biurze Badań i Dokumentacji Zabytków w Chełmie (od listopada 1982 roku do sierpnia 1985 roku). Pełniłem tam funkcję konserwatora ds. zabytków archeologicznych woj. chełmskiego. Prowadziłem kilka niewielkich ratowniczych badań archeologicznych i wykonałem badania powierzchniowe na kilku obszarach AZP (Archeologicznego Zdjęcia Polski). Moim zasadniczym zadaniem była jednak animacja terenowych prac badawczych, wyszukiwanie odpowiednio kwalifikowanych ekip, wydawanie zezwoleń, kontrola poprawności prac wykopaliskowych i powierzchniowych, zlecanie geodezyjnych prac pomiarowych na grodziskach i kurhanach, interwencje konserwatorskie na zagrożonych zniszczeniem stanowiskach archeologicznych oraz uzupełnianie rejestru zabytków woj. chełmskiego. W trakcie pracy w BBiDZ w Chełmie zdobyłem cenne doświadczenia w pracy nad ochroną dziedzictwa archeologicznego z perspektywy urzędu konserwatorskiego (wiedza o przepisach i ich zastosowaniu oraz o stosownych procedurach administracyjnych).

Od września 1985 do marca 1988 roku pracowałem w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Zajmowałem tam stanowisko adiunkta muzealnego. Cały przepracowany tam czas poświęciłem na pracę badawczą. Opracowałem, a następnie opublikowałem inwentarze zabytkowe z kilku dużych i kilku mniejszych stanowisk archeologicznych (m.in. Rzeszów-Os. Piastów, stan. 16 i Rzeszów-Staromieście, stan. 3 oraz Łańcut, stan. 10). Praca w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie dała mi impuls do pracy ściśle naukowej i niezbędne doświadczenie w pisaniu tekstów naukowych.

Od kwietnia 1988 roku do września 2017 pracowałem w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Krakowie (obecnie Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn). Zajmowałem tam stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego. W tej instytucji zdobyłem kolejne stopnie naukowe i tytuły (doktorat w 1990, habilitację w 1995 i profesurę zwyczajną w 2003). Opublikowałem w tym czasie większość swoich prac (w tym te, które uważam za najlepsze), nawiązałem owocne kontakty z archeologami z kraju i z zagranicy, czego efektem były trzy dłuższe pobyty na uniwersytetach niemieckich w Berlinie (1994-1995), Bambergu (2001-2002) i w Kilonii (2017), finansowane przez Fundację Humboldta oraz Mercatora. Brałem też udział w szeregu zagranicznych konferencjach naukowych. Wygłaszałem również wykłady, m.in. w Kilonii (Niemcy), Turku (Finlandia) oraz w Ołomuńcu (Czechy).

W latach 1996-1998, w czasie pracy na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, po raz pierwszy zajmowałem się etatową działalnością wykładowcy. Prowadziłem zajęcia z archeologii początków epoki brązu, metodyki prac źródłoznawczych oraz z teorii archeologii. Byłem promotorem sześciu prac magisterskich.
W latach 2003-2007 wygłaszałem na zlecenie wykłady z historii i teorii archeologii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2007 do 2014 kontynuowałem pełnoetatową pracę w ww. Instytucie na stanowisku profesora zwyczajnego, poszerzając pracę dydaktyczną o wykłady z archeologii epoki brązu oraz zajęcia ze źródłoznawstwa archeologicznego. Byłem promotorem około trzydziestu licencjatów oraz magisteriów. W tym czasie zajmowałem się również ożywioną działalnością redakcyjną. Wydałem kilka tomów rocznika Analecta Archaeologica Ressoviensia. Zredagowałem też kilka tomów monograficznych oraz pokonferencyjnych. Opublikowałem ponad dwadzieścia artykułów z zakresu teorii archeologii. Ponadto poszerzyłem zainteresowania naukowe o problematykę eneolitu w Polsce i w Europie południowo-wschodniej. Od października 2017 roku ponownie jestem pracownikiem IA UR.

W ciągu 37 lat pracy zawodowej zdobyłem doświadczenia we wszystkich sektorach archeologii: w muzealnictwie (Muzeum Regionalne w Krasnymstawie i Muzeum Okręgowe w Rzeszowie), w sektorze ochrony dziedzictwa/konserwatorskim (Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Chełmie), akademijnym (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) oraz w uniwersyteckim (UMCS w Lublinie, UR w Rzeszowie, FU w Berlinie, OFU w Bambergu, CAU w Kilonii).

 

Informacje dodatkowe

 

Członkostwo krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji naukowych

1. Od 1996 roku jestem członkiem Komisji Archeologicznej Krakowskiego Oddziału PAN (od 2015 roku jestem vice-przewodniczącym tej Komisji).
2. Od 1996 roku jestem członkiem Komisji Prehistorii Karpat PAU w Krakowie.
3. Od 2007 roku jestem członkiem-korespondentem Niemieckiego Instytutu Archeologicznego w Berlinie.
4. W latach 2011-2014 i od 2017 do dzisiaj jestem członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
5. Od 2016 roku jestem członkiem Komitetu Nauk Pre- i Protohistorycznych PAN w Warszawie.
6. Od 2016 roku jestem członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Unii Nauk Pre- i Protohistorycznych w Paryżu.
7. Od 2017 roku jestem przewodniczącym Komisji Archeologii Prewencyjnej Międzynarodowej Unii Nauk Pre- i Protohistorycznych w Paryżu.

 

Praca redaktorska

Jestem lub byłem redaktorem kilku czasopism archeologicznych, w tym najwyżej punktowanych przez MNiSW Sprawozdań Archeologicznych (od 2004 do 2018 roku), ponadto Analecta Archaeologica Ressoviensia (w latach 2009-2014) i Raportu (od 2009 roku), pisma poświęconego wyłącznie archeologii ratowniczej. Od 2001 roku jestem również współredaktorem niemiecko-polskiej serii wydawniczej Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa.

 

Publikacje

Wykaz publikacji