Via Archaeologica

Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska, Sławomir Kadrow, Monika Bober : Wielokulturowe stanowisko nr 1 w Zamiechowie, powiat jarosławski

Monografia wielokulturowego stanowiska w miejscowości Zamiechów, pow. jarosławski, stan. 1. Autorzy w tej pracy prezentują wyniki badań oraz materiał zabytkowy od okresu neolitu i wczesnej epoki brązu po okres rzymski , wędrówek ludów  i  okres wczesnośredniowieczny. Badania na tym stanowisku potwierdziły mi.in. istnienie osady i pracowni rogowiarsko-bursztyniarskiej, uzupełniają tym samym informacje o szlaku nadsańskim  dla okresu rzymskiego i wczesnej fazy wędrówek ludów.

 

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

Paweł Jarosz, Jan Machnik red.: Nekropolie ludności ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przed Chr. w Szczytnej na Wysoczyźnie Kańczuckiej

W publikacji zaprezentowano spektakularne rezultaty badań wykopaliskowych jakimi były odkrycie dwóch skupisk grobów (kurhanów) kultury ceramiki sznurowej wraz z bogatym i unikatowym wyposażeniem zmarłych.  W pracy zamieszczono analizy metalurgiczne przedmiotów miedzianych, kamiennych oraz analizy antropologiczne szczątków ludzkich.

 

 

 

 

 

 

 

Mirosław Mazurek, Aleksandra Sznajdrowska red.: Stanowiska 24, 25 i 27 w Mirocinie, gm. Przeworsk, część 1. Osadnictwo późnopolgarskie i kultury pucharów lejkowatych

 

Prezentowana publikacja stanowi pierwszą część opracowania zabytków archeologicznych, uzyskanych w trakcie badań wykopaliskowych trzech stanowisk zlokalizowanych na terenie Mirocina, gm. Przeworsk. W tomie zamieszczono opracowanie materiałów późnopolgarskich oraz materiałów związanych z kulturą pucharów lejkowatych.

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

Marcin Glinianowicz, Sławomir Kadrow, Piotr N. Kotowicz, Adam Nowak, Wojciech Poradyło : Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Materiały z osad kultury mierzanowickiej i grupy tarnobrzeskiej oraz z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego

Monografia wielokulturowego stanowiska w miejscowości Boratyn, pow. jarosławski, stan. 17. Autorzy w tej pracy prezentują wyniki badań oraz materiał zabytkowy z okresów: późny neolit, epokę brązu , okres rzymski, okres wczesnośredniowieczny  ( cmentarzysko szkieletowe )oraz nowożytność.

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

Maciej Dębiec, Monika Dębiec, Andrzej Pelisiak: Cieszacin Wielki, stan. 41, Pawłosiów, stan. 55 i Jankowice, stan. 9. Kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu

Monografia trzech stanowisk, na których odkryto pozostałości osadnictwa z okresu neolitu (k. ceramiki wstęgowej rytej, k. pucharów lejkowatych i k. ceramiki sznurowej) oraz z wczesnej epoki brązu (k. mierzanowicka).

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

Sylwester Czopek, Joanna Podgórska-Czopek red.: Zamiechów, stan. 18- wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim

Monografia wielokulturowego (od neolitu po nowożytność) stanowiska w miejscowości Zamiechów, pow. jarosławski, stan. 18.

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

 

Sylwia Jędrzejewska, Magdalena Wilk: Osada Wielokulturowa ze stanowiska 16 w Chłopicach, woj. podkarpackie

W monografii zaprezentowano wyniki szerokopłaszczyznowych badań prowadzonych w latach 2009-2010. Odkrycia na stanowisku objęły: nieliczne ślady penetracji terenu w neolicie lub we wczesnej epoce brązu, ślady osadników tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, osadę ludności kultury przeworskiej (młodszy i późny okres rzymski), osadę wczesnośredniowieczną (IX-X/XI w.), a także materiały nowożytne.

 

 

 

 

 

 

Wojciech Poradyło, Dariusz Bobak, Wojciech Pasterkiewicz, Marta Połtowicz- Bobak: Wielokulturowe stanowisko nr 5 w Palikówce

 

Publikacja prezentuje wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 5 w Palikówce gm. Krasne, pow. Rzeszów., które prowadzono w latach 2008 – 2009 w związku z budową autostrady A4. Zakres publikowanych materiałów obejmuje : krąg tarnowiański, kulturę świderską, mezolit, kulturę pucharów lejkowatych, kulturę ceramiki sznurowej, kulturę mierzanowicką, grupę tarnobrzeską oraz kulturę przeworską. Największą część publikacji stanowi analiza rozległej osady z młodszego okresu rzymskiego, m.in. z rozplanowaną zabudową słupową, ziemiankami

 

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

Karwowski Maciej, Kulikowska Dominika red.: Rozbórz, stanowisko 27. Materiały źródłowe

W piątym tomie z serii VAR zaprezentowane zostały materiały odkryte w trakcie szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych , wyprzedzających inwestycję związaną z budową autostrady A4 na odcinku Przeworsk – Korczowa. Badania potwierdziły istnienie na stanowisku pozostałości osadnictwa pradziejowego z kilku faz chronologicznych obejmujących okres neolitu, epoki brązu, epoki żelaza oraz wczesnego średniowiecza. Do pracy załączono liczne tablice i plany.

 

 

Publikacja dofinansowana ze środków Województwa Podkarpackiego

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

Sylwester Czopek: Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. Podkarpackie. Cz. II: osadnictwo od starszej epoki brązu do okresy rzymskiego

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie było badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramach prac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławia i finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Część druga, czyli niniejsza książka, jest opracowaniem materiałów kultury trzcinieckiej, tarnobrzeskiej kultury łużyckiej i kultury pomorskiej (rozumianej tu w swym szerszym znaczeniu) a także pojedynczych znalezisk pochodzących z okresu rzymskiego

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

Małgorzata Rybicka, Andrzej Pelisiak: Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. Podkarpackie. Cz. I : kultura malicka i kultura mierzanowicka

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie było badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramach prac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławia i finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Otworzono wykop o powierzchni około 2 ha. Odkryto w nim m.in. pozostałości osadnictwa kultury malickiej, reprezentującej wczesne etapy neolitu oraz osiedle kultury mierzanowickiej, datowanej na koniec III i początki II tys. BC. Jest to pierwsza osada tej kultury usytuowana na lessach Wysoczyzny Kańczuckiej, prawie w całości rozpoznana wykopaliskowo. Była ona założona na planie wydłużonego owalu. Aby określić jej chronologię absolutną wykonano kilkanaście oznaczeń radiowęglowych metodą AMS. Ponadto przeprowadzono analizy szlifów ceramiki. W ich wyniku okazało się, że mieszkańcy osiedla kultury mierzanowickiej schudzali glinę, z której wykonywali ceramikę, stosując obsydian i bazalt wołyński. Stosowanie tych surowców wskazuje, z jakimi terenami społeczności kultury mierzanowickiej utrzymywały kontakty.

Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Publikacja dostępna w formie pdf

 

 

 

Maciej Karwowski, Bohdan Chmielewski, Dominika Kulikowska, Andrzej Pelisiak: Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego

Publikacja prezentuje wyniki badań archeologicznych osady z okresu rzymskiego. Na stanowisku przebadano intensywnie zabudowaną część założenia, stanowiącą ścisłe centrum osady o powierzchni ok. 0,5 hektara. W pozostałej, przebadanej części odkryto między innymi zgrupowania palenisk. Jak się wydaje, omawiana osada funkcjonowała w okresie powszechnego występowania ceramiki toczonej na kole w północnym Barbaricum, czyli w młodszym i późnym okresie rzymskim.Seria lepionych ręcznie znalezisk ceramicznych nawiązujących do schyłku wczesnego okresu rzymskiego związana jest z kontaktami z szeroko rozumianym środowiskiem dackim.

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

 

 

 

 

 

Wojciech Poradyło: Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem. Materiały z końca epoki brązu i młodszego okresu rzymskiego

Publikacja otwiera nową serię wydawnictw Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, w której prezentowane będą wyniki badań z poszczególnych stanowisk archeologicznych na trasie planowanej autostrady A4 na terenie województwa podkarpackiego.

 

Publikacja dostępna w księgarni Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego