Rekrutacja

Dla­czego arche­ologia w Rzeszowie?

Prze­mianom dwóch ostat­nich dekad zawdzię­czamy pełną inte­grację Polski z kra­jami Europy zachod­niej. Podróże „na Zachód” są dziś banalnie proste, są też – także te reali­zo­wane w celach nauko­wych – coraz częstsze. Wyjazdy „na Wschód’ choć nie­wąt­pliwie prostsze niż przed laty, wciąż wyma­gają pewnej deter­mi­nacji. To co w tej kwe­stii zależy od nas, pra­cow­ników Uni­wer­sy­tetu to próba dal­szego zacie­śniania kon­taktów z Kole­gami z Ukrainy i innych krajów wschod­nio­sło­wiań­skich. Ważne by kon­takty te doty­czyły nie tylko uzna­nych badaczy ale i stu­dentów, w tym dok­to­rantów. W tej sytu­acji dalsze ukie­run­ko­wy­wanie IA UR na zagad­nienia zwią­zane z pogra­ni­czem dzi­siej­szej Polski i Ukrainy wydaje się więc oczywiste.