Struktura

Struk­tura Insty­tutu Archeologii


Dyrektor: Prof. UR dr hab. A. Rozwałka

Z-ca dyrek­tora: dr K. Trybała-Zawiślak

W ramach Insty­tutu Arche­ologii funk­cjo­nują cztery odrębne zakłady, które w swojej dzia­łal­ności sku­piają się na odręb­nych pro­ble­mach badawczych.

Epoki Kamienia
Arche­ologii Protohistorycznej
Arche­ologii Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiego Barbaricum
Arche­ologii Średniowiecza
Pra­cownia Arche­ozo­ologii i Arche­ome­trii (w ramach zakładu epoki kamienia) oraz Antro­po­logii (w ramach zakładu arche­ologii protohistorycznej)