Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum

Kierownik zakładu

dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR

dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum prowadzi badania w zakresie problematyki młodszego okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich oraz okresu wędrówek ludów. Działalność pracowników Zakładu obejmuje szereg częściowo zazębiających się zagadnień.

Ważnym polem aktywności naukowej pozostają oddziaływania kultury lateńskiej na ziemiach polskich, przejawiające się nie tylko w kulturze materialnej, ale i duchowej. Badania w tym zakresie obejmują zarówno materiały kultury celtyckiej, jak i kultur powstałych pod wpływem latenizacji. Kolejnym problemem badawczym, częściowo związanym z wpływami lateńskimi, jest zróżnicowanie i chronologia militariów kultury przeworskiej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów z młodszego okresu przedrzymskiego.

Tereny Polski południowo-wschodniej to obszary, na których widoczne są oddziaływania południowe, płynące z kręgu dackiego, zatem i ta problematyka pozostaje w kręgu zainteresowań członków zespołu Zakładu Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum.

Ważne miejsce na liście zagadnień badanych przez pracowników Zakładu Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum zajmują też inne zjawiska kulturowe mające źródła poza ziemiami polskimi. Wymienić tu należy przede wszystkim zagadnienia związane z osadnictwem Markomanów w Czechach. Od 2008 roku, Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum we współpracy z Muzeul Brăilei, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Asociaţia de Studii pentru Arheologie Funerară, SC Digital Domain SRL Bucureşti uczestniczy też w badaniach kompleksu osadniczego w dolinie rzeki Teliţa, jud. Tulcea w północnej Dobrudży (Rumunia). W ramach praktyk terenowych, studenci Instytutu Archeologii UR biorą udział w badaniach birytualnej nekropoli płaskiej i kurhanowej oraz dwóch osad – otwartej i ufortyfikowanej. Wspomniany kompleks osadniczy w dolinie rzeki Teliţa jest datowany na VI-III w. p.n.e. Tomasz Bochnak, wraz z dr P. Goláňovą z Uniwersytetu Masaryka w Brnie, od 2005 r. kieruje badaniami prowadzonymi na celtyckim oppidum Bibracte/Mont Beuvray (Francja) w rejonie sektora Champlain, gdzie zlokalizowane są pozostałości starożytnych pracowni metalurgicznych. Studenci polscy i czescy uczestniczą w pracach wykopaliskowych organizowanych koordynowanych przez Centre archéologique européen-Bibracte.

Granty i badania

Teliţa-Celic Dere/Teliţa-Edirlen, Rumunia – osady i nekropola

Bibracte, Francja – oppidum celtyckie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nezabylice, Czechy – cmentarzysko z  okresu wpływów rzymskich

Movila Documaci – starożytny kurhan w południowej Dobrudży (Rumunia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria