Studenci

Koło Naukowe Stu­dentów Arche­ologii URlogo_knsaur

Koło Naukowe jest stu­dencką orga­ni­zacją mającą na celu samo­dzielną pracę i posze­rzanie wiedzy poprzez wymianę wspól­nych doświad­czeń, badań, obser­wacji, a także badań tere­no­wych min. prze­pro­wa­dzenie badań powierzch­nio­wych przy udziale Absol­wentów, oraz Wykła­dowców.
Oprócz licz­nych wykładów, wspól­nych kon­wer­sa­to­riów oraz pokazów, zaj­mu­jemy się rów­nież popu­la­ry­zacją arche­ologii pośród dzieci, mło­dzieży, a także osób doro­słych, a tra­dycją stało się już uczest­nictwo w Inte­rak­tywnym Pik­niku Wiedzy, odby­wa­jącym się w Rze­szowie i orga­ni­zacja dni otwar­tych Insty­tutu Arche­ologii UR.
Dzięki współ­pracy z podob­nymi orga­ni­za­cjami stu­denc­kimi w całej Polsce moż­liwe stało się uczest­nictwo naszych stu­dentów w ogól­no­pol­skich warsz­ta­tach i kon­fe­ren­cjach. W ubie­głym roku KNSA UR, wraz z Wro­cła­wiem był gospo­da­rzem IV Ogól­no­pol­skich Warsz­tatów Arche­olo­gicz­nych.
O swoich dzia­ła­niach na bie­żąco sta­ramy się infor­mować na blogu:
http://knsaur.wordpress.com/

"Nowy" Nowy Świat

Mimo, że w naszym insty­tucie nie pro­wa­dzone są zajęcia doty­czące arche­ologii Nowego Świata, jed­nemu z naszych stu­dentów udało się wyje­chać na wyko­pa­liska w Ame­ryce Środ­kowej, na zasa­dzie wolon­ta­riatu. Wyjazd połą­czony był z zapo­zna­niem z głów­nymi sta­no­wi­skami kul­tury Majów, jak i zwie­dza­niem licz­nych muzeów, w któ­rych eks­po­no­wane są zabytki tej nie­by­wale inte­re­su­jącej kul­tury.
Nie­mniej cie­kawe obser­wacje można było poczynić pośród współ­cze­snych miesz­kańców Gwa­te­malii i Mek­syku, min. marsz zor­ga­ni­zo­wany z okazji święta kobiet (8 marca), czy pro­cesje wiel­ko­piąt­kowe.
Same wyko­pa­liska miały miejsce na sta­no­wisku Nakum w pół­nocnej Gwa­te­mali w ramach pro­jektu arche­olo­gicz­nego, pro­wa­dzo­nego wspólnie przez dr Jaro­sława Źrałkę (UJ) i mgr Wie­sława Kosz­kula. Uczest­nictwo w tym pro­jekcie pozwo­liło na obser­wację spe­cy­fiki pracy w terenie w Gwa­te­mali i zapo­znanie się z meto­dyką badań.
Sta­no­wisko w Nakum, sta­nowi ele­ment więk­szego zało­żenia poli­tycz­nego, któ­rego cen­trum było poło­żone w nie­da­le­kiej odle­głości Tikal, monu­men­talne. Miasto które na trwałe wpi­sało się w historię cywi­li­zacji pre­ko­lum­bij­skich i sta­nowi niemal naj­waż­niejszy "must see" w Gwa­te­mali.
Więcej infor­macji o Nakum i pol­skim pro­jekcie arche­olo­gicznym znaj­duje się na stronie pro­jektu:
www.nakum.pl
oraz na blogu:
http://nakum.blox.pl/html