Tyrawa Solna

Tyrawa Solna — badania w sezonie 2016

W ramach obo­wiąz­ko­wych praktyk tere­no­wych  roz­po­częły się badania arche­olo­giczne w Tyrawie Solnej koło Sanoka. Bada­niami kie­ruje Dr Maciej Dębiec oraz Prof. Thomas Saile. W bada­niach biorą udział stu­denci z Uni­wer­sy­tetów w Rze­szowie i Raty­zbonie. Wyko­pa­liska poprze­dzone były bada­niami geo­fi­zycz­nymi i son­da­żo­wymi. Obecnie prace trwają w miejscu odkrycia sku­piska cera­miki tech­nicznej do pro­dukcji soli (bry­kie­tażu), naj­praw­do­po­dob­niej z epoki brązu/wczesnej epoki żelaza. W oko­licy zna­nych jest kilka źródeł słonych.

Tyrawa Solna — badania powierzch­niowe listopad 2016

W ramach obo­wiąz­ko­wych praktyk tere­no­wych stu­denci I roku arche­ologii po raz pierwszy mogli zapo­znać się z nie­in­wa­zyj­nymi meto­dami pro­spekcji arche­olo­gicznej. Badania powierzch­niowe należą do jed­nych z naj­waż­niej­szych narzędzi w odkry­waniu i doku­men­to­waniu sta­no­wisk. Pod okiem dra Macieja Dębca z zakładu epoki kamienia nasi stu­denci prze­mie­rzali obszar w pobliżu źródeł solan­ko­wych w Tyrawie Solnej, doko­nując swoich pierw­szych odkryć arche­olo­gicz­nych, a co waż­niejsze zdo­by­wając prak­tyczną wiedzę terenową.