Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych

O USMA

Uni­wer­sy­tecka Skład­nica Mate­riałów Arche­olo­gicz­nych w Rze­szowie powo­łana została w 2015 roku z ini­cja­tywy Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego oraz Fun­dacji Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego. Jest to pierwsza tego typu pla­cówka na terenie woje­wództwa pod­kar­pac­kiego. Jej powstanie było odpo­wie­dzią na potrzebę stwo­rzenia odpo­wied­nich warunków do gro­ma­dzenia i ochrony zabytków arche­olo­gicz­nych, któ­rych liczba na terenie południowo-wschodniej Polski zna­cząco wzrosła w ostat­nich latach. Ogromny przy­rost mate­riałów arche­olo­gicz­nych był przede wszystkim kon­se­kwencją wie­lo­let­nich i zakro­jo­nych na dużą skalę badań wyprze­dza­ją­cych budowę auto­strady A4. Przy­niosły one nie­zwykle inte­re­su­jące i cenne odkrycia, zmie­nia­jące w wielu aspek­tach dotych­cza­sową wiedzę o pra­dzie­jach tego regionu. Przy tej okazji powrócił jednak znany od lat w środo­wisku arche­olo­gicznym pro­blem prze­cho­wy­wania mate­riałów zabyt­ko­wych oraz ogra­ni­czo­nych w tym zakresie moż­li­wości pla­cówek muze­al­nych i insty­tucji naukowych.

Budynek, który prze­zna­czono na ten cel, został prze­ka­zany Insty­tu­towi Arche­ologii przez Uni­wer­sytet Rze­szowski, a jego remont i dosto­so­wanie do nowej funkcji sfi­nan­so­wano ze środków Fun­dacji Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego i uczelni.

W Uni­wer­sy­tec­kiej Skład­nicy Mate­riałów Arche­olo­gicz­nych zgro­ma­dzono dużą część zabytków pozy­ska­nych pod­czas badań przed­in­we­sty­cyj­nych, a także w trakcie innych prac arche­olo­gicz­nych reali­zo­wa­nych na terenie woje­wództwa pod­kar­pac­kiego. Dostępna powierzchnia maga­zy­nowa pozwala na prze­cho­wy­wanie mate­riałów źródło­wych z przy­szłych eks­pe­dycji pro­wa­dzo­nych przez Instytut Arche­ologii, a także na przyj­mo­wanie w depozyt zabytków pocho­dzą­cych z badań na obszarze pod­le­ga­jącym rze­szow­skiej dele­ga­turze Woje­wódz­kiego Kon­ser­wa­tora Zabytków.


KONTAKT

Uni­wer­sy­tecka Skład­nica Mate­riałów Archeologicznych

Ul. Sie­mień­skiego 17c

35–203 Rze­szów

E-mail: usma@ur.edu.pl

Telefon: 17 8636094

[/one_half_last]

Godziny pracy:
08:30–16:30
ponie­działek – piątek

Cele i zadania reali­zo­wane przez naszą pla­cówkę to:
- prze­cho­wy­wanie i ochrona zabytków
- przyj­mo­wanie w depozyt zabytków rucho­mych z badań arche­olo­gicz­nych i przy­pad­ko­wych odkryć
- udo­stęp­nianie zbiorów USMA do celów naukowych
- wypo­ży­czanie zbiorów USMA w celach wystawienniczych
- dzia­łal­ność edu­ka­cyjna i pro­mu­jąca wiedzę o arche­ologii oraz ochronie zabytków

Prze­ka­zanie zabytków do USMA

Pro­ce­dura

W celu uzy­skania oświad­czenia o goto­wości przy­jęcia w depozyt zabytków arche­olo­gicz­nych należy zwrócić się na piśmie do dyrekcji Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego (ul. Moniuszki 10, 35–015 Rze­szów). Można sko­rzy­stać ze wzoru wniosku załą­czo­nego do pobrania.

Zabytki wraz z doku­men­tacją należy dostar­czyć do sie­dziby USMA (ul. Sie­mień­skiego 17C, 35–203 Rze­szów). W przy­padku nie­po­zy­skania mate­riałów zabyt­ko­wych w trakcie badań pro­simy o zło­żenie odpo­wied­niego oświad­czenia w ter­minie 3 tygodni od zakoń­czenia prac (wzór oświad­czenia załą­czono do pobrania).

Przed pod­pi­sa­niem pro­to­kołu przekazania-przyjęcia w usta­lonym ter­minie zostanie prze­pro­wa­dzona inwen­ta­ry­zacja zabytków i doku­men­tacji na pod­stawie spisu dostar­czo­nego przez stronę prze­ka­zu­jącą. Potwier­dzony wykaz mate­riałów dołą­czony zostanie do protokołu.

USMA nie pobiera żadnych opłat za przy­jęcie oraz prze­cho­wy­wanie mate­riałów zabyt­ko­wych i doku­men­tacji. Koszty przy­go­to­wania zabytków i doku­men­tacji do prze­ka­zania spo­czy­wają na inwe­storze lub autorze badań.

Przy­go­to­wanie zabytków i dokumentacji

Zabytki arche­olo­giczne prze­ka­zy­wane w depozyt do USMA należy spa­kować w sta­bilne pudełka z tek­tury litej z pokry­wami. Opty­malne wymiary pudełek dosto­so­wane do warunków prze­cho­wy­wania w USMA to:

— 23 x 30 x 9,5 (wyso­kość) cm

— 23 x 30 x 19,5 (wyso­kość) cm

— 46 x 30 x 19,5 (wyso­kość) cm

Dopusz­czalne są nie­wielkie róż­nice w wymia­rach, jednak nie powinna być prze­kra­czana podana wyso­kość (9,5 cm, 19,5 cm) oraz sze­ro­kość mniej­szych pudełek (23 cm). Zabytki o dużych gaba­ry­tach (zre­kon­stru­owane naczynia itp.) należy umie­ścić w pudeł­kach o dosto­so­wa­nych do nich roz­mia­rach. O ile to moż­liwe, ich wyso­kość nie powinna prze­kra­czać 39 cm.

Na krótszy bok każ­dego pudełka, po lewej stronie u dołu, należy przy­kleić ety­kietę z infor­macją o zawar­tości. Wzory ety­kiet o wymia­rach odpo­wied­nich dla niskich i wyż­szych pudełek znaj­dują się w zakładce do pobrania.

Oczysz­czone i pod­pi­sane (numer polowej księgi wpływów) nie­ście­ralnym tuszem zabytki należy umie­ścić w worecz­kach stru­no­wych lub luzem w prze­gród­kach, jeśli pudełka są w takie zaopa­trzone. Każdy wore­czek lub prze­gródka powi­nien zawierać metryczkę z infor­macją o pocho­dzeniu zabytków (metryczka nie­zło­żona, w woreczku stru­nowym). Można sko­rzy­stać ze wzoru metryczki załą­czo­nego do pobrania. W razie koniecz­ności (stan zacho­wania, spe­cy­fika zabytku) mate­riał zabyt­kowy należy dodat­kowo zabez­pie­czyć. Przed prze­ka­za­niem w depozyt zabytki meta­lowe lub wyko­nane z surowców orga­nicz­nych powinny zostać pod­dane kon­ser­wacji. Osobno należy spa­kować takie mate­riały jak: kości, polepa, kamienie, próbki, a także zabytki wydzielone.

 

Skła­dany do USMA kom­plet doku­men­tacji powi­nien zawierać:

- spra­woz­danie z badań (wersja papie­rowa i elek­tro­niczna na płycie CD/DVD)

- rysun­kową doku­men­tację polową (wersja papie­rowa i skany na płycie CD/DVD)

- doku­men­tację foto­gra­ficzną (na płycie CD/DVD)

- inwen­tarze z badań (wersja papie­rowa i elek­tro­niczna na płycie CD/DVD)

Doku­men­tację papie­rową należy umie­ścić w pod­pi­sanej tek­tu­rowej teczce/teczkach o for­macie A3, a opi­saną płytę CD/DVD w pla­sti­kowym etui.

Pro­simy o przy­go­to­wanie spisu prze­ka­zy­wa­nych zabytków i doku­men­tacji według wzoru zamiesz­czo­nego do pobrania (załącznik do pro­to­kołu). Po potwier­dzeniu go przez stronę przyj­mu­jącą zostanie on dołą­czony do pro­to­kołu przekazania-przyjęcia.

Udostępnienie/wypożyczenie zabytków

W celu uzy­skania dostępu do zabytków w celach nauko­wych lub wypo­ży­czenia ich do celów wysta­wien­ni­czych należy zwrócić się z wnio­skiem na piśmie do dyrekcji Insty­tutu Arche­ologii UR, ul. Moniuszki 10, 35–015 Rze­szów (wzór wniosku załą­czono do pobrania).

Pliki do pobrania

Oświad­czenie o nie­po­zy­skaniu zabytków DOCX PDF

Wniosek o udo­stęp­nienie lub wypo­ży­czenie zabytków DOCX  PDF  

Wniosek o wydanie oświad­czenia do przy­jęcia zabytków DOCX  PDF  

Wzór ety­kiety pudełka 95 mm DOCX  PDF  

Wzór ety­kiety pudełka 195 mm DOCX  PDF  

Wzór metryczki zabytki DOCX  PDF  

Załącznik do pro­to­kołu DCOX  PDF