Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych

O USMA

Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych w Rzeszowie powołana została w 2015 roku z inicjatywy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IA UR) oraz Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA). Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie województwa podkarpackiego. Jej powstanie było odpowiedzią na potrzebę stworzenia odpowiednich warunków do gromadzenia i ochrony zabytków archeologicznych, których liczba na terenie południowo-wschodniej Polski znacząco wzrosła w ostatnich latach. Ogromny przyrost materiałów archeologicznych był przede wszystkim konsekwencją wieloletnich i zakrojonych na dużą skalę badań wyprzedzających budowę autostrady A4. Przyniosły one niezwykle interesujące i cenne odkrycia, zmieniające w wielu aspektach dotychczasową wiedzę o pradziejach tego regionu. Przy tej okazji powrócił jednak znany od lat w środowisku archeologicznym problem przechowywania materiałów zabytkowych oraz ograniczonych w tym zakresie możliwości placówek muzealnych i instytucji naukowych.

Budynek, który przeznaczono na ten cel, został przekazany Instytutowi Archeologii przez Uniwersytet Rzeszowski (UR), a jego remont i dostosowanie do nowej funkcji sfinansowano ze środków FROA i UR.

W Uniwersyteckiej Składnicy Materiałów Archeologicznych zgromadzono dużą część zabytków pozyskanych podczas badań przedinwestycyjnych, a także w trakcie innych prac archeologicznych realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Dostępna powierzchnia magazynowa pozwala na przechowywanie materiałów źródłowych z przyszłych ekspedycji prowadzonych przez IA UR, a także na przyjmowanie w depozyt zabytków pochodzących z badań na obszarze podlegającym rzeszowskiej delegaturze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Kontakt

Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych

Administracja USMA: mgr Sylwia Jędrzejewska

Ul. Siemieńskiego 17c

35-203 Rzeszów

E-mail: usma@ur.edu.pl

Telefon: 17 863 60 94

Godziny pracy

Poniedziałek – czwartek     7:30–15:30

Piątek     7:00–15:00


Cele i zadania realizowane przez naszą placówkę, to:
 • przechowywanie i ochrona zabytków
 • przyjmowanie w depozyt zabytków ruchomych z badań archeologicznych i przypadkowych odkryć
 • udostępnianie zbiorów USMA do celów naukowych
 • wypożyczanie zbiorów USMA w celach wystawienniczych
 • działalność edukacyjna i promująca wiedzę o archeologii oraz ochronie zabytków

Zasady przyjmowania zabytków i dokumentacji do USMA

1. Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych (USMA) wchodząca w skład struktury Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IA UR), powstała przy współpracy IA UR oraz Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (FROA), przyjmuje w depozyt materiały archeologiczne pozyskane w trakcie wszelkich badań prowadzonych przez IA UR oraz FROA. W szczególnych przypadkach mogą być przyjęte także zabytki pochodzące z innych badań i przypadkowych odkryć – każdorazowo na podstawie indywidualnych decyzji.

2. Decyzję w sprawie wydania oświadczenia o gotowości przyjęcia zabytków w depozyt do USMA wydaje Dyrektor IA UR.

3. W celu uzyskania oświadczenia o gotowości przyjęcia w depozyt zabytków archeologicznych należy złożyć wniosek na piśmie w siedzibie USMA (ul. Siemieńskiego 17C, 35-203 Rzeszów). Wniosek można przesłać także pocztą na adres USMA lub w formie podpisanego skanu na adres mejlowy: usma@ur.edu.pl – wzór wniosku znajduje się do pobrania na stronie internetowej http://www.archeologia.ur.edu.pl/ i w siedzibie USMA.

4. Wydanie oświadczenia na piśmie lub decyzji odmownej nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.

5. W przypadku niepozyskania materiałów zabytkowych w trakcie badań należy powiadomić o tym fakcie USMA w terminie 3 tygodni od zakończenia prac i przekazać do USMA kopię sprawozdania z przeprowadzonych badań (także w wersji elektronicznej) – wzór oświadczenia znajduje się do pobrania na stronie internetowej http://www.archeologia.ur.edu.pl/ i w siedzibie USMA.

6. Najpóźniej w terminie 3 lat od dnia zakończenia badań Wnioskodawca powinien zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) z wnioskiem o przekazanie zabytków w depozyt do placówki, która wydała oświadczenie o gotowości ich przyjęcia.

7. Zabytki mogą zostać przyjęte w depozyt do USMA dopiero po wydaniu postanowienia na piśmie przez właściwy WUOZ.

8. Całość zabytków wraz z pełną dokumentacją oraz wykazem przekazywanych materiałów należy dostarczyć w ustalonym terminie zgodnie ze wskazaniem WUOZ – do siedziby USMA lub do siedziby WUOZ (wzór wykazu znajduje się do pobrania na stronie internetowej http://www.archeologia.ur.edu.pl/ i w siedzibie USMA).

9. Przed podpisaniem protokołu przekazania-przyjęcia w ustalonym terminie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zabytków i dokumentacji na podstawie wykazu dostarczonego przez Wnioskodawcę. Potwierdzony wykaz materiałów dołączony zostanie do protokołu.

10. W przypadku niezgodności między sporządzonym przez Wnioskodawcę wykazem, a faktycznym stanem dostarczonych przez niego materiałów, Wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia ewentualnych braków.

11. Koszty przygotowania zabytków i dokumentacji do przekazania do USMA spoczywają na Wnioskodawcy.

Przygotowanie zabytków i dokumentacji do przekazania do USMA

 1. 1. Zabytki archeologiczne przekazywane w depozyt do USMA należy spakować w stabilne, (umożliwiające stawianie jedno na drugim), zszywane pudełka z tektury litej lub co najmniej 3-warstwowej falistej, ze zdejmowanymi pokrywami i jednolitym dnem. Optymalne wymiary pudełek dostosowane do warunków przechowywania w USMA to:

  A: 23 x 30 x 9,5 (wysokość) cm

  B: 23 x 30 x 19,5 (wysokość) cm

  C: 46 x 30 x 19,5 (wysokość) cm

  Dopuszczalne są niewielkie różnice w wymiarach, jednak nie powinna być przekraczana podana wysokość (9,5 cm, 19,5 cm) oraz szerokość mniejszych pudełek (23 cm). Zabytki o dużych gabarytach (zrekonstruowane naczynia itp.) należy umieścić w pudełkach o dostosowanych do nich rozmiarach. O ile to możliwe, ich wysokość nie powinna przekraczać 39 cm. Dla zabytków wielkogabarytowych stawki za przechowywanie będą ustalane indywidualnie. Podstawą będzie kubatura pudełek.

 2. 2. Na krótszy bok każdego pudełka, po lewej stronie u dołu, należy przykleić etykietę z informacją o zawartości. Wzory etykiet znajdują się do pobrania na stronie internetowej. Nadają się one do wydrukowania na dostępnych w ogólnej sprzedaży samoprzylepnych etykietach uniwersalnych o wymiarach: 105 x 42,4 mm i 105 x 148 mm.
 3. 3. Przekazywane zabytki powinny być umyte/oczyszczone i podpisane nieścieralnym tuszem (numer polowej księgi wpływów).4. Zabytki metalowe i wykonane z surowców organicznych powinny zostać poddane konserwacji, a dokumentacja z zabiegów konserwatorskich dołączona do przekazywanych materiałów.5. Zabytki należy umieścić w woreczkach strunowych lub luzem w przegródkach, jeśli pudełka są w takie zaopatrzone. Każdy woreczek lub przegródka powinien zawierać metryczkę z informacją o pochodzeniu zabytków (metryczka niezłożona, w woreczku strunowym). Można skorzystać ze wzoru metryczki załączonego do pobrania na stronie internetowej. W razie konieczności (stan zachowania, specyfika zabytku) materiał zabytkowy należy dodatkowo zabezpieczyć.6. Osobno należy spakować zabytki wydzielone i masowe (różne kategorie zabytków – kości, polepa, fragmenty naczyń – powinny znajdować się w osobnych workach).7. Wraz z zabytkami archeologicznymi należy przekazać kopię (w wersji papierowej i elektronicznej) pełnej dokumentacji archeologicznej zawierającej wszystkie elementy określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2017, poz. 1265).8. Elektroniczną wersję dokumentacji należy umieścić na płycie CD/DVD w plastikowym etui.9. Dokumentację papierową należy umieścić w podpisanej tekturowej teczce/teczkach o formacie A3, a w razie potrzeby w opisanych segregatorach.10. Do przekazywanych zabytków i dokumentacji należy dołączyć ich wykaz według wzoru zamieszczonego do pobrania na stronie internetowej http://www.archeologia.ur.edu.pl/ i w siedzibie USMA. Po potwierdzeniu zgodności wykazu ze stanem faktycznym materiałów dostarczonych do USMA, wykaz zostanie dołączony do protokołu przekazania-przyjęcia.

Opłaty

1. Przyjęcie zabytków i dokumentacji do USMA wiąże się z wniesieniem przez Wnioskodawcę jednorazowej opłaty za przestrzeń magazynową. Opłata nie dotyczy materiałów z badań IA UR oraz FROA.

2. Obowiązujące stawki opłat oraz konto, na które należy je uiszczać, ustalane są na podstawie Zarządzenia Rektora UR. Aktualne stawki opłat udostępniane są na stronie internetowej http://www.archeologia.ur.edu.pl/ i w siedzibie USMA.

3. Opłatę wnosi Wnioskodawca po wydaniu postanowienia przez WUOZ o przekazaniu zabytków w depozyt do USMA. Dowód wpłaty należy dołączyć do wykazu przekazywanych zabytków i dokumentacji.

   

Udostępnienie/wypożyczenie zabytków do przekazania do USMA

W celu uzyskania dostępu do zabytków i dokumentacji w celach naukowych lub wypożyczenia zabytków do celów wystawienniczych należy zwrócić się z wnioskiem na piśmie do Dyrekcji Instytutu Archeologii UR. Wzór wniosku znajduje się w zakładce „Do pobrania”. Decyzja zostanie wydana przez Dyrekcję Instytutu Archeologii najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie oświadczenie o gotowości przyjęcia zabytków w depozyt pobierz

Wniosek o udostępnienie lub wypożyczenie zabytków pobierz

Oświadczenie o niepozyskaniu zabytków pobierz

Wykaz przekazywanych zabytków i dokumentacji – wzór pobierz

Wzór etykiet na pudełka (105 x 42,4 mm) pobierz

Wzór etykiet na pudełka (105 x 148 mm) pobierz

Wzór metryczki – zabytki pobierz

Galeria

Budynek

IMG_20190307_113149397
IMG_20190307_112602724
IMG_20190307_113100772
IMG_20190307_113531650
IMG_20190307_113336911
IMG_20190307_112841123
IMG_20190307_112825369
IMG_20190307_112817905
IMG_20190307_112742583
IMG_20190307_113304340
IMG_20190307_113313130
IMG_20190307_113433447
IMG_20190307_115512221
IMG_20190307_115646808
IMG_20190307_115538519
IMG_20190307_120057617
IMG_20190307_115801501
IMG_20190307_115830922
IMG_20190307_120027735
IMG_20190307_115725020
IMG_20190307_115938519
IMG_20190614_124320500
IMG_20190329_120513254
IMG_20190614_124406890
IMG_20190614_124425298_BURST000_COVER_TOP
IMG_20190614_124330084

Oczyszczanie zabytków

Oczyszczanie zabytków
Oczyszczanie zabytków
Oczyszczanie zabytków
Oczyszczanie zabytków
Oczyszczanie zabytków
Oczyszczanie zabytków
Oczyszczanie zabytków
IMG_20190307_112514959
IMG_20190307_112422697
IMG_20190307_112455662

Rekonstrukcja naczyń

2018-02-28 14.31.03
2018-02-28 14.31.45
2018-02-28 14.38.47
2018-02-28 14.36.23
DSCF6385 — kopia
DSCF6380 — kopia
DSCF6383 — kopia
DSCF6381 — kopia
2018-02-28 14.37.52
2018-02-28 14.35.25
2018-02-28 14.35.59

Zajęcia dydaktyczne – źródłoznawstwo okresu staropolskiego

DSCF6370
DSCF6366
DSCF6375
DSCF6369
DSCF6368
DSCF6367
DSCF6362
DSCF6365
DSCF6352
DSCF6357
DSCF6363
DSCF6356
DSCF6350
 1. Wizyta uczniów z Zespołu Szkół w Świlczy

  2017051299999 11.59.12
  20170512_115615
  20170512_105223
  2017-05-12 10.31.26
  20170512_095500
  20170512_094125
  20170512_094125
  20170512_093103
  W maju 2017 roku Uniwersytecką Składnicę Materiałów Archeologicznych, działającą przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, odwiedzili uczniowie klasy II a z Zespołu Szkół w Świlczy. Nasi sympatyczni goście dowiedzieli się na czym polega praca archeologów i antropologów, mieli okazję obejrzeć autentyczne zabytki pochodzące z wykopalisk, a także przymierzyć repliki dawnych ozdób i uzbrojenia. Jako jedni z pierwszych zobaczyli część znalezisk odkrytych podczas badań prowadzonych na ulicy 3 maja w Rzeszowie. Z dużym entuzjazmem uczniów spotkały się zajęcia, podczas których starali się samodzielnie wylepić gliniane naczynia, na wzór oryginalnych zabytków sprzed tysięcy lat. Emocje wzbudziła także możliwość zobaczenia szkieletów odkopanych przez archeologów i z dużym zainteresowaniem wysłuchano objaśnień pani antropolog. Co bardzo cieszy, uczniowie ze Świlczy chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi badań nad przeszłością człowieka.