Zakład Archeologii Kamienia

Kie­rownik: dr hab. Andrzej Peli­siak prof. UR 

dr hab. Marta Połtowicz-Bobak prof. UR  

dr Maciej Dębiec 

dr Dariusz Król

dr hab. Mał­go­rzata Rybicka prof. UR 

dr hab. Alek­sander Sytnik

Badania