Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum

Kie­rownik:  dr hab. Tomasz Bochnak

dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyska

Badania


Zakład Arche­ologii Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiego Bar­ba­ricum pro­wadzi badania w zakresie pro­ble­ma­tyki młod­szego okresu prze­drzym­skiego, okresu wpływów rzym­skich oraz okresu wędrówek ludów. Dzia­łal­ność pra­cow­ników Zakładu obej­muje szereg czę­ściowo zazę­bia­ją­cych się zagadnień.

Ważnym polem aktyw­ności naukowej pozo­stają oddzia­ły­wania kul­tury lateń­skiej na zie­miach pol­skich, prze­ja­wia­jące się nie tylko w kul­turze mate­rialnej, ale i duchowej. Badania w tym zakresie obej­mują zarówno mate­riały kul­tury cel­tyc­kiej, jak i kultur powsta­łych pod wpływem latenizacji. Kolejnym pro­blemem badaw­czym, czę­ściowo zwią­zanym z wpły­wami lateń­skimi, jest zróż­ni­co­wanie i chro­no­logia mili­ta­riów kul­tury prze­wor­skiej, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem mate­riałów z młod­szego okresu przedrzymskiego.

Tereny Polski południowo-wschodniej to obszary, na któ­rych widoczne są oddzia­ły­wania połu­dniowe, pły­nące z kręgu dac­kiego, zatem i ta pro­ble­ma­tyka pozo­staje w kręgu zain­te­re­sowań członków zespołu Zakładu Arche­ologii Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiego Barbaricum.

Ważne miejsce na liście zagad­nień bada­nych przez pra­cow­ników Zakładu Arche­ologii Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiego Bar­ba­ricum zaj­mują też inne zja­wiska kul­tu­rowe mające źródła poza zie­miami pol­skimi. Wymienić tu należy przede wszystkim zagad­nienia zwią­zane z osad­nic­twem Mar­ko­manów w Cze­chach. Od 2008 roku, Zakład Arche­ologii Środ­ko­wo­eu­ro­pej­skiego Bar­ba­ricum we współ­pracy z Muzeul Brăilei, Insti­tutul de Cer­ce­tări Eco-Muzeale Tulcea, Aso­ciaţia de Studii pentru Arhe­ologie Fune­rară, SC Digital Domain SRL Bucu­reşti uczest­niczy też w bada­niach kom­pleksu osad­ni­czego w dolinie rzeki Teliţa, jud. Tulcea w pół­nocnej Dobrudźy (Rumunia). W ramach praktyk tere­no­wych, stu­denci Insty­tutu Arche­ologii UR biorą udział w bada­niach biry­tu­alnej nekro­poli pła­skiej i kur­ha­nowej oraz dwóch osad – otwartej i ufor­ty­fi­ko­wanej. Wspo­mniany kom­pleks osad­niczy w dolinie rzeki Teliţa jest dato­wany na VI-III w. p.n.e. Tomasz Bochnak, wraz z dr P. Goláňovą z Uni­wer­sy­tetu Masa­ryka w Brnie, od 2005 r. kie­ruje bada­niami pro­wa­dzo­nymi na cel­tyckim oppidum Bibracte/Mont Beu­vray (Francja) w rejonie sek­tora Cham­plain, gdzie zlo­ka­li­zo­wane są pozo­sta­łości sta­ro­żyt­nych pra­cowni meta­lur­gicz­nych. Stu­denci polscy i czescy uczest­niczą w pra­cach wyko­pa­li­sko­wych orga­ni­zo­wa­nych koor­dy­no­wa­nych przez Centre archéo­lo­gique euro­péen –Bibracte.