Zakład Epoki Kamienia

Prof. UR dr hab. Andrzej Peli­siak (Kie­rownik Zakładu Arche­ologii Epoki Kamienia)
Prof. dr hab. Bole­sław Ginter
Prof. UR dr hab. Mał­go­rzata Rybicka
Prof. UR dr hab. Alek­sander Sytnik
Dr Marta Połtowicz-Bobak
Dr Joanna Trąbska
Dr Renata Zych

Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Andrzej Peli­siak uro­dził się w Łodzi w 1955 roku. W latach 1974–1980 stu­diował Arche­ologię w ówcze­snej Kate­drze Arche­ologii (obecnie Instutut Arche­ologii) w Uni­wer­sy­tecie Łódzkim. W 1980 roku obronił pracę magi­sterską. Od 1981 roku pra­cował w Muzeum Arche­olo­gicznym i Etno­gra­ficznym w Łodzi. W 1989 roku obronił pracę dok­torską w ówcze­snym Insty­tucie Historii Kul­tury Mate­rialnej (obecnie Instytut Are­che­ologii i Etno­logii) PAN. W 2001 roku roz­po­czął pracę w Insty­tucie Arche­ologii w Uni­wer­sy­tecie Rze­szow­skim w Rze­szowie. w 2005 roku habi­li­tował się na Uni­wer­sy­tecie Adama Mic­kie­icza w Poznaniu. Od 2005 roku jest Pro­fe­sorem Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego. w Latach 2005eszowskiego. W latach 2005–2008 był Pro­dzie­kanem Wydziały Socjologiczno-Historycznego Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego. Od roku 2008 jest Zastępcą Dyrek­tora Insty­tutu Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego. W 2004 roku otrzymał Nagrodę Indy­wi­du­alną Mini­stra Edu­kacji Naro­dowej i Sportu za pracę „Osad­nictwo. Gospo­darka. Spo­łe­czeń­stwo. Studia nad kul­turą pucharów lej­ko­wa­tych na Niżu Pol­skim”. czytaj dalej…

Prof. dr hab. Bole­sław Ginter

Proin congue neque id urna dictum tin­ci­dunt eu a neque. Vesti­bulum sed tellus vitae tortor tri­stique suscipit sed sed erat. Integer bibendum, nibh vel com­modo ultri­cies, felis lacus ultri­cies nisi, vel luctus enim velit id nisl. Suspen­disse mollis, lectus et port­titor tin­ci­dunt, leo neque fer­mentum leo, a tri­stique nisl tellus eu libero. Nam quis tin­ci­dunt mi. czytaj dalej…

Prof. UR dr hab. Mał­go­rzata Rybicka

Proin congue neque id urna dictum tin­ci­dunt eu a neque. Vesti­bulum sed tellus vitae tortor tri­stique suscipit sed sed erat. Integer bibendum, nibh vel com­modo ultri­cies, felis lacus ultri­cies nisi, vel luctus enim velit id nisl. Suspen­disse mollis, lectus et port­titor tin­ci­dunt, leo neque fer­mentum leo, a tri­stique nisl tellus eu libero. Nam quis tin­ci­dunt mi. czytaj dalej…

Prof. UR dr hab. Alek­sander Sytnik

Proin congue neque id urna dictum tin­ci­dunt eu a neque. Vesti­bulum sed tellus vitae tortor tri­stique suscipit sed sed erat. Integer bibendum, nibh vel com­modo ultri­cies, felis lacus ultri­cies nisi, vel luctus enim velit id nisl. Suspen­disse mollis, lectus et port­titor tin­ci­dunt, leo neque fer­mentum leo, a tri­stique nisl tellus eu libero. Nam quis tin­ci­dunt mi. czytaj dalej…

Dr Marta Połtowicz-Bobak

Proin congue neque id urna dictum tin­ci­dunt eu a neque. Vesti­bulum sed tellus vitae tortor tri­stique suscipit sed sed erat. Integer bibendum, nibh vel com­modo ultri­cies, felis lacus ultri­cies nisi, vel luctus enim velit id nisl. Suspen­disse mollis, lectus et port­titor tin­ci­dunt, leo neque fer­mentum leo, a tri­stique nisl tellus eu libero. Nam quis tin­ci­dunt mi. czytaj dalej…

Dr Joanna Trąbska

Proin congue neque id urna dictum tin­ci­dunt eu a neque. Vesti­bulum sed tellus vitae tortor tri­stique suscipit sed sed erat. Integer bibendum, nibh vel com­modo ultri­cies, felis lacus ultri­cies nisi, vel luctus enim velit id nisl. Suspen­disse mollis, lectus et port­titor tin­ci­dunt, leo neque fer­mentum leo, a tri­stique nisl tellus eu libero. Nam quis tin­ci­dunt mi. czytaj dalej…

Dr Renata Zych

Proin congue neque id urna dictum tin­ci­dunt eu a neque. Vesti­bulum sed tellus vitae tortor tri­stique suscipit sed sed erat. Integer bibendum, nibh vel com­modo ultri­cies, felis lacus ultri­cies nisi, vel luctus enim velit id nisl. Suspen­disse mollis, lectus et port­titor tin­ci­dunt, leo neque fer­mentum leo, a tri­stique nisl tellus eu libero. Nam quis tin­ci­dunt mi. czytaj dalej…