Zasady publikacji w Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Archeologicznego

ISSN 0137–5725

Redakcja i Komitet Redak­cyjny /Editor and Edi­to­rial Committee

Redaktor/Editor

Prof. Syl­we­ster Czopek
Insti­tute of Archaeology

Insti­tute of Archa­eology
Rze­szów Uni­ver­sity
ul.
Hof­f­ma­nowej 8

PL 35–016 Rze­szów
Email:
sycz@archeologia.rzeszow.pl

Sekre­tarze Redakcji/Editorial Secretaries

Dr Joanna Podgórska-Czopek

Mgr Joanna Ligoda

District Museum
Rze­szów
ul. 3 Maja 19

PL 35–030 Rze­szów
Email: archeo@muzeum.rzeszow.pl

Redaktor języ­kowy (j. angielski)/ English pro­ofre­ading — Colin Hales

Redaktor języ­kowy (j. polski)/Polish pro­ofre­ading — Zofia Piwowar

Abs­trakty arty­kułów z Mate­riałów i Spra­wozdań Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego są publi­ko­wane w Cen­tral Euro­pean Journal of Social Sciences and Humanities

Abs­tracts of articles from Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego are publi­shed in the Cen­tral Euro­pean Journal of Social Sciences and Humanities

Komitet Redak­cyjny /Editorial Committee

Prof. Sła­womir Kadrow (redactor tematyczny/theme editor)– Rze­szów Uni­ver­sity, Poland

Prof. Michał Par­czewski (redaktor tematyczny/theme editor) — Rze­szów Uni­ver­sity, Poland

Prof. Alek­sandr Sytnyk (redaktor tematyczny/theme editor) – Ukra­inian National Aca­demy of Sciences, Lviv, Ukraine

Prof. Vaclav Fur­manek, Dr. – Slo­va­kien National Aca­demy, Nitra, Slovakia

Prof. Diana Ger­gova – Bul­ga­rian National Aca­demy of Sciens, Sofija, Bulgaria

Stały Zespół Recenzentów/ Per­ma­nent Team of Reviewers

Prof. Jan Cho­cho­rowski – Jagiel­lo­nien Uni­ver­sity, Kraków, Poland

Prof. Woj­ciech Chu­dziak – Toruń Uni­ver­sity, Poland

Dr hab. Prze­my­sław Maka­ro­wicz – Poznań Uni­ver­sity, Poland

Dr hab. Anna Zako­ścielna – Maria Curie-Skłodowska Uni­ver­sity in Lublin, Poland

Prof. Igor Chra­punov (Khra­punov) – Sim­fe­ropol Uni­ver­sity, Ukraine

Doc. PhDr. Eduard Dro­berjar, Dr. – Hradec Králové Uni­ver­sity, Czech Republic

Doc. PHDr. Lubo­mira Kaminska — Slo­va­kien National Aca­demy, Koszyce, Slovakia

W razie potrzeby Redakcja powo­łuje także innych recen­zentów do oceny nad­sy­ła­nych prac.

If neces­sary other revie­wers also give opi­nions on some sub­missed articles.

 

Pier­wotną wersją Mate­riałów i Spra­wozdań Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego jest wersja papierowa

Paper ver­sion is a pri­mary ver­sion of Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego ośrodka Archeologicznego.

Infor­macje dla autorów

Nade­słane do publi­kacji mate­riały prze­ka­zy­wane są recen­zentom do zaopi­nio­wania pod warun­kiem, że: (a) nie zostały one jeszcze dotąd opu­bli­ko­wane w innym wydaw­nic­twie, (b) nie zostały oddane roz­pa­trzenia innym redak­cjom i © insty­tucja, w której pra­cuje autor (lub autorzy) zaapro­bo­wała fakt ich publi­kacji w Mate­ria­łach i Spra­woz­da­niach Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego. Arty­kuły publi­ko­wane w naszym rocz­niku repre­zen­tują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napi­sane tak by odzwier­cie­dlać opinię redakcji lub wydawcy.

Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego są zain­te­re­so­wane w publi­kacji mate­riałów, w któ­rych zawarte są pro­blemy i zagad­nienia zwią­zane z wyko­pa­li­sko­wymi arche­olo­gicz­nymi na sta­no­wi­skach w Polsce oraz w środ­kowej i wschod­niej Europie, nie­za­leżnie od epoki i okresu, z któ­rego pochodzą badane relikty i zabytki, pro­ble­ma­tyka meto­dyki badań tere­no­wych, ana­lizy i inter­pre­tacje zabytków arche­olo­gicz­nych oraz teoria archeologii.

Infor­ma­tion for Contributors

Manu­scripts are accepted for review with the under­stan­ding that the same work has not been publi­shed, that it is not under con­si­de­ra­tion for publi­ca­tion else­where, and that its sub­mis­sion has been approved by all of the authors and by the insti­tu­tion where the work was car­ried out. Articles and any other mate­rial publi­shed in Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego repre­sent the opi­nions of the author(s) and should not be con­strued to reflect the opi­nions of the Editor and the Publisher.

Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego is inte­re­sted in rese­arch questions and results of field survey, of all periods in Poland, Cen­tral and Eastern Europe, field archa­eolo­gical methods, ana­lysis and inter­pre­ta­tion of archa­eolo­gical remains and theory of archa­eology. All volumes are devoted for sepa­rate, distinct problems.

Dostar­czanie mate­riałów do publikacji

Proszę o dostar­czanie tek­stów i mate­riałów ilu­stra­cyj­nych w oddziel­nych pli­kach. Pre­fe­ro­wanym for­matem tek­stów jest Micro­soft Word. W razie prze­sy­łania tek­stów w tym for­macie, pro­simy nie wklejać w tekst rycin i tabel. Ryciny (rysunki, foto­grafie, wykresy, mapy itd.) powinny być prze­sy­łane w oddziel­nych pli­kach wyso­kiej jakości for­matu JPG lub TIF. Roz­dziel­czość nad­sy­ła­nych rycin powinna być nie niższa niż 300 dpi a ich pro­porcje powinny odpo­wiadać roz­miarom ilu­stracji 175 mm sze­ro­kości i 220–250 mm wysokości.

Strona tytu­łowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego afi­liację, tytuł arty­kułu. Należy też dostar­czyć abs­trakt w języku angiel­skim nie zawie­ra­jący więcej niż 150 słów, zaopa­trzony w listę 5–6 słów kluczowych.

Dostar­czane do redakcji teksty powinny być napi­sane w języku pol­skim, ukra­iń­skim (rosyj­skim), angiel­skim lub nie­mieckim. Autorów pol­skich pro­simy też o nad­sy­łanie wersji prac napi­sa­nych w języku polskim.

Wszystkie nade­słane mate­riały roz­pa­try­wane są w pierw­szej instancji przez redak­tora Mate­riałów i Spra­wozdań Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego. W razie pozy­tywnej opinii prze­sy­łane są dalej do oceny recen­zenta lub recenzentów.

Sub­mis­sion

Please, submit sepa­rate text and gra­phics files. Our pre­ferred text format is Micro­soft Word. If sub­mit­ting your manu­script as a Word file DO NOT embed figures and tables in the text. Figures should be sub­mitted as sepa­rate high-quality JPG or TIFF files. Reso­lu­tions must be 300dpi or higher and image dimen­sions should be full-page width 175mm and the maximum accep­table height is 220-250mm.

The title page should con­tain: author’s name, author’s affi­lia­tion, the article title. An abs­tract in English is to be pro­vided, no longer than 150 words, accom­pa­nied by a list of 5–6 key words.

Sub­mitted text should be written in English, German, Polish, Ukra­inian (Russian).

All sub­mis­sions are con­si­dered by the Editor in the first instance. Suitable papers are peer-reviewed.

Korekty

Autorzy dostają korekty swoich arty­kułów drogą mailową w pli­kach for­matu PDF. Na tym etapie korekty można popra­wiać tylko błędy tech­niczne i rzeczowe.

Proofs

Authors will receive a proof of their article as a PDF file. Please note that only typo­gra­phical or fac­tual errors may be cor­rected at proof stage.

Lite­ra­tura

Pozycje lite­ra­tury przed­miotu wyko­rzy­stane w arty­kule powinny być wyli­sto­wane na jego końcu. Odno­śniki do lite­ra­tury w tek­ście powinny być podane w nawiasie z uwzględ­nie­niem ini­cjału imienia i nazwiska autora, daty publi­kacji i numeru strony, np. (A. Kokowski 2005, s. 142) lub (Z. Bukowski, K. Dąbrowski 1972, s. 285). W przy­padku pozycji lite­ra­tury opu­bli­ko­wa­nych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierw­szego z nich, po którym należy napisać et al., np. (J. Kruk et al. 1996, s. 28). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35–37, 123–135. Tylko wyjąt­kowo można używać przy­pisów w stopce strony.

W celu zaosz­czę­dzenia czasu redakcji proszę sto­sować w arty­ku­łach nad­sy­ła­nych do publi­kacji w Mate­ria­łach i Spra­woz­da­niach Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego podane poniżej zasady two­rzenia listy wyko­rzy­stanej lite­ra­tury przedmiotu.

Refe­rences

Refe­rences should be listed alpha­be­ti­cally at the end of the paper and referred to in the text by the author’s full name, date of publi­ca­tion and page number, e.g. (A. Kokowski 2005, s. 142), or (Z. Bukowski, K. Dąbrowski 1972, s. 285). Where there are three or more authors, only the first author's name is given in the text, fol­lowed by et al., e.g. (J. Kruk et al. 1996, s. 28). Full num­bers for pages and dates should be used, e.g. 35–37, 123–135. Excep­tio­nally foot­notes ken be usede.

In order to save edi­to­rial time, please use the fol­lo­wing tem­plate for the list of refe­rences to articles sub­mitted to Mate­riały i Spra­woz­dania Rze­szow­skiego Ośrodka Arche­olo­gicz­nego:

Arty­kuły z czasopism/Journal articles

Węgrzy­no­wicz T.

1988 Kul­tura grobów klo­szo­wych na Mazowszu i Pod­lasiu w świetle próby typo­lo­gicznej kla­sy­fi­kacji cera­miki, „Wia­do­mości Arche­olo­giczne”, t. 49, s. 3–16.

Jarosz P., Wło­dar­czak E., Wło­dar­czak P.

2010 Set­tle­ment Finds of the Corded Ware Cul­ture in the Valley of the Upper Vistula. Kraków Bie­żanów, Site 33, “Acta Archa­eolo­gica Car­pa­thica”, t. 45, s. 7–27.

Poje­dynczy autorzy lub redak­torzy książek/Single-author or book editors

Moskwa K.

1976 Kul­tura łużycka w południowo-wschodniej Polsce, Rze­szów.

Czopek S., Pora­dyło W.

2008 Warzyce, pow. Jasło, stan. 17 – osada z epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza (= Colectio Archa­eolo­gica Res­so­viensia, t. 10), Rzeszów.

Hodder I. (ed.)

1991 Archa­eolo­gical theory in Europe. The last three decades, London: Routledge.

Autorzy roz­działów lub części mono­grafii (książek)/ Con­tri­bu­tion to a book

Ginalski J., Muzy­czuk A.

1999 Stan badań nad osad­nic­twem cel­tyckim na Pod­kar­paciu, [w:] Czopek S., Kokowski A. (red.), Na gra­ni­cach antycz­nego świata, Rze­szów, s. 9–14.

Madyda-Legutko R.

1995 Sytu­acja kul­tu­rowa we wcze­snej epoce żelaza na terenie pol­skiej części Katrpat Zachod­nich, [w:] Szy­dłowski J. (red.), Dzie­dzictwo kul­tu­rowe epoki brązu i wcze­snej epoki żelaza na Górnym Śląsku i w Mało­polsce (= Śląskie Prace Pre­hi­sto­ryczne , t. 4), Kato­wice, s. 241–265.

W przy­padku kolej­nych prac tego samego autora w liście lite­ra­tury przed­miotu jego nazwisko nie jest powta­rzane za każdym razem, towa­rzyszy mu tylko inna data publikacji

In the case of sub­se­quent works by the same author in the list of refe­rences, the name is not repe­ated in all cases and only fol­lowed by the date of publication

Woź­niak Z.

1970 Osad­nictwo cel­tyckie w Polsce, Wro­cław.

2004 Rola Karpat Zachod­nich w okresie lateń­skim, [w:] Gan­carski J. (red.), Okres lateński i rzymski w Kar­pa­tach pol­skich, Krosno, s. 43–70.

2010 Kon­takty miesz­kańców ziem pol­skich ze światem cel­tyckim u schyłku okresu halsz­tac­kiego i we wcze­snym okresie lateń­skim, „Prze­gląd Arche­olo­giczny”, t. 58, s. 39–104.

Nume­racja rycin i tablic – odsyłacze/Numeration of illu­stra­tions — refe­rence mark

Rycina — (ryc. 1); (ryc. 4a); (ryc. 5b; 7c; 9 a, c-d)

Abbil­dung — (Abb. 1); (Abb. 4a); (Abb. 5b; 7c; 9a, c-d)

Figure — (Fig. 1); (Fig. 4a); (Fig. 5b; 7c; 9a, c-d)

Tablica – (tabl. V, 1); (tabl. X, 2–4, 6); (tabl. XV, 2–3; XX, 5)

Taf­feln – (Taf. V, 1); (Taf. X, 2–4, 6); (Taf. XV, 2–3; XX, 5)

Plate – (Pl. V, 1); (Pl. X, 2–4, 6); (Pl. XV, 2–3; XX, 5)