Zasady publikacji w Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

ISSN 0137-5725

Redakcja i Komitet Redakcyjny /Editor and Editorial Committee

Redaktor/Editor

Prof. Sylwester Czopek
Institute of Archaeology

Institute of Archaeology
Rzeszów University
ul.
Hoffmanowej 8

PL 35-016 Rzeszów
Email:
sycz@archeologia.rzeszow.pl

Sekretarze Redakcji/Editorial Secretaries

Dr Joanna Podgórska-Czopek

Mgr Joanna Ligoda

District Museum
Rzeszów
ul. 3 Maja 19

PL 35-030 Rzeszów
Email: archeo@muzeum.rzeszow.pl

Redaktor językowy (j. angielski)/ English proofreading – Colin Hales

Redaktor językowy (j. polski)/Polish proofreading – Zofia Piwowar

Abstrakty artykułów z Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego są publikowane w Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Abstracts of articles from Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego are published in the Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Komitet Redakcyjny /Editorial Committee

Prof. Sławomir Kadrow (redactor tematyczny/theme editor)– Rzeszów University, Poland

Prof. Michał Parczewski (redaktor tematyczny/theme editor) – Rzeszów University, Poland

Prof. Aleksandr Sytnyk (redaktor tematyczny/theme editor) – Ukrainian National Academy of Sciences, Lviv, Ukraine

Prof. Vaclav Furmanek, Dr. – Slovakien National Academy, Nitra, Slovakia

Prof. Diana Gergova – Bulgarian National Academy of Sciens, Sofija, Bulgaria

Stały Zespół Recenzentów/ Permanent Team of Reviewers

Prof. Jan Chochorowski – Jagiellonien University, Kraków, Poland

Prof. Wojciech Chudziak – Toruń University, Poland

Dr hab. Przemysław Makarowicz – Poznań University, Poland

Dr hab. Anna Zakościelna – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

Prof. Igor Chrapunov (Khrapunov) – Simferopol University, Ukraine

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. – Hradec Králové University, Czech Republic

Doc. PHDr. Lubomira Kaminska – Slovakien National Academy, Koszyce, Slovakia

W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac.

If necessary other reviewers also give opinions on some submissed articles.

 

Pierwotną wersją Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego jest wersja papierowa

Paper version is a primary version of Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka Archeologicznego.

Informacje dla autorów

Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że: (a) nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie, (b) nie zostały oddane rozpatrzenia innym redakcjom i (c) instytucja, w której pracuje autor (lub autorzy) zaaprobowała fakt ich publikacji w Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Artykuły publikowane w naszym roczniku reprezentują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy.

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego są zainteresowane w publikacji materiałów, w których zawarte są problemy i zagadnienia związane z wykopaliskowymi archeologicznymi na stanowiskach w Polsce oraz w środkowej i wschodniej Europie, niezależnie od epoki i okresu, z którego pochodzą badane relikty i zabytki, problematyka metodyki badań terenowych, analizy i interpretacje zabytków archeologicznych oraz teoria archeologii.

Information for Contributors

Manuscripts are accepted for review with the understanding that the same work has not been published, that it is not under consideration for publication elsewhere, and that its submission has been approved by all of the authors and by the institution where the work was carried out. Articles and any other material published in Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego represent the opinions of the author(s) and should not be construed to reflect the opinions of the Editor and the Publisher.

Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego is interested in research questions and results of field survey, of all periods in Poland, Central and Eastern Europe, field archaeological methods, analysis and interpretation of archaeological remains and theory of archaeology. All volumes are devoted for separate, distinct problems.

Dostarczanie materiałów do publikacji

Proszę o dostarczanie tekstów i materiałów ilustracyjnych w oddzielnych plikach. Preferowanym formatem tekstów jest Microsoft Word. W razie przesyłania tekstów w tym formacie, prosimy nie wklejać w tekst rycin i tabel. Ryciny (rysunki, fotografie, wykresy, mapy itd.) powinny być przesyłane w oddzielnych plikach wysokiej jakości formatu JPG lub TIF. Rozdzielczość nadsyłanych rycin powinna być nie niższa niż 300 dpi a ich proporcje powinny odpowiadać rozmiarom ilustracji 175 mm szerokości i 220-250 mm wysokości.

Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego afiliację, tytuł artykułu. Należy też dostarczyć abstrakt w języku angielskim nie zawierający więcej niż 150 słów, zaopatrzony w listę 5-6 słów kluczowych.

Dostarczane do redakcji teksty powinny być napisane w języku polskim, ukraińskim (rosyjskim), angielskim lub niemieckim. Autorów polskich prosimy też o nadsyłanie wersji prac napisanych w języku polskim.

Wszystkie nadesłane materiały rozpatrywane są w pierwszej instancji przez redaktora Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. W razie pozytywnej opinii przesyłane są dalej do oceny recenzenta lub recenzentów.

Submission

Please, submit separate text and graphics files. Our preferred text format is Microsoft Word. If submitting your manuscript as a Word file DO NOT embed figures and tables in the text. Figures should be submitted as separate high-quality JPG or TIFF files. Resolutions must be 300dpi or higher and image dimensions should be full-page width 175mm and the maximum acceptable height is 220-250mm.

The title page should contain: author’s name, author’s affiliation, the article title. An abstract in English is to be provided, no longer than 150 words, accompanied by a list of 5-6 key words.

Submitted text should be written in English, German, Polish, Ukrainian (Russian).

All submissions are considered by the Editor in the first instance. Suitable papers are peer-reviewed.

Korekty

Autorzy dostają korekty swoich artykułów drogą mailową w plikach formatu PDF. Na tym etapie korekty można poprawiać tylko błędy techniczne i rzeczowe.

Proofs

Authors will receive a proof of their article as a PDF file. Please note that only typographical or factual errors may be corrected at proof stage.

Literatura

Pozycje literatury przedmiotu wykorzystane w artykule powinny być wylistowane na jego końcu. Odnośniki do literatury w tekście powinny być podane w nawiasie z uwzględnieniem inicjału imienia i nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (A. Kokowski 2005, s. 142) lub (Z. Bukowski, K. Dąbrowski 1972, s. 285). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. (J. Kruk et al. 1996, s. 28). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135. Tylko wyjątkowo można używać przypisów w stopce strony.

W celu zaoszczędzenia czasu redakcji proszę stosować w artykułach nadsyłanych do publikacji w Materiałach i Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego podane poniżej zasady tworzenia listy wykorzystanej literatury przedmiotu.

References

References should be listed alphabetically at the end of the paper and referred to in the text by the author’s full name, date of publication and page number, e.g. (A. Kokowski 2005, s. 142), or (Z. Bukowski, K. Dąbrowski 1972, s. 285). Where there are three or more authors, only the first author’s name is given in the text, followed by et al., e.g. (J. Kruk et al. 1996, s. 28). Full numbers for pages and dates should be used, e.g. 35-37, 123-135. Exceptionally footnotes ken be usede.

In order to save editorial time, please use the following template for the list of references to articles submitted to Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego:

Artykuły z czasopism/Journal articles

Węgrzynowicz T.

1988 Kultura grobów kloszowych na Mazowszu i Podlasiu w świetle próby typologicznej klasyfikacji ceramiki, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 49, s. 3-16.

Jarosz P., Włodarczak E., Włodarczak P.

2010 Settlement Finds of the Corded Ware Culture in the Valley of the Upper Vistula. Kraków Bieżanów, Site 33, “Acta Archaeologica Carpathica”, t. 45, s. 7-27.

Pojedynczy autorzy lub redaktorzy książek/Single-author or book editors

Moskwa K.

1976 Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce, Rzeszów.

Czopek S., Poradyło W.

2008 Warzyce, pow. Jasło, stan. 17 – osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (= Colectio Archaeologica Ressoviensia, t. 10), Rzeszów.

Hodder I. (ed.)

1991 Archaeological theory in Europe. The last three decades, London: Routledge.

Autorzy rozdziałów lub części monografii (książek)/ Contribution to a book

Ginalski J., Muzyczuk A.

1999 Stan badań nad osadnictwem celtyckim na Podkarpaciu, [w:] Czopek S., Kokowski A. (red.), Na granicach antycznego świata, Rzeszów, s. 9-14.

Madyda-Legutko R.

1995 Sytuacja kulturowa we wczesnej epoce żelaza na terenie polskiej części Katrpat Zachodnich, [w:] Szydłowski J. (red.), Dziedzictwo kulturowe epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na Górnym Śląsku i w Małopolsce (= Śląskie Prace Prehistoryczne , t. 4), Katowice, s. 241-265.

W przypadku kolejnych prac tego samego autora w liście literatury przedmiotu jego nazwisko nie jest powtarzane za każdym razem, towarzyszy mu tylko inna data publikacji

In the case of subsequent works by the same author in the list of references, the name is not repeated in all cases and only followed by the date of publication

Woźniak Z.

1970 Osadnictwo celtyckie w Polsce, Wrocław.

2004 Rola Karpat Zachodnich w okresie lateńskim, [w:] Gancarski J. (red.), Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, Krosno, s. 43-70.

2010 Kontakty mieszkańców ziem polskich ze światem celtyckim u schyłku okresu halsztackiego i we wczesnym okresie lateńskim, „Przegląd Archeologiczny”, t. 58, s. 39-104.

Numeracja rycin i tablic – odsyłacze/Numeration of illustrations – reference mark

Rycina – (ryc. 1); (ryc. 4a); (ryc. 5b; 7c; 9 a, c-d)

Abbildung – (Abb. 1); (Abb. 4a); (Abb. 5b; 7c; 9a, c-d)

Figure – (Fig. 1); (Fig. 4a); (Fig. 5b; 7c; 9a, c-d)

Tablica – (tabl. V, 1); (tabl. X, 2-4, 6); (tabl. XV, 2-3; XX, 5)

Taffeln – (Taf. V, 1); (Taf. X, 2-4, 6); (Taf. XV, 2-3; XX, 5)

Plate – (Pl. V, 1); (Pl. X, 2-4, 6); (Pl. XV, 2-3; XX, 5)