Zasady publikowania artykułów w Analecta Archaeologica Ressoviensia

Analecta Archaeologica Ressoviensia

ISSN 2084-4409

Redakcja i Komitet Redakcyjny

Editor and Editorial Committee

Redaktor/Editor

Prof. Andrzej Rozwałka

Insti­tute of Archa­eology
Rze­szów Uni­ver­sity
ul. Moniuszki 10

PL 35–015 Rze­szów
Email:  arozwalka@archeologia.rzeszow.pl

Sekre­tarz Redakcji/Edi­to­rial Secretary

Mgr Mag­da­lena Rzucek

Insti­tute of Archa­eology
Rze­szów Uni­ver­sity
ul. Moniuszki 10

PL 35–015 Rze­szów
Email: magda@archeologia.rzeszow.pl

 

Redaktor językowy (j. angielski) – Dave Cowley

English proofreading

Redaktor językowy (j. polski) – Zofia Piwowar

Polish proofreading

Abstrakty artykułów z Analecta Archaeologica Ressoviensia są publikowane w Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Abstracts of articles from Analecta Archaeologica Ressoviensia are published in the Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Komitet Redakcyjny

Editorial Committee

Prof. Sylwester Czopek – Rzeszów University, Poland

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. – Hradec Králové University, Czech Republic

Prof. Michał Parczewski (redaktor tematyczny/theme editor) – Rzeszów University, Poland

Prof. Aleksandr Sytnyk (redaktor tematyczny/theme editor) – Ukrainian National Academy of Sciences, Lviv, Ukraine

Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb – Vienna University, Austria

Stały Zespół Recenzentów

Permanent Team of Reviewers

Prof. Grzegorz Domański – Szczecin University, Poland

Dr. Florin Gogaltan – Institute of Archaeology and History of Art, Romanian Academy of Sciences, Cluj-Napoca, Romania

Dr. Mikola Kryvaltsevich – Institute of History, National Academy of Sciences, Minsk, Byelorussia

Prof. Jerzy Libera – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D. – Palacký University of Olomouc, Czech Republic

Prof. Jerzy Piekalski – Wrocław University, Poland

If necessary other reviewers also give opinions on some submissed articles

W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac

 

Pierwotną wersją Analecta Archaeologica Ressoviensia jest wersja papierowa

Paper version is a primary version of Analecta Archaeologica Ressoviensia

Informacje dla autorów

Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że: (a) nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie, (b) nie zostały oddane rozpatrzenia innym redakcjom i (c) instytucja, w której pracuje autor (lub autorzy) zaaprobowała fakt ich publikacji w Analecta Archaeologica Ressoviensia. Artykuły publikowane w naszym roczniku reprezentują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy.

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia są zain­te­re­so­wane w publi­kacji mate­riałów, w któ­rych zawarte są pro­blemy i zagad­nienia zwią­zane z wyko­pa­li­sko­wymi arche­olo­gicz­nymi na sta­no­wi­skach w Polsce oraz w środ­kowej i wschod­niej Europie, nie­za­leżnie od epoki i okresu, z któ­rego pochodzą badane relikty i zabytki, pro­ble­ma­tyka meto­dyki badań tere­no­wych, ana­lizy i inter­pre­tacje zabytków arche­olo­gicz­nych oraz teoria arche­ologii. Każdy z tomów poświę­cony jest odmiennej pro­ble­ma­tyce. Wydany już tom 4 zawiera teo­re­tyczne arty­kuły o inter­pre­tacji kul­tury mate­rialnej, tom 5 – prace naj­młod­szego poko­lenia arche­ologów. W tomie 6 publi­ko­wane są prace poświę­cone współ­pracy arche­ologów, antro­po­logów kul­tu­ro­wych i socjo­logów. W tomie 7 znaj­dują się arty­kuły poru­sza­jące pro­ble­ma­tykę miasta średnio­wiecz­nego i nowo­żyt­nego, w tomie 8 – prace poświę­cone arche­ologii funeralnej, tom 9- problematyka epoki kamienia, tom 10 porusza problematykę rytuałów w przeszłości

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia is inte­re­sted in rese­arch questions and results of field survey, of all periods in Poland, Cen­tral and Eastern Europe, field archa­eolo­gical methods, ana­lysis and inter­pre­ta­tion of archa­eolo­gical remains and theory of archa­eology. All volumes are devoted for sepa­rate, distinct pro­blems. Already publi­shed volume No 4 con­tains the­ore­tical articles about inter­pre­ta­tion of mate­rial cul­ture, and volume No 5 – works of the youn­gest gene­ra­tion of archa­eolo­gists. In volume No 6 there are works con­cen­trated around coope­ra­tion of archa­eolo­gists, anth­ro­po­lo­gists and socio­lo­gists. In volume No 7 there are articles focused on pro­blems of archa­eolo­gical inve­sti­ga­tion of Medieval and modern cities, and in volume No 8 works devoted to funeral archaeology, No 9 articles are focuses on stone age archaeology, No 10 devoted rituals in the past

Dostarczanie materiałów do publikacji

Proszę o dostarczanie tekstów i materiałów ilustracyjnych w oddzielnych plikach. Preferowanym formatem tekstów jest Microsoft Word. W razie przesyłania tekstów w tym formacie, prosimy nie wklejać w tekst rycin i tabel. Ryciny (rysunki, fotografie, wykresy, mapy itd.) powinny być przesyłane w oddzielnych plikach wysokiej jakości formatu JPG lub TIF. Rozdzielczość nadsyłanych rycin powinna być nie niższa niż 300 dpi a ich proporcje powinny odpowiadać rozmiarom ilustracji 125 mm szerokości i 170 mm wysokości.

Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego afiliację, tytuł artykułu. Należy też dostarczyć abstrakt w języku angielskim nie zawierający więcej niż 150 słów, zaopatrzony w listę 5-6 słów kluczowych.

Dostarczane do redakcji teksty powinny być napisane w języku angielskim lub niemieckim. Autorów polskich prosimy też o nadsyłanie wersji prac napisanych w języku polskim.

Wszystkie nadesłane materiały rozpatrywane są w pierwszej instancji przez redaktora Analecta Archaeologica Ressoviensia. W razie pozytywnej opinii przesyłane są dalej do oceny recenzenta lub recenzentów.

Submission

Please, submit separate text and graphics files. Our preferred text format is Microsoft Word. If submitting your manuscript as a Word file DO NOT embed figures and tables in the text. Figures should be submitted as separate high-quality JPG or TIFF files. Resolutions must be 300dpi or higher and image dimensions should be full-page width 125mm and the maximum acceptable height is 170mm.

The title page should contain: author’s name, author’s affiliation, the article title. An abstract in English is to be provided, no longer than 150 words, accompanied by a list of 5-6 key words.

Submitted text should be written in English or German and Polish.

All submissions are considered by the Editor in the first instance. Suitable papers are peer-reviewed.

Korekty

Autorzy dostają korekty swoich artykułów drogą mailową w plikach formatu PDF. Na tym etapie korekty można poprawiać tylko błędy techniczne i rzeczowe.

Proofs

Authors will receive a proof of their article as a PDF file. Please note that only typographical or factual errors may be corrected at proof stage.

Literatura

Pozycje literatury przedmiotu wykorzystane w artykule powinny być wylistowane na jego końcu. Odnośniki do literatury w tekście powinny być podane w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, Milisauskas 1983, 259). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. (Sofer et al. 2000, 814). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135. Nie można używać przypisów w stopce strony.

W celu zaoszczędzenia czasu redakcji proszę stosować w artykułach nadsyłanych do publikacji w Analecta Archaeologica Ressoviensia podane poniżej zasady tworzenia listy wykorzystanej literatury przedmiotu:

References

References should be listed alphabetically at the end of the paper and referred to in the text by the author’s surname, date of publication and page number, e.g. (Blake 1998, 59), or (Kruk, Milisauskas 1983, 259). Where there are three or more authors, only the first author’s name is given in the text, followed by et al., e.g. (Sofer et al. 2000, 814). Full numbers for pages and dates should be used, e.g. 35-37, 123-135. Footnotes should be avoided.

In order to save editorial time, please use the following template for the list of references to articles submitted to Analecta Archaeologica Ressoviensia:

Artykuły z czasopism/Journal articles

Bogucki P. 1993. Animal traction and household economies in Neolithic Europe. Antiquity 67(256), 492-503.

Kruk J. and Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. Archeologia Polski 28(2), 257-320.

Pojedynczy autorzy lub redaktorzy książek/Single-author or book editors

Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zych R. 2008. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 7). Rzeszów: Instytut Archeologii UR.

Hodder I. (ed.) 1991. Archaeological theory in Europe. The last three decades. London: Routledge.

Wielu autorów lub redaktorów książek/Multiple author or book editors

 

Kristiansen K. and Larsson T. B. 2005. The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions and Transformations. Cambridge: Cambridge University Press.

Czebreszuk J. and Müller J. (eds.) 2004. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens 1. Forschungsstand. Erste Ergebnisse. Das östliche Feuchtbodenareal (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2). Poznań, Kiel, Rahden (Westf.): UAM w Poznaniu, CAU zu Kiel.

Autorzy rozdziałów lub części monografii (książek)/ Contribution to a book

Iwaniszewski S. 2006. Megalityczny obrządek pogrzebowy i neolityczny krajobraz w mikroregionie stryczowickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 259-269.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kultura ceramiki wstęgowej kłutej w południowej Polsce. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1). Kraków: Muzeum Archeologiczne, 9-21.

W przypadku kolejnych prac tego samego autora w liście literatury przedmiotu jego nazwisko jest powtarzane za każdym razem, towarzyszy mu natomiast inna data publikacji

In the case of subsequent works by the same author in the list of references, the name is repeated in all cases and followed by the date of publication

Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 123-146.

Gediga B. 2010. Śląsk – regionalna prowincja kultury halsztackiej. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza (= Biskupińskie Prace Archeologiczne 8; PAN O/Wrocław. Prace Komisji Archeologicznej 18). Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna PAN O/Wrocław, 187-218.