Zasady publikowania artykułów w Analecta Archaeologica Ressoviensia

Analecta Archaeologica Ressoviensia

ISSN 2084-4409

DOI: 10.15584/anarres

Instytut Archeologii

Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10 35-015 Rzeszów

Redaktor

Prof. Andrzej Rozwałka

email:  arozwalka@archeologia.rzeszow.pl

Sekre­tarz Redakcji

Magdalena Rzucek

email: magda@archeologia.rzeszow.pl

Abstrakty artykułów z Analecta Archaeologica Ressoviensia są publikowane w Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Komitet Redakcyjny

Prof. Sylwester Czopek – Rzeszów University, Poland

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr. – Hradec Králové University,

Michał Czech Republic

Prof. Parczewski (redaktor tematyczny/theme editor) – Rzeszów University, Poland

Prof. Aleksandr Sytnyk (redaktor tematyczny/theme editor) – Ukrainian National Academy of Sciences, Lviv, Ukraine

Ass.-Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb – Vienna University, Austria

Stały Zespół Recenzentów

Prof. Grzegorz Domański – Szczecin University, Poland

Dr. Florin Gogaltan – Institute of Archaeology and History of Art, Romanian Academy of Sciences, Cluj-Napoca, Romania

Dr. Mikola Kryvaltsevich – Institute of History, National Academy of Sciences, Minsk, Byelorussia

Prof. Jerzy Libera – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland

PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D. – Palacký University of Olomouc, Czech Republic

Prof. Jerzy Piekalski – Wrocław University, Poland

W razie potrzeby Redakcja powołuje także innych recenzentów do oceny nadsyłanych prac

Pierwotną wersją Analecta Archaeologica Ressoviensia jest wersja papierowa

Informacje dla autorów

Nadesłane do publikacji materiały przekazywane są recenzentom do zaopiniowania pod warunkiem, że: (a) nie zostały one jeszcze dotąd opublikowane w innym wydawnictwie, (b) nie zostały oddane rozpatrzenia innym redakcjom i (c) instytucja, w której pracuje autor (lub autorzy) zaaprobowała fakt ich publikacji w Analecta Archaeologica Ressoviensia. Artykuły publikowane w naszym roczniku reprezentują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy.

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia są zain­te­re­so­wane w publi­kacji mate­riałów, w któ­rych zawarte są pro­blemy i zagad­nienia zwią­zane z wyko­pa­li­sko­wymi arche­olo­gicz­nymi na sta­no­wi­skach w Polsce oraz w środ­kowej i wschod­niej Europie, nie­za­leżnie od epoki i okresu, z któ­rego pochodzą badane relikty i zabytki, pro­ble­ma­tyka meto­dyki badań tere­no­wych, ana­lizy i inter­pre­tacje zabytków arche­olo­gicz­nych oraz teoria arche­ologii. Każdy z tomów poświę­cony jest odmiennej pro­ble­ma­tyce. Wydany już tom 4 zawiera teo­re­tyczne arty­kuły o inter­pre­tacji kul­tury mate­rialnej, tom 5 – prace naj­młod­szego poko­lenia arche­ologów. W tomie 6 publi­ko­wane są prace poświę­cone współ­pracy arche­ologów, antro­po­logów kul­tu­ro­wych i socjo­logów. W tomie 7 znaj­dują się arty­kuły poru­sza­jące pro­ble­ma­tykę miasta średnio­wiecz­nego i nowo­żyt­nego, w tomie 8 – prace poświę­cone arche­ologii funeralnej, tom 9- problematyka epoki kamienia, tom 10 porusza problematykę rytuałów w przeszłości, tom 11poświęcony jest studiom nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza.

Dostarczanie materiałów do publikacji

Proszę o dostarczanie tekstów i materiałów ilustracyjnych w oddzielnych plikach. Preferowanym formatem tekstów jest Microsoft Word. W razie przesyłania tekstów w tym formacie, prosimy nie wklejać w tekst rycin i tabel. Ryciny (rysunki, fotografie, wykresy, mapy itd.) powinny być przesyłane w oddzielnych plikach wysokiej jakości formatu JPG lub TIF. Rozdzielczość nadsyłanych rycin powinna być nie niższa niż 300 dpi a ich proporcje powinny odpowiadać rozmiarom ilustracji 125 mm szerokości i 170 mm wysokości.

Strona tytułowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego afiliację, tytuł artykułu. Należy też dostarczyć abstrakt w języku angielskim nie zawierający więcej niż 150 słów, zaopatrzony w listę 5-6 słów kluczowych.

Dostarczane do redakcji teksty powinny być napisane w języku angielskim lub niemieckim. Autorów polskich prosimy też o nadsyłanie wersji prac napisanych w języku polskim.

Wszystkie nadesłane materiały rozpatrywane są w pierwszej instancji przez redaktora Analecta Archaeologica Ressoviensia. W razie pozytywnej opinii przesyłane są dalej do oceny recenzenta lub recenzentów.

Korekty

Autorzy dostają korekty swoich artykułów drogą mailową w plikach formatu PDF. Na tym etapie korekty można poprawiać tylko błędy techniczne i rzeczowe.

Zasady recenzowania

1. Redakcja Analecta Archaeologica Ressoviensia dba o właściwy poziom merytoryczny tekstów, właściwy dobór i jakość rycin
2. Artykuły przysyłane do Redakcji Analecta Archaeologica Ressoviensia są poddawane wstępnej ocenie i kwalifikacji w celu sprawdzenia, czy są zgodne z profilem czasopisma oraz z wymaganiami zamieszczonymi w Informacjach dla autorów. W przypadku braku zgodności z profilem lub niespełnienia wymogów zawartych w instrukcji dla autorów artykuły są zwracane autorom z odpowiednim pismem wyjaśniającym.
3. Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym według modelu double-blind review process (recenzent nie zna tożsamości autora, a autor nie otrzymuje informacji o osobie recenzenta).
4. Ocena dokonywana jest z wykorzystaniem formularza recenzji.
5. Każda publikacja oceniana jest przez dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Nazwiska recenzentów są publikowane na stronie redakcyjnej każdego tomu oraz na stronie internetowej czasopisma.
6. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do druku (w jego obecnej formie lub po zmianach) lub jego odrzuceniu.
7. Autorzy artykułów są zobowiązani do uwzględnienia uwag recenzentów lub uzasadnienia braku akceptacji uwag. W przypadku rozbieżnych ocen recenzentów artykuł może być skierowany do publikacji, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii trzeciego recenzenta. W przypadku dwukrotnej negatywnej oceny tekstu redakcja odrzuca możliwość publikacji artykułu.

Pozycje literatury przedmiotu wykorzystane w artykule powinny być wylistowane na jego końcu. Odnośniki do literatury w tekście powinny być podane w nawiasie z uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, Milisauskas 1983, 259). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. (Sofer et al. 2000, 814). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135. Nie można używać przypisów w stopce strony.

W celu zaoszczędzenia czasu redakcji proszę stosować w artykułach nadsyłanych do publikacji w Analecta Archaeologica Ressoviensia podane poniżej zasady tworzenia listy wykorzystanej literatury przedmiotu:

 Artykuły z czasopism

Bogucki P. 1993. Animal traction and household economies in Neolithic Europe. Antiquity 67(256), 492-503.

Kruk J. and Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. kieleckie. Archeologia Polski 28(2), 257-320.

Pojedynczy autorzy lub redaktorzy książek

Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Zych R. 2008. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 7). Rzeszów: Instytut Archeologii UR.

Hodder I. (ed.) 1991. Archaeological theory in Europe. The last three decades. London: Routledge.

Wielu autorów lub redaktorów książek

Kristiansen K. and Larsson T. B. 2005. The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions and Transformations. Cambridge: Cambridge University Press.

Czebreszuk J. and Müller J. (eds.) 2004. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens 1. Forschungsstand. Erste Ergebnisse. Das östliche Feuchtbodenareal (= Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2). Poznań, Kiel, Rahden (Westf.): UAM w Poznaniu, CAU zu Kiel.

Autorzy rozdziałów lub części monografii (książek)

Iwaniszewski S. 2006. Megalityczny obrządek pogrzebowy i neolityczny krajobraz w mikroregionie stryczowickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, Kraków: Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii i Etnologii PAN O/Kraków, 259-269.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kultura ceramiki wstęgowej kłutej w południowej Polsce. In M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi (= Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1). Kraków: Muzeum Archeologiczne, 9-21.

W przypadku kolejnych prac tego samego autora w liście literatury przedmiotu jego nazwisko jest powtarzane za każdym razem, towarzyszy mu natomiast inna data publikacji

Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań terenowych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 123-146.

Gediga B. 2010. Śląsk – regionalna prowincja kultury halsztackiej. In B. Gediga and W. Piotrowski (eds.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza (= Biskupińskie Prace Archeologiczne 8; PAN O/Wrocław. Prace Komisji Archeologicznej 18). Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Komisja Archeologiczna PAN O/Wrocław, 187-218.