Zasady publikowania artykułów w Analecta Archaeologica Ressoviensia

Ana­lecta Archa­eolo­gica Ressoviensia

ISSN 2084–4409

Redakcja i Komitet Redakcyjny

Editor and Edi­to­rial Committee

Redaktor/Editor

Prof. Andrzej Rozwałka

Insti­tute of Archa­eology
Rze­szów Uni­ver­sity
ul. Moniuszki 10

PL 35–015 Rze­szów
Email:  arozwalka@archeologia.rzeszow.pl

Sekre­tarz Redakcji/Edi­to­rial Secretary

Mgr Mag­da­lena Rzucek

Insti­tute of Archa­eology
Rze­szów Uni­ver­sity
ul. Moniuszki 10

PL 35–015 Rze­szów
Email: magda@archeologia.rzeszow.pl

 

Redaktor języ­kowy (j. angielski) — Dave Cowley

English pro­ofre­ading

Redaktor języ­kowy (j. polski) — Zofia Piwowar

Polish pro­ofre­ading

Abs­trakty arty­kułów z Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia są publi­ko­wane w Cen­tral Euro­pean Journal of Social Sciences and Humanities

Abs­tracts of articles from Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia are publi­shed in the Cen­tral Euro­pean Journal of Social Sciences and Humanities

Komitet Redak­cyjny

Edi­to­rial Committee

Prof. Syl­we­ster Czopek – Rze­szów Uni­ver­sity, Poland

Doc. PhDr. Eduard Dro­berjar, Dr. – Hradec Králové Uni­ver­sity, Czech Republic

Prof. Michał Par­czewski (redaktor tematyczny/theme editor) — Rze­szów Uni­ver­sity, Poland

Prof. Alek­sandr Sytnyk (redaktor tematyczny/theme editor) – Ukra­inian National Aca­demy of Sciences, Lviv, Ukraine

Ass.-Prof. Mag. Dr. Ale­xandra Krenn-Leeb – Vienna Uni­ver­sity, Austria

Stały Zespół Recenzentów

Per­ma­nent Team of Reviewers

Prof. Grze­gorz Domański – Szczecin Uni­ver­sity, Poland

Dr. Florin Gogaltan — Insti­tute of Archa­eology and History of Art, Roma­nian Aca­demy of Sciences, Cluj-Napoca, Romania

Dr. Mikola Kry­valt­se­vich – Insti­tute of History, National Aca­demy of Sciences, Minsk, Byelorussia

Prof. Jerzy Libera — Maria Curie-Skłodowska Uni­ver­sity in Lublin, Poland

PhDr. Jaro­slav Peška, Ph.D. — Palacký Uni­ver­sity of Olo­mouc, Czech Republic

Prof. Jerzy Pie­kalski – Wro­cław Uni­ver­sity, Poland

If neces­sary other revie­wers also give opi­nions on some sub­missed articles

W razie potrzeby Redakcja powo­łuje także innych recen­zentów do oceny nad­sy­ła­nych prac

 

Pier­wotną wersją Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia jest wersja papierowa

Paper ver­sion is a pri­mary ver­sion of Ana­lecta Archa­eolo­gica Ressoviensia

Infor­macje dla autorów

Nade­słane do publi­kacji mate­riały prze­ka­zy­wane są recen­zentom do zaopi­nio­wania pod warun­kiem, że: (a) nie zostały one jeszcze dotąd opu­bli­ko­wane w innym wydaw­nic­twie, (b) nie zostały oddane roz­pa­trzenia innym redak­cjom i © insty­tucja, w której pra­cuje autor (lub autorzy) zaapro­bo­wała fakt ich publi­kacji w Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia. Arty­kuły publi­ko­wane w naszym rocz­niku repre­zen­tują opinie ich autora lub autorów i nie należy uważać, że zostały one napi­sane tak by odzwier­cie­dlać opinię redakcji lub wydawcy.

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia są zain­te­re­so­wane w publi­kacji mate­riałów, w któ­rych zawarte są pro­blemy i zagad­nienia zwią­zane z wyko­pa­li­sko­wymi arche­olo­gicz­nymi na sta­no­wi­skach w Polsce oraz w środ­kowej i wschod­niej Europie, nie­za­leżnie od epoki i okresu, z któ­rego pochodzą badane relikty i zabytki, pro­ble­ma­tyka meto­dyki badań tere­no­wych, ana­lizy i inter­pre­tacje zabytków arche­olo­gicz­nych oraz teoria arche­ologii. Każdy z tomów poświę­cony jest odmiennej pro­ble­ma­tyce. Wydany już tom 4 zawiera teo­re­tyczne arty­kuły o inter­pre­tacji kul­tury mate­rialnej, tom 5 – prace naj­młod­szego poko­lenia arche­ologów. W tomie 6 publi­ko­wane są prace poświę­cone współ­pracy arche­ologów, antro­po­logów kul­tu­ro­wych i socjo­logów. W tomie 7 znaj­dują się arty­kuły poru­sza­jące pro­ble­ma­tykę miasta średnio­wiecz­nego i nowo­żyt­nego, w tomie 8 – prace poświę­cone arche­ologii fune­ralnej, tom 9– pro­ble­ma­tyka epoki kamienia, tom 10 porusza pro­ble­ma­tykę rytu­ałów w przeszłości

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia is inte­re­sted in rese­arch questions and results of field survey, of all periods in Poland, Cen­tral and Eastern Europe, field archa­eolo­gical methods, ana­lysis and inter­pre­ta­tion of archa­eolo­gical remains and theory of archa­eology. All volumes are devoted for sepa­rate, distinct pro­blems. Already publi­shed volume No 4 con­tains the­ore­tical articles about inter­pre­ta­tion of mate­rial cul­ture, and volume No 5 – works of the youn­gest gene­ra­tion of archa­eolo­gists. In volume No 6 there are works con­cen­trated around coope­ra­tion of archa­eolo­gists, anth­ro­po­lo­gists and socio­lo­gists. In volume No 7 there are articles focused on pro­blems of archa­eolo­gical inve­sti­ga­tion of Medieval and modern cities, and in volume No 8 works devoted to funeral archa­eology, No 9 articles are focuses on stone age archa­eology, No 10 devoted rituals in the past

Dostar­czanie mate­riałów do publikacji

Proszę o dostar­czanie tek­stów i mate­riałów ilu­stra­cyj­nych w oddziel­nych pli­kach. Pre­fe­ro­wanym for­matem tek­stów jest Micro­soft Word. W razie prze­sy­łania tek­stów w tym for­macie, pro­simy nie wklejać w tekst rycin i tabel. Ryciny (rysunki, foto­grafie, wykresy, mapy itd.) powinny być prze­sy­łane w oddziel­nych pli­kach wyso­kiej jakości for­matu JPG lub TIF. Roz­dziel­czość nad­sy­ła­nych rycin powinna być nie niższa niż 300 dpi a ich pro­porcje powinny odpo­wiadać roz­miarom ilu­stracji 125 mm sze­ro­kości i 170 mm wysokości.

Strona tytu­łowa powinna zawierać: imię i nazwisko autora, jego afi­liację, tytuł arty­kułu. Należy też dostar­czyć abs­trakt w języku angiel­skim nie zawie­ra­jący więcej niż 150 słów, zaopa­trzony w listę 5–6 słów kluczowych.

Dostar­czane do redakcji teksty powinny być napi­sane w języku angiel­skim lub nie­mieckim. Autorów pol­skich pro­simy też o nad­sy­łanie wersji prac napi­sa­nych w języku polskim.

Wszystkie nade­słane mate­riały roz­pa­try­wane są w pierw­szej instancji przez redak­tora Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia. W razie pozy­tywnej opinii prze­sy­łane są dalej do oceny recen­zenta lub recenzentów.

Sub­mis­sion

Please, submit sepa­rate text and gra­phics files. Our pre­ferred text format is Micro­soft Word. If sub­mit­ting your manu­script as a Word file DO NOT embed figures and tables in the text. Figures should be sub­mitted as sepa­rate high-quality JPG or TIFF files. Reso­lu­tions must be 300dpi or higher and image dimen­sions should be full-page width 125mm and the maximum accep­table height is 170mm.

The title page should con­tain: author’s name, author’s affi­lia­tion, the article title. An abs­tract in English is to be pro­vided, no longer than 150 words, accom­pa­nied by a list of 5–6 key words.

Sub­mitted text should be written in English or German and Polish.

All sub­mis­sions are con­si­dered by the Editor in the first instance. Suitable papers are peer-reviewed.

Korekty

Autorzy dostają korekty swoich arty­kułów drogą mailową w pli­kach for­matu PDF. Na tym etapie korekty można popra­wiać tylko błędy tech­niczne i rzeczowe.

Proofs

Authors will receive a proof of their article as a PDF file. Please note that only typo­gra­phical or fac­tual errors may be cor­rected at proof stage.

Lite­ra­tura

Pozycje lite­ra­tury przed­miotu wyko­rzy­stane w arty­kule powinny być wyli­sto­wane na jego końcu. Odno­śniki do lite­ra­tury w tek­ście powinny być podane w nawiasie z uwzględ­nie­niem nazwiska autora, daty publi­kacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, Mili­sau­skas 1983, 259). W przy­padku pozycji lite­ra­tury opu­bli­ko­wa­nych przez trzech i więcej autorów powinno być podane tylko nazwisko pierw­szego z nich, po którym należy napisać et al., np. (Sofer et al. 2000, 814). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35–37, 123–135. Nie można używać przy­pisów w stopce strony.

W celu zaosz­czę­dzenia czasu redakcji proszę sto­sować w arty­ku­łach nad­sy­ła­nych do publi­kacji w Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia podane poniżej zasady two­rzenia listy wyko­rzy­stanej lite­ra­tury przedmiotu:

Refe­rences

Refe­rences should be listed alpha­be­ti­cally at the end of the paper and referred to in the text by the author’s sur­name, date of publi­ca­tion and page number, e.g. (Blake 1998, 59), or (Kruk, Mili­sau­skas 1983, 259). Where there are three or more authors, only the first author's name is given in the text, fol­lowed by et al., e.g. (Sofer et al. 2000, 814). Full num­bers for pages and dates should be used, e.g. 35–37, 123–135. Foot­notes should be avoided.

In order to save edi­to­rial time, please use the fol­lo­wing tem­plate for the list of refe­rences to articles sub­mitted to Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia:

Arty­kuły z czasopism/Journal articles

Bogucki P. 1993. Animal trac­tion and house­hold eco­no­mies in Neo­li­thic Europe. Anti­quity 67(256), 492–503.

Kruk J. and Mili­sau­skas S. 1983. Chro­no­logia abso­lutna osad­nictwa neo­li­tycz­nego z Bro­nocic, woj. kie­leckie. Arche­ologia Polski 28(2), 257–320.

Poje­dynczy autorzy lub redak­torzy książek/Single-author or book editors

Czer­niak L. 1980. Rozwój spo­łe­czeństw kul­tury późnej cera­miki wstę­gowej na Kuja­wach. Poznań: Wydaw­nictwo Naukowe UAM.

Zych R. 2008. Kul­tura pucharów lej­ko­wa­tych w Polsce południowo-wschodniej (= Col­lectio Archa­eolo­gica Res­so­viensis 7). Rze­szów: Instytut Arche­ologii UR.

Hodder I. (ed.) 1991. Archa­eolo­gical theory in Europe. The last three decades. London: Routledge.

Wielu autorów lub redak­torów książek/Mul­tiple author or book editors

 

Kri­stiansen K. and Larsson T. B. 2005. The Rise of Bronze Age Society. Tra­vels, Trans­mis­sions and Trans­for­ma­tions. Cam­bridge: Cam­bridge Uni­ver­sity Press.

Cze­bre­szuk J. and Müller J. (eds.) 2004. Aus­gra­bungen und For­schungen in einer prähi­sto­ri­schen Sie­dlung­skammer Gro­ßpo­lens 1. For­schungs­stand. Erste Ergeb­nisse. Das östliche Feucht­bo­de­na­real (= Stu­dien zur Archäo­logie in Ost­mit­te­leu­ropa 2). Poznań, Kiel, Rahden (Westf.): UAM w Poznaniu, CAU zu Kiel.

Autorzy roz­działów lub części mono­grafii (książek)/ Con­tri­bu­tion to a book

Iwa­ni­szewski S. 2006. Mega­li­tyczny obrządek pogrze­bowy i neo­li­tyczny kra­jo­braz w mikro­re­gionie stry­czo­wickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. In J. Libera and K. Tunia (eds.), Idea mega­li­tyczna w obrządku pogrze­bowym kul­tury pucharów lej­ko­wa­tych. Lublin, Kraków: Instytut Arche­ologii UMCS, Instytut Arche­ologii i Etno­logii PAN O/Kraków, 259–269.

Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kul­tura cera­miki wstę­gowej kłutej w połu­dniowej Polsce. In M. Kacza­nowska (ed.), Dzie­dzictwo cywi­li­zacji nad­du­naj­skich: Mało­polska na prze­łomie epoki kamienia i miedzi (= Biblio­teka Muzeum Arche­olo­gicz­nego w Kra­kowie 1). Kraków: Muzeum Arche­olo­giczne, 9–21.

W przy­padku kolej­nych prac tego samego autora w liście lite­ra­tury przed­miotu jego nazwisko jest powta­rzane za każdym razem, towa­rzyszy mu nato­miast inna data publikacji

In the case of sub­se­quent works by the same author in the list of refe­rences, the name is repe­ated in all cases and fol­lowed by the date of publication

Gediga B. 2007. Pro­blemy obrazu kul­tury wcze­snej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych badań tere­no­wych. Śląskie Spra­woz­dania Arche­olo­giczne 49, 123–146.

Gediga B. 2010. Śląsk – regio­nalna pro­wincja kul­tury halsz­tac­kiej. In B. Gediga and W. Pio­trowski (eds.), Rola głów­nych cen­trów kul­tu­ro­wych w kształ­to­waniu oblicza kul­tu­ro­wego Europy Środ­kowej we wcze­snych okre­sach epoki żelaza (= Bisku­piń­skie Prace Arche­olo­giczne 8; PAN O/Wrocław. Prace Komisji Arche­olo­gicznej 18). Biskupin-Wrocław: Muzeum Arche­olo­giczne w Bisku­pinie, Komisja Arche­olo­giczna PAN O/Wrocław, 187–218.