Zasady Rekrutacji

Zasady rekru­tacji na Wydziale Socjologiczno-Historycznym

ARCHEOLOGIA

Studia sta­cjo­narne I i II stopnia

ARCHEOLOGIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

ARCHEOLOGIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Rekru­tacja na kie­runek Arche­ologia rusza 23 maja.

ABY DOSTAĆ SIĘ NA KIERUNEK ARCHEOLOGIA NALEŻY:

1. zare­je­strować się w sys­temie IRK ( strona UR, zakładka rekrutacja)

2. wnieść opłatę rekrutacyjną

3. przy­nieść do sie­dziby Komisji Rekru­ta­cyjnej nastę­pu­jące dokumenty

            ( w ter­minie 23 maja– 28 lipca, w przy­padku pozo­stania wol­nych miejsc do 23 wrze­śnia):

3.1. podanie ( do wydru­ko­wania z panelu kan­dy­data w sys­temie IRK)

3.2. świa­dectwo matu­ralne — ory­ginał + kserokopia

3.3. dowód oso­bisty +kserokopia

3.4. 2 zdjęcia

3.5. Dowód wnie­sienia opłaty rekrutacyjnej

3.6. dyplom ukoń­czenia stu­diów I stopnia i suple­ment ( w przy­padku stu­diów II stopnia)

Na kie­runek Arche­ologia ( I i II st.) mamy wstęp wolny ( obo­wią­zuje kolej­ność dostar­czania doku­mentów)

Liczba miejsca na stu­diach  I stopnia  (licen­cjac­kich) – 15

Liczba miejsc na stu­diach II stopnia (magi­ster­skich) — 15

Sie­dziba Komisji Rekru­ta­cyjnej mieści się w budynku Insty­tutu Arche­ologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Komisja roz­po­czyna dyżury od 30 maja.

Doku­menty można dostar­czać do sie­dziby Komisji Rekru­ta­cyjnej od 30 maja do 28 lipca, w godzi­nach 10:00–13:00 (w przy­padku prze­dłu­żenia rekru­tacji, termin dyżuru do 28.09.2016)

Jeżeli mają Pań­stwo pytania bardzo pro­simy o kon­takt pod numerem

(17) 872 15 82