Zasady Rekrutacji

Zasady rekrutacji na Wydziale Socjologiczno-Historycznym

Zasady rekrutacji - Archeologia I stopnia

ARCHEOLOGIA I stopnia

Rekrutacja rusza 29 maja 2017

Aby dostać się na kierunek należy:

1. zarejestrować się w systemie IRK ( strona UR, zakładka rekrutacja)

2. wnieść opłatę rekrutacyjną

3. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty

            ( w terminie 29 maja- 27 lipca 2017, w przypadku pozostania wolnych

miejsc do 28 września 2017):

3.1. podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

3.2. świadectwo maturalne – oryginał + kserokopia

3.3. dowód osobisty +kserokopia

3.4. 2 zdjęcia

3.5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

3.6. dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement ( w przypadku studiów II stopnia)

Na kierunek Archeologia I st. mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

W przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę miejsc pierwszeństwo mają uczestnicy konkursów i olimpiad z zakresu historii i wiedzy antycznej

Liczba miejsca na studiach  I stopnia  (licencjackich) – 15

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Komisja rozpoczyna dyżury od 29 maja.

Dokumenty można dostarczać do siedziby Komisji Rekrutacyjnej od 29 maja do 25 lipca, w godzinach 10:00-13:00 (w przypadku przedłużenia rekrutacji, termin dyżuru do 28.09.2017)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem

(17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Archeologia II stopnia

ARCHEOLOGIA II stopnia

Rekrutacja rusza 29 maja 2017

Aby dostać się na kierunek należy:

1. zarejestrować się w systemie IRK ( strona UR, zakładka rekrutacja)

2. wnieść opłatę rekrutacyjną

3. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty

            ( w terminie 29 maja- 27 lipca 2017, w przypadku pozostania wolnych

miejsc do 28 września 2017):

3.1. podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

3.2. świadectwo maturalne – oryginał + kserokopia

3.3. dowód osobisty +kserokopia

3.4. 2 zdjęcia

3.5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

3.6. dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement

Na kierunek Archeologia II st. mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsc na studiach II stopnia (magisterskich) – 15

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Komisja rozpoczyna dyżury od 29 maja.

Dokumenty można dostarczać do siedziby Komisji Rekrutacyjnej od 29 maja do 25 lipca, w godzinach 10:00-13:00 (w przypadku przedłużenia rekrutacji, termin dyżuru do 28.09.2017)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem

(17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Muzeologia I stopnia

MUZEOLOGIA I stopnia

Rekrutacja rusza 29 maja 2017

Aby dostać się na kierunek należy:

1. zarejestrować się w systemie IRK ( strona UR, zakładka rekrutacja)

2. wnieść opłatę rekrutacyjną

3. przynieść do siedziby Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty

            ( w terminie 29 maja- 31 lipca 2017, w przypadku pozostania wolnych miejsc

do 28 września 2017):

3.1. podanie ( do wydrukowania z panelu kandydata w systemie IRK)

3.2. świadectwo maturalne – oryginał + kserokopia

3.3. dowód osobisty +kserokopia

3.4. 2 zdjęcia

3.5. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

3.6. dyplom ukończenia studiów I stopnia i suplement ( w przypadku studiów II stopnia)

Na kierunek Muzeologia ( I st.) mamy wstęp wolny ( obowiązuje kolejność dostarczania dokumentów)

Liczba miejsca na studiach  I stopnia  (licencjackich) – 15

Liczba miejsc na studiach II stopnia (magisterskich) – 15

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Komisja rozpoczyna dyżury od 29 maja.

Dokumenty można dostarczać do siedziby Komisji Rekrutacyjnej od 29 maja do 25 lipca, w godzinach 10:00-13:00 (w przypadku przedłużenia rekrutacji, termin dyżuru do 28.09.2017)

Jeżeli mają Państwo pytania bardzo prosimy o kontakt pod numerem

(17) 872 15 82

Zasady rekrutacji - Muzeologia II stopnia

MUZEOLOGIA II stopnia 

Rekru­ta­cja rusza 29 maja 2017

Limit miejsc na kie­runku– 15

Pod­stawą przy­ję­cia na Muze­olo­gię II stop­nia jest roz­mowa kwalifikacyjna.

Kan­dy­daci na stu­dia II stop­nia powinni posiadać:

– ogólną wie­dzę humanistyczną

– ogólną wie­dzę z zakresu histo­rii sztuki

– ogólna wie­dzę o miej­scu i zna­cze­niu archeologii

– ogólna wie­dzę z zakresu histo­rii Pol­ski i histo­rii powszechnej

– ogólna wie­dzę z zakresu etnografii

Zasady punk­ta­cji:

ocena bar­dzo dobra (5) – 50 pkt.

ocena dobry plus (4+) – 45 pkt.

ocena dobra (4) – 40 pkt.

ocena dosta­teczny plus (3+) – 35 pkt.

ocena dosta­teczny (3) – 31 pkt.

Na stu­dia będą przy­jęte osoby, które na roz­mo­wie kwa­li­fi­ka­cyj­nej uzy­skały   powy­żej 31 pkt.

ABY DOSTAĆ SIĘ NA MUZEOLOGIĘ II STOPNIA NALEŻY:

  1. zare­je­stro­wać się w sys­te­mie IRK ( strona UR, zakładka rekrutacja)

  2. wnieść opłatę rekrutacyjną

  3. przy­stą­pić do roz­mowy kwalifikacyjnej

( 20 lipca o godz. 11:00 w Insty­tu­cie Arche­olo­gii

przy ul. Moniuszki 10;  w przy­padku pozo­sta­nia wol­nych miejsc także 21 wrze­śnia o godz. 11:00)

  1. po ogło­sze­niu wyni­ków roz­mowy, osoby zakwa­li­fi­ko­wane pro­szone są o dostar­cze­nie do sie­dziby Komi­sji Rekru­ta­cyj­nej, nastę­pu­ją­cych dokumentów:

3.1. poda­nie ( do wydru­ko­wa­nia z panelu kan­dy­data w sys­te­mie IRK)

3.2. świa­dec­two matu­ralne — ory­gi­nał + kserokopia

3.3. dowód oso­bi­sty +kserokopia

3.4. 2 zdjęcia

3.5. Dowód wnie­sie­nia opłaty rekrutacyjnej

3.6. dyplom ukoń­cze­nia stu­diów I stop­nia i suple­ment ( ory­gi­nały + kserokopie)

Siedziba Komisji Rekrutacyjnej mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Moniuszki 10, pokój nr 6 (parter)

Doku­menty można dostar­czać do sie­dziby Komi­sji Rekru­ta­cyj­nej w dniach 21 –25 lipca, oraz 22–26 wrze­śnia w godzi­nach 10:00–13:00